Nr.288 - Status på anbefalinger af tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet 2017

Sagsnr.: 15/12508

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Behandling af status på tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Samarbejdet er indgået i 2015 mellem 49 kommuner under Kommune Kontaktråd Hovedstaden (KKR).


Samarbejdet vedrørende de tværkommunale samarbejder er tidligere blevet  behandlet på byrådsmøderne den 22. juni 2015 og den 29. marts 2016.


KKR har besluttet, at status på anbefalingerne vedrørende det tværkommunale samarbejder behandles årligt i de enkelte kommunalbestyrelser og derefter drøftes i KKR.


Sagen skal til endelig behandling på byrådsmødet 18. december 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

1. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet

KKR Hovedstaden godkendte tilbage i 2015 en række anbefalinger, der skal være med til at øge det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet. KKR besluttede, at anbefalingerne skal drøftes i alle byråd, og at der årligt skal foretages en status på anbefalingerne.


2. Justering af anbefalinger

Der er med udgangspunkt i den statusopsamling, der blev udarbejdet i 2016, blevet foretaget en række justeringer i forhold til de oprindelige anbefalinger. Statusopsamlingen fra 2016 viste, at kommunerne er kommet langt i forhold til at øge de tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet og, at kommunerne stort set er kommet i mål i forhold til de oprindelige anbefalinger. Der er derfor overordnet lagt op til færre anbefalinger under de fire indsatsområder, der har været de overordnede temaer fra 2015.


I forbindelse med statusopsamlingen i 2016 havde kommunerne mulighed for at tilføje ekstra temaområder. Fredensborg Kommune, anbefalede, at der skulle være et nyt indsatsområde vedrørende integrationsområdet. Det er således kommet med som et nyt indsatsområde.


Indsatsområderne er:


 1. Virksomhedsrettede indsatser
 2. Borgerrettede indsatser
 3. Sikre kvalificerede medarbejdere
 4. Dokumentation af effekt af indsats
 5. Aktiv beskæftigelsesindsats i forhold til flygtninge (nyt)


3. Opfølgning på de 12 anbefalinger

Alle kommuner der er en del af samarbejdet, er ligesom ved den sidste status, blevet bedt om at udfylde et skema med farverne grøn, gul og rød i forhold til status på de enkelte anbefalinger. Nedenfor er en status på de enkelte anbefalinger.


Initiativer som er igangsat efter planen:


 • Alle kommuner skal aktivt medvirke til at udvikle og forankre Hovedstadens Rekrutteringsservice og Nordsjællands Rekrutteringsservice

 • Alle kommuner skal aktivt medvirke til forankring og udvikling af samarbejdet i regi af Uddannelsesforum

 

 • Alle kommuner skal medvirke til, at dokumentation af effekten af indsatser på beskæftigelsesområdet udvikles

 

 • Effektiv kompetenceafklaring af flygtninge

 

 • Indgår i fælleskommunale kompetenceudviklingsprojekter, hvor medarbejdere på tværs af kommunerne deltager.

 

Initiativer som er i proces:


 • Alle kommuner skal have fokus på, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at servicere virksomhederne og levere effektiv jobformidling

 • Særlige indsatser for akademikere

 • Indgå i fælleskommunale projekter med fokus på Best practice på beskæftigelsesområdet

 


Initiativer som er endnu ikke er igangsat:


 • Særlige indsatser for små målgrupper med andre udfordringer end ledighed

 • Indgå i fælleskommunale dokumentationsprojekter

 

 • Samarbejde om optimal fordeling af praktikpladser i virksomhederne til flygtninge

 

 • Erfaringsudveksling om arbejdet med at indplacere flygtninge.

 

 

Opsummering
Fem af anbefalingerne er i igangsat, tre anbefalinger er i proces og dermed i gang med at blive implementeret, og fire anbefalinger er endnu ikke igangsat. For uddybning henvises til vedlagte bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Ingen bemærkninger.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At status på anbefalinger vedrørende det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet godkendes.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 29-11-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.