Nr.284 - Skema C ansøgning - ombygning og oprening af Niverødgård

Sagsnr.: 15/9868

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning om godkendelse af skema C angående ombygning og opretning af Fredensborg Boligselskabs afdeling, Niverødgård.

Sagsfremstilling og økonomi

KAB har den 20. november 2017 på vegne af Fredensborg Boligselskab, afd. Niverødgård fremsendt anmodning om kommunens godkendelse af skema C vedrørende ombygning og opretning af afdelingen.


Byrådet har den 21. november 2016 godkendt skema B med følgende vilkår:

  1. At Skema B for den støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 5.030.000 kr.
  2. At Skema B for den u-støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 4.224.050 kr.
  3. At arbejdernes finansiering, herunder den afledte lejenedsættelse på 20 kr. pr. m2 pr. år godkendes, således at den fremtidige, gennemsnitlige leje bliver 960/m2/år.
  4. At Fredensborg Kommune giver tilsagn om 100 % garanti for låneoptagelsen. For så vidt angår det støttede lån på 5.030.000 kr. dog under forudsætning af, at Landsbyggefonden regaranterer 50 %.
  5. At Fredensborg Kommune godkender den af Landsbyggefonden forudsatte kapitaltilførsel med en kommunal andel på 180.000 kr., hvilket beløb finansieres af kassebeholdningen.

Skema C’s hovedtal ser således ud sammenlignet med skema B:

 

 

Skema B

Skema C

forskel

 

Kr.

Kr.

Kr.

Støttede arbejder

5.030.000

5.030.000

0

Ustøttede arbejder

4.224.050

5.080.915

856.865

I alt

9.254.050

10.110.915

856.865


Som det ses, er udgiften til de støttede arbejder uændret i skema C i forhold til skema B, mens der er en overskridelse på 856.865 kr. på skema C for de ustøttede arbejder. Boligselskabet oplyser, at der  har været en række udfordringer, som har medført ekstra entrepriseudgifter. Således vedrører 500.000 kr. af overskridelsen genopretning af bebyggelsens tag.

Landsbyggefonden har indstillet, at boligselskabets dispositionsfond yder lån, der finansierer overskridelsen på det ustøttede lån, og at Landsbyggefonden via driftsstøtte i byggesagen afholder udgifter til låneydelsen, således at det ikke får huslejemæssige konsekvenser for beboerne.

Finansieringsbudgettet ser herefter således ud:

 

Skema B
Kr.

Skema C
kr.

30-årigt støttet realkreditlån

5.030.000

5.030.000

30-årigt ustøttet realkreditlån

4.224.050

4.224.050

Energitilskud

 

46.218

Tilskud fra dispositionsfond

 

75.000

Lån fra dispositionsfond

 

735.647

 

9.254.050

10.110.915Som anført får budgetoverskridelsen ikke konsekvenser for huslejen. Det samlede ombygnings- og opretningsprojekt vil således, som det også fremgik af skema B, medføre en huslejenedsættelse fra 980 kr. pr. m2 pr. år til 960 kr.

Byggeregnskabet/skema C er godkendt af beboerne den 31. august 2017 og af organisationsbestyrelsen den 15. november 2017.

Der erindres om, at Byrådet i forbindelse med godkendelsen af skema A den 25. januar 2016 har givet tilsagn om at deltage i en kapitaltilførsel på i alt 900.000 kr. efter femtedelsordningen. Kapitaltilførslen udgør for kommunens vedkommende således 180.000 kr.  Kapitaltilførslen skal anvendes til at dække det opsamlede underskud i afdelingen på 522.000 kr. pr. 30. juni 2015, samt til for at nedbringe beboerindskuddet med 337.000 kr. - svarende til 220 kr. pr m2.

 

Samlet set indebærer skema C uændrede forpligtelser for kommunen i forhold til de tilsagn, der blev givet ved godkendelsen af skema B og skema A, idet budgetoverskridelsen på de ustøttede arbejder dækkes af boligselskabets egne midler og af Landsbyggefonden. Der vil derfor ikke være sagligt grundlag for ikke at godkende skema C.

Bevilling

Nærværende sag medfører ikke behov for yderligere bevilliger eller garantistillelser i forhold til Byrådets godkendelse af skema A på møde den 25. januar 2016.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

At Skema C vedrørende ombygning og opretning af Niverødgård godkendes, herunder

  1. At den støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 5.030.000 kr.
  2. At den u-støttede del af arbejderne godkendes med en anskaffelsessum på 5.080.915 kr.
  3. At arbejdernes finansiering, herunder den afledte lejenedsættelse på 20 kr. pr. m2 pr. år godkendes, således at den fremtidige, gennemsnitlige leje bliver 960/m2/år.
  4. At Fredensborg Kommune vedstår sit givne tilsagn om 100 % garanti for låneoptagelsen. For så vidt angår det støttede lån på 5.030.000 kr. dog under forudsætning af, at Landsbyggefonden regaranterer 50 %.
  5. At Fredensborg Kommune vedstår sit tilsagn om at medvirke til den af Landsbyggefonden forudsatte kapitaltilførsel med en kommunal andel på 180.000 kr., hvilket beløb finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstillinger efter afstemning:


Liste V stemte imod indstillingens punkt 1-4

Liste I stemte imod indstillingens punkt 1-5