Nr.200 - Orientering om status på Lågegyde-retssagen

Sagsnr.: 14/30136

 

Beslutningstema

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har anmodet om at få en status på retssagen vedrørende cykelstien langs Lågegyde, herunder også hvad der kan gøres for at fremskynde sagen.

Sagsfremstilling og økonomi

Kommunens advokat Kurt Bardeleben har den 21. juni 2017 sendt en redegørelse om status vedrørende retssagen om ekspropriation af seks matrikler langs Lågegyde i Kokkedal.


Ejer af en ejendom på Lågegyde har anlagt retssag mod Fredensborg Kommune og Vejdirektoratet med påstand om, at ekspropriationen gennemført den 29. august 2011 er ugyldig. Dette begrundes med at linjeføringen, der involverer fældning af sagsøgers træer, er disproportional og uhensigtsmæssig ud fra et trafikalt synspunkt.


Samtidig er der indledt taksation med henblik på fastsættelse af erstatningens størrelse, hvorunder der er påstået erstatning på kr. 1.000.000 og kr. 500.000 afhængigt af om træerne fældes eller ej. Under retssagen er der udmeldt syn og skøn og det er vurderet, at syn og skøn skal være gennemført før taksationen gennemføres.


Temaet for skønsforretningen er hensigtsmæssigheden af cykelstiens forløb ud fra en vurdering af trafiksikkerheden.


På nuværende tidspunkt har taksationskommissionen foreslået besigtigelse den 20. oktober 2017 eller den 27. oktober 2017. Den endelige berammelse af besigtigelsen afventer en tilbagemelding fra sagens øvrige parter.


Imidlertid er det endnu ikke lykkes sagsøger, at fremkomme med forslag til egnede skønsmænd. Sagsøger har ved mail af 31. maj 2017 tilkendegivet, at man endnu ikke har modtaget en tilbagemelding fra de adspurgte kandidater.


Sagens manglende fremdrift beror på den omstændighed, at sagsøger ad flere omgange har aflyst taksationskommissionens besigtigelse, ligesom sagsøger til stadighed ikke har fundet egnede skønsmænd til besvarelsen af skønstemaet.


Syn og skøn forudsætter, at det er praktisk muligt at tilvejebringe eksperter, som vil kunne besvare et skønstema af betydning for sagens afgørelse.


Virkeligheden i denne sag har siden 2015 vist, at henvendelser til mulige eksperter i både Danmark, Holland og Sverige ikke har båret frugt.


Ifølge Kurt Bardeleben understreger dette, at man ved anlæggelse af en cykelsti som kommune, må tage det almindelige saglige skøn i anvendelse og derfor bør sagen også afgøres efter, hvorvidt Fredensborg Kommunes beslutning om cykelstiens forløb er baseret på den fornødne saglighed, hvilket efter advokatens mening er tilfældet.


Administrationen kan supplerende oplyse, at de skønsmandskandidater, der har været foreslået i Danmark, alle har vurderet at have interessekonflikter i relation til Vejdirektoratet og Fredensborg Kommune, idet de selskaber, som kandidaterne arbejder for (Via Trafik, Rambøll, Cowi og Moe) enten har, har haft eller har planer om at få rådgivningsopgaver for Vejdirektoratet og kommunen. Sagsøger har derfor ikke kunnet tilslutte sig, at de pågældende bliver skønsmænd.  Sagsøger har efterfølgende med rettens accept forsøgt at finde egnede skønsmænd i Holland og Sverige i stedet, men det er, som nævnt, ikke lykkedes endnu.


Vedrørende sagens videre fremdrift henvises til vedhæftede lukkede bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Vejlovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017


Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Sagen blev udsat til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for byrådsmødet den 4. september 2017.

Bilag