Nr.279 - Låneadgang i 2017

Sagsnr.: 17/26640

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Byrådet skal beslutte, om den fulde låneadgang i 2017 skal benyttes, så der optages yderligere lån på lånerammen for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Med det tidligere vedtagne budget 2017-2020 blev det besluttet, at kommunens ordinære gæld skal være afviklet i 2027. Som led heri er der vedtaget et nettoafdrag på 28,3 mio. kr. i 2018 – hvori indgår et låneoptag på 25,4 mio. kr. Bruttoafdraget er således 53,7 mio. kr. Det besluttede lån i 2018 skal udover afdrag også finansiere en del af tilbagekøbet af belysningen fra DONG.

 

Forudsætningen for nettoafdraget på 28,3 mio. kr. var, at kommunen kunne optage nye lån i 2018, men kommunen har imidlertid ikke opnået låneadgang i 2018 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 

Administrationen vurderer, at en del af tilbagekøbet af belysningen vil være omfattet af automatisk låneadgang, da det reelt er betaling for udskiftning af belysning til energivenlige LED-armaturer. Den automatiske låneadgang forventes at udgøre 4,5 mio. kr.

 

Af det forudsatte låneoptag på 25,4 mio. kr. i 2018 mangler der derfor et låneoptag på 20,9 mio. kr. i forhold til det besluttede.

 

Mens det ikke er muligt at optage de forudsatte lån i 2018 har kommunen en ikke udnyttet lånemulighed i  2017 på 14,2 mio. kr.

 

Byrådet står på den baggrund med to handlemuligheder:

 

  1. Det konstateres at der ikke kan optages lån i 2018. Det betyder, at det forudsatte bruttolåneoptag på 20,9 mio. kr.,i stedet bliver et træk på kassebeholdningen eller at der skal findes alternativ finansiering i form af besparelser..
    Med budget 2018-2021 nedbringes likviditeten gradvist til 120 mio. kr. ultimo i den fireårige budgetperiode. Såfremt det besluttes ikke at finansiere det manglende låneoptag på 20,9 mio. kr., vil likviditeten falde til omkring 100 mio. kr. over budgetperioden.

 

  1. Kommunen fremskynder størstedelen af den forudsatte låntagning i 2018 til december 2017, gennem udnyttelse af låneadgangen i år på 14,2 mio. kr.
    Der udestår dermed finansiering i 2018 på 6,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, der vil blive et ekstraordinært træk på kassen i 2018, hvis der ikke peges på alternativ finansiering heraf.

 

Administrationen bemærker, at et træk på kassebeholdningen vil begrænse Byrådets handlemuligheder ved vedtagelsen af budget 2019, hvor der, jf.  orientering herom på Social og Seniorudvalgets møde i december, allerede nu er konstateret udfordringer på det specialiserede område.

 

Med afsæt i det vedtagne budget og de kendte udfordringer af budget 2018, anbefaler administrationen, at den vedtagne afdragsprofil på kommunens gæld så vidt muligt fastholdes gennem udnyttelse af låneadgang i 2017. Hermed fremrykkes lån for 14,2 mio. kr. fra 2018 til 2017.

 

Med administrationens anbefaling vil der i 2017 brutto blive afdraget 53,0 mio. kr., mens bruttolåntagningen vil udgøre 46,9 mio. kr. Dermed udgør nettoafdraget på kommunens ordinære gæld 6,1 mio. kr. i 2017.

Det skal bemærkes, at der i 2017 også er budgetteret med lån til energi- og klimainvesteringer på 18,7 mio. kr. Hvis lånene til klimainvesteringer optages fuldt ud, vil kommunens samlede gæld stige med 12,6 mio. kr.

Bevilling

 

Forventet merforbrug/finansiering

(1.000 kr.)

 

Profit-center

Sted

2017

2018

I alt

 

Låneoptag

-14,228

+20,850

6.622

I alt

Kassen

+14,228

-20,850

-6.622

 

Samlet øges afdragene på kommunens gæld med 6,6 mio. kr. der finansieres af kassen.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

1.     At den i budget 2017 og 2018 vedtagne afdragsprofil så vidt muligt fastholdes gennem fremrykning af låntagning  for 14,2 mio. kr. fra 2018 til 2017. Set over de to år nedbringes gælden med yderligere  6,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Den mindre låntagning finansieres af kassen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Anbefaler administrationens indstilling efter afstemning:


For stemmer: 7 Liste A, Liste B, Liste F,  Liste H og Liste O


Imod stemmer:  3 Liste V og Liste I