Nr.277 - Økonomisk Orientering - November 2017

Sagsnr.: 16/12923

 
Ulla Hardy-Hansen (C)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 30. november 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Status for drift og anlæg
Økonomisk Orientering giver en status for forbruget på kommunens drifts- og anlægsbudget, bevillingsreserver og likviditet samt folketallet

Drift

Ved udgangen af november 2017 har kommunen afholdt nettodriftsudgifter for 2.150 mio. kr. Med et korrigeret budget for året på 2.478 mio. kr. svarer det til en forbrugsprocent på 86,7 pct. Forbrugsprocenten er 0,2 procentpoint højere end på samme tidspunkt i 2016. Ved udgangen af oktober var forbrugsprocenten 0,5 procentpoint højere.

De danske kommuner er som følge af aftalen mellem regeringen og KL underlagt et loft over såvel service- som anlægsudgifter. For Fredensborg Kommune er loftet over serviceudgifterne på 1.821 mio. kr. i 2017 svarende til kommunens eget oprindeligt vedtagne budget.


Med udgangen af november 2017 havde Fredensborg Kommune afholdt serviceudgifter for 1.654 mio. kr. Såfremt forbrugsmønsteret i december 2016 gentager sig i 2017, må der forventes en overskridelse af servicerammen i 2017 på ca. 0,5 pct. svarende til 8 mio. kr.
Der vil blive forelagt et opdateret bud på de forventede serviceudgifter for 2017 i forbindelse med budgetrevisionen per 30. november 2017.  

Anlæg

Ved udgangen af november 2017 har kommunen afholdt anlægsudgifter for 84,9 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 10,5 mio. kr., svarende til et nettoanlægsforbrug på 74 mio. kr.

I forbindelse med Budgetrevisionen per 30. november 2017 vil der blive forelagt et opdateret bud på det forventede regnskab for anlægsområdet i 2017. Det er forventningen at der i forbindelse med budgetrevisionen vil blive søgt om overførsel af bruttoanlægsbudget for et større millionbeløb.  

Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

2016

2017

 

Korr. Budget

Forbrug november

Forbrugspct. november

Korr. Budget

Forbrug november

Forbrugspct. november

Drift

2.441

2.111

86,5

2.478

2.150

86,7

Anlæg

31

3,0

9,8

126

74

59,0


Kommunens gennemsnitlige likviditet

Kommunens gennemsnitlige likviditet er ved udgangen af november 2017 219,8 mio. kr. svarende til en stigning på 3,9 mio. kr. siden udgangen af oktober og en stigning på 90,8 mio. kr. siden årsskiftet.


Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

november 2016

december 2016

november 2017

Likviditet

118,7

129,0

219,8


Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 30. november 2017

Bevillingsreserver

Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3 herunder.
Bevillingsreserverne er uændrede i forhold til Økonomisk Orientering for oktober 2017. Driftsreserven er således på 15 mio. kr. årligt fra 2018 og frem mens anlægsreserven er på 5 mio. kr. fra 2019 og frem. 

Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

0

15

15

15

Anlægsreserven

0

0

5

5


Folketal
Kommunens folketal var pr. 1. december 2017 40.692 borgere. Folketallet er dermed uændret i forhold til 1. november. Det uændrede folketal er resultatet af et fødselsunderskud på 10 borgere og en nettotilflytning på 10 borgere.Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2016

januar 2017

November 2017

December 2017

Folketal

40.080

40.445

40.692

40.692


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. november til 1. december

 

Ændring

Tilflytning

277

Fraflytning

-267

Fødsel

24

Dødsfald

-34

Befolkningstilvækst

0

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Økonomiudvalget den 11-12-2017


Orienteringen blev taget til efterretning.