Nr.290 - Forslag til gebyrer/takster for husholdningsaffald for 2018

Sagsnr.: 15/9038

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for husholdningsaffald gældende for 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund. I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for husholdningsaffald. Gebyret dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne.

 

Som udgangspunkt skal kommunens affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv.

 

Administrationen har i samarbejde med Fredensborg Affald A/S udarbejdet et budget og nærværende forslag til takster gældende for 2018.

 

Bestyrelsen i Fredensborg Affald A/S har på deres møde d. 31. oktober 2017 behandlet forslaget og indstillet til Byrådet at taksterne godkendes. I det følgende gennemgås og uddybes gebyrer/takster for de enkelte ordninger.


Dagrenovation. Taksten for dagrenovation dækker afhentning af sække/containere m.m. til dagrenovation 1 gang om ugen.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud, som er delvis nedbragt i 2017. Det foreslås, at taksten for dagrenovation fastholdes uændret i 2018.


Storskrald. Taksten for storskrald giver hver husstand ret til at få afhentet storskrald 1 gang om måneden hele året.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et mindre akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten for storskrald fastholdes uændret.


Papir. Taksten for papir giver hver husstand ret til at benytte de opstillede papircontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne samt ret til at få afhentet papiraffald ved boligen (husstandsindsamlingsordning).

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.


Glas. Taksten for glas giver hver husstand ret at benytte de opstillede flaskecontainere rundt om i kommunen og på genbrugspladserne.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et mindre akkumuleret overskud for ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.


Genbrugsplads. Taksten for genbrugsplads giver hver husstand ret til at benytte 6 genbrugspladser knyttet til Norfors fælleskoncept.

 

Norfors opkræver en takst pr. husstand hos kommunen baseret på befolkningstallet. Taksten for 2018 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2016 samt prognosen der bygger på årets første 6 måneder af 2017 for affaldsbortskaffelse samt serviceniveauet.


Der forventes, at affaldsmængderne i 2017 falder med 2 % i forhold til 2016, og der budgetteres med uændrede mængder i 2018.

 

Det er Norfors vurdering, at den takst som Norfors opkræver kommunen pr. husstand bør stige med 1 % i 2018.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås dog, at taksten for genbrugspladser fastholdes uændret.

 

Farligt affald. Taksten for farligt affald giver hver husstand ret til at aflevere op til 200 kg farligt affald /år.

 

Fredensborg Affald A/S regnskab for 2016 og prognosen for 2017 viser, at ordningen hviler økonomisk i sig selv. Der er et akkumuleret overskud på ordningen. Det foreslås, at taksten fastholdes uændret.


Sammenfatning. Godkendelse af forslag til taksterne for 2018 vil betyde, at udgiften for kommunens husstande forbliver uændret. Taksterne er udfærdiget med henblik på at fastholde takstniveauet i 2018, hvor der planlægges en hjemtagning af affaldsordningerne. 

 

Gebyr pr. husstand

Takst 2015

Takst 2016

Takst 2017

Takst 2018

Dagrenovation (110 l)

933,50

933,50

933,50

933,50

Storskrald

46,38

46,38

46,38

46,38

Papir

66,25

66,25

66,25

66,25

Glas

48,75

48,75

48,75

48,75

Genbrugsplads

1.089,60

1.089,60

1.089,60

1.089,60

Farligt affald

40,00

40,00

40,00

40,00

I alt

2.224,48

2.224,48

2.224,48

2.224,48

Alle beløb i kr. og inkl. moms.

 

Fremtidsperspektiver. I det følgende gennemgås en række potentielle emner, der kan komme til at påvirke affaldsgebyrerne i 2019 og fremover:


Fælles indsamlingssystem. Byrådet skal på møde i december 2017 behandle en sag om etablering af et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald (dagrenovation, storskrald, haveaffald, samt de genanvendelige fraktioner som glas, pap, papir, metal og plast) i samarbejde med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, Fredensborg Forsyning samt Norfors.

 

Forventningen er, at et fælles system, herunder fælles udbud kan  bibringe en række synergieffekter, der ikke kan indfries i samme omfang ved individuelle kommunale systemer og udbud.

 

Fredensborg Affald A/S drifter de kommunale affaldsordninger. Bestyrelsen har besluttet, at hjemtage opgaven vedr. håndtering af husholdningsaffald pr. 1. april 2018. Der er en forventning om der kan opnås 15 % i besparelse på driften årligt.

 

Affaldsøkonomi. De økonomiske rammer for etablering af permanente indsamlingsordninger for den enkelte husstand, hvor der sker en udsortering af de genanvendelige fraktioner af husholdningsaffaldet afhænger af flere faktorer, såsom valget af indsamlingsmateriel, driftsomkostninger ved tømning, indtægter fra salg af genbrugsmaterialer, etc.

 

Alle de nævnte faktorer skal finansieres via affaldsgebyrerne og vil får en betydning for den samlede affaldsøkonomi og affaldsgebyrerne, hvilket betyder, at disse højst sandsynligt vil stige fra 2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Det er udarbejdet et takstblad for husholdningsaffaldsgebyrer, som bliver lagt på kommunens og Fredensborg Forsynings hjemmesider. Takstbladet er vedlagt som bilag.

Indstilling

1. At forslag til gebyrer for husholdningsaffald gældende for 2018 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 30-11-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017

Anbefaler Plan-, Miljø og Klimaudvalgets indstilling.