Nr.287 - Opfølgning på sag fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre om at undgå skatteunddragelse

Sagsnr.: 16/30715

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning den 24. januar 2017 om at sagen udsættes med henblik på yderligere undersøgelser af den anvendte model i Albertslund Kommune. Økonomiudvalget orienteres om tilbagemeldingerne fra Albertslund Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Den 24. januar 2017 behandlede Økonomiudvalget forslag fra Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre om at undgå skatteunddragelse. Økonomiudvalget besluttede at ”Sagen blev udsat med henblik på yderligere undersøgelser af den anvendte model i Albertslund, når denne foreligger.” Med afsæt heri har administrationen afventet en egentlig evaluering af effekten af beslutningen i Albertslund.


Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse beslutning af 13. december 2016 i sagen om forvaltningens bud på en konkret udmøntning og kontrol i forbindelse med skattely var at Albertslund Kommune fremover bl.a. i udbud udelukker leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse, og indarbejder klausuler i fremtidige kontrakter om væsentlig misligholdelse, så kontrakten kan ophæves, hvis leverandøren dømmes for skatteunddragelse.


Administrationen har været i kontakt med Albertslund Kommune med henblik på at få belyst hvilke erfaringer Albertslund har gjort sig på baggrund af de indførte tiltag. Der forelægger ikke en egentlig samlet evaluering, men nedenfor er Albertslunds tilbagemelding på kommunens gennemførte tiltag:


1.     At Albertslund Kommune udelukker udbud fra leverandører, som er dømt i sager om skatteunddragelse.

Det har endnu ikke været aktuelt for Albertslund.

 

2.     At Albertslund Kommune indgår i samarbejde om at udarbejde et nyt certifikat/mærkning i tråd med Storbritanniens ”Fair Tax Market” og at den indgår i revision af indkøbspolitikken.

Albertslund har indtil videre indgået et samarbejde med Københavns Kommune og Dansk Standard med henblik på at vurdere muligheder for standardisering af området. Dette betyder, at Dansk Standard er i gang med en forundersøgelse, hvor Albertslund opsøger interessenter, som kan være med til at bakke op om projektet.

 

3.     At Albertslund Kommune indarbejder en klausul i kommunens kommende kontrakter om væsentlig misligholdelse så kontrakten kan ophæves såfremt leverandøren dømmes for skatteunddragelse.

Sagen er vedhæftet notat fra Albertslund Kommune, hvoraf det fremgår at kommunen ikke har mulighed for at bruge skattemæssige forhold som enten krav eller egnethed, som tildelingskriterium eller som kontaktvilkår. Ligesom det bemærkes at det er SKAT, der er den kompetente myndighed til at tage stilling til om en virksomheds økonomiske forhold eller deltagelse overholder gældende lovgivning.

 

4.     At forvaltningen følger udviklingen på skattely området løbende med henblik på at følge op på muligheder for yderligere kontrol og tiltag.                                                                                     Albertslund holder øje med udviklingen, men har ikke meldt tilbage om der har været nogle sager i denne forbindelse.


5.     At forvaltningen udvælger en stikprøve på 5-10 af kommunens leverandører til kontrol for skatteunddragelse.                         Det har ikke været muligt for Albertslund Kommune at tilgå et register, hvor de har kunnet tjekke det.


På bagrund af ovenstående er det vurderingen, at Albertslund Kommunes beslutning om ikke at samarbejde med virksomheder dømt for skatteunddragelse på den ene side er en klar politisk markering, men på den anden side er vanskelig at gøre operativ med gældende lovgivning og tilgængelige redskaber.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget træffer beslutning om pt. ikke at foretage yderligere undersøgelser, da det ikke er muligt at vurdere effekten af tiltag på det foreliggende grundlag.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Godkender administrationens indstilling, idet arbejdet i Albertslund Kommune og Københavns Kommune følges jfr.  sagsfremstillingens punkt 2.