Nr.283 - Ansøgning om forhøjelse af garanti for lån til individuelle køkkenmoderniseringer

Sagsnr.: 15/19673

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra KAB på vegne af Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om forhøjelse af kommunens tilsagn om lånegaranti fra 1.500.000 kr. til 1.618.000 kr.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet har på sit møde den 31. august 2015 godkendt ansøgning fra Fredensborg Boligselskab, afdeling Niverød IV om optagelse af realkreditlån på 1.500.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer. Byrådet erklærede samtidigt at ville stille garanti for hele lånet.

Følgende fremgik af dagsordensteksten den 31. august 2015:

”Boligselskabet oplyser, at de retningslinjer, der er gældende for ordningen indebærer,

 

-      At moderniseringen i et lejemål maksimalt må koste 100.000 kr., som skal inkludere håndværker- og materialeudgifter samt finansieringsomkostninger.

-      At projektet kun må gennemføres i eksisterende rum i boligen og kun i de rum, som p.t. er indrettet til samme formål.

-      At moderniseringerne gennemføres som totalentrepriser, hvor de firmaer, der indgås kontrakter med, forestår samtlige arbejder i forbindelse med moderniseringen.

 

Boligselskabet ansøger om tilladelse til at optage et 20-årigt realkreditlån på 1.500.000 kr. med en anslået fast ydelse på 6,7 % p.a. og med kommunal garanti. Da der ingen friværdi er i bebyggelsen, ansøger boligselskabet om en garanti på 100 % af lånebeløbet. Boligselskabet oplyser, at der pt. afdrages ca. 5,3 mio. kr. om året på afdelingens eksisterende realkreditlån.

 

De beboere, der vælger en frivillig køkkenmodernisering for 100.000 kr. vil kunne påregne en huslejestigning på ca. 558 kr. pr. måned i gennemsnit. Såfremt køkkenmoderniseringen er lige så omfattende i 2- og 3-værelses lejlighederne som i 4-væreleslejlighederne, vil lejeforhøjelserne, hvis lejerne ønsker køkkenmodernisering, udgøre henholdsvis 13%, 8,3% og 7,3%.

 

Byrådet har i juni 2012 givet en tilsvarende tilladelse, dengang omfattende 21 boliger. Endvidere er en tilladelse givet i oktober måned 2012 omfattende 12 køkkenmoderniseringer af ca. 75.000 kr. pr. stk.

 

Niverød IV er opført i 1978 og består af 254 gårdhavehuse.”

Kommunen har nu modtaget anmodning fra boligselskabet om at forhøje låneoptagelsen og kommunens garantitilsagn med 118.000 kr. til 1.618.000 kr.

Årsagen til, at der ønskes et større lån og en højere garanti, er, at boligselskabet har lagt ud flere køkkenmoderniseringer end oprindeligt beregnet.

Bevilling

Den ansøgte lånegaranti vil ikke påvirke kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At byrådet godkender den ansøgte forhøjelse af realkreditlån på 118.000 kr. til 1.618.000 kr. til individuelle køkkenmoderniseringer.
  2. At Byrådet erklærer at ville stille garanti for hele lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstillinger