Nr.291 - Oprettelse af lokale naturråd

Sagsnr.: 17/13380

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Bemyndigelse til administrationen om at beslutte, hvilke foreninger og organisationer, der skal være medlem af naturrådet, i samråd med de 5 andre kommuner i Naturråd Nordsjælland.

Sagsfremstilling og økonomi

Oprettelse af naturråd

Den 10. august 2017 trådte en ny bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd i kraft. Formålet med naturrådet er, at de skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er en sammenhængende udpegning af eksisterende og potentielle naturområder på tværs af kommunegrænser.


Etableringen af lokale naturråd samt udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort er beskrevet i planloven, idet udpegningen af Grønt Danmarkskort kan medføre ændringer i kommuneplanen.


Det lokale naturråd er ikke tillagt myndighedsbeføjelser og har ikke vetoret over de kommunale beslutninger. Det er kommunerne, der har ansvaret for, at der foretages en udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.


Fredensborg Kommune er en del af Naturråd Nordsjælland sammen med 5 andre kommuner; Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner. De seks kommuners kommunaldirektører har besluttet, at Halsnæs Kommune skal varetage sekretariatsbetjeningen af Naturråd Nordsjælland.


Der er nedsat en teknikergruppe med deltagelse fra de 6 kommuner, som skal bistå Naturrådet med nødvendige data og kortbilag. De øvrige 5 kommuner deltager som observatører ved naturrådets møder


Medlemmer af naturrådet

Naturrådene kan højest bestå af 20 medlemmer, som skal repræsentere en ligelig fordeling af forskellige interesser i forbindelse med planlægning af natur. Hermed forstås som udgangspunkt en ligelig repræsentation af natur, miljø- og friluftsinteresser på den ene side og erhvervsinteresser på den anden side. Kravet om ligelig repræsentation gælder også, hvis rådet består af færre end 20 medlemmer. Medlemmerne skal repræsentere en forening eller organisation. Enkeltpersoner kan således ikke indstilles.


Foreninger og organisationer har indtil den 22. december 2017 til at indstille medlemmer til naturrådet. Naturråd Nordsjælland skal være oprettet senest den 15. januar 2018.


Tidsplan

Tidsplanen for arbejdet er angivet nedenfor. Som det ses skal arbejdet i naturrådet være afsluttet senest den 15. juli 2018. Deres indstilling forventes politisk behandlet i de enkelte kommuner efter sommerferien 2018.


1. november 2017    Halsnæs kommune har meddelt Erhvervsstyrelsen at de er sekretariatskommune for Naturråd Nordsjælland


13. november 2017   Kommunerne offentliggør oplysninger om det lokale naturråd på deres hjemmesider, herunder en frist for foreninger/organisationer til 22. december 2017 til at indstille medlemmer


                             Halsnæs kommune udarbejder forslag til udpegning af medlemmer, som godkendes af de øvrige kommuner.


15. januar 2018        De lokale naturråd skal være oprettet


15. februar 2018      Første møde i naturråd


15. marts 2018        Andet møde i naturråd


3. maj 2018             Tredje møde i naturråd


21. juni 2018           Sidste møde i naturråd


15. juli 2018            De lokale naturråd afslutter deres arbejde


Efter sommerferien  Forventet politisk behandling af forslag til udpegninger af eksisterende og potentielle naturområder i kommunen.


Bemyndigelse

Da der er tale om en ny bekendtgørelse har administrationen ikke med den nuværende delegationsplan bemyndigelse til at beslutte, hvem der skal være medlem af naturrådet.


På baggrund af den stramme tidsplan indstilles det, at administrationen bemyndiges til at beslutte, hvem der er medlem af naturrådet i samarbejde med de 5 andre kommuner i naturrådet.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bek. Nr. 971 af 7. august 2017 om etablering af lokale naturråd


Lov om Planlægning jf lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015, som ændret ved lov nr. 668 af 8. juni 2017

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At administrationen bemyndiges til at beslutte, hvem der er medlemmer af naturrådet, i samråd med de 5 andre kommuner i Naturråd Nordsjælland.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.