Nr.199 - Orientering om K6-samarbejdet omkring infrastruktur

Sagsnr.: 15/380

 

Beslutningstema

Der orienteres om sekskommunesamarbejdet om infrastruktur i Nordsjælland - K6-samarbejdet. Denne orientering fokuserer på status for forbedringer på Kystbanen.

Sagsfremstilling og økonomi

Sekskommunesamarbejdet om infrastruktur i Nordsjælland er et samarbejde mellem nordsjællandske kommuner, der sammen skal sætte fokus på løsninger i relation til de udfordringer, der er omkring infrastrukturen på nogle af de mest trafikerede strækninger i Nordsjælland.

 

De 6 deltagende kommuner er Fredensborg Kommune, Frederiksund Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune og Hillerød Kommune.

 

Samarbejdet har til formål at sætte nationalt politisk fokus på følgende tre projekter:

 

-      Kystbanen bør forbedres

-      Frederikssundmotorvejen bør færdiggøres (tredje etape fra Tværvej til Frederikssund)

-      Hillerødmotorvejen bør forlænges (motortrafikvejen fra Allerød til Hillerød gøres til motorvej)

 

Gennem sekskommunesamarbejdet om infrastruktur fører de seks nordsjællandske kommuner en løbende og tæt dialog med Transport-, Bygnings og Boligministeren samt transportordførerne fra Folketingets partier (samt en række andre centrale ministre, politikere, embedsmænd og interesseorganisationer) om behovet for at forbedre den nordsjællandske infrastruktur. Dette gælder både for Kystbanen og motorvejene.

 

Fredensborg Kommune har fokus på Kystbanen, og forbedringerne af denne. I K6-samarbejdet har Fredensborg Kommune dog forpligtiget sig til at arbejde for alle tre projekter. Ligeledes har de kommuner, der ikke ligger ved Kystbanen, forpligtiget sig til at arbejde for, at Kystbanen skal forbedres.

 

Sekskommunesamarbejdets løbende drøftelser med Transport-, Bygnings og Boligministeren samt Folketingets transportordførere, har vist, at der er politisk fokus på de udfordringer, der er på Kystbanen samt hvilke muligheder, der er for at få løst disse udfordringer. I drøftelserne sætter sekskommunesamarbejdet løbende fokus på de helt specifikke udfordringer på Kystbanen og er i dialog med politikere og embedsmænd på nationalt niveau om løsningsmodeller i relation hertil.  

 

Eksempler på konkrete indsatser indtil nu vedrørende Kystbanen:

 

-     Via personlige møder med Transportministeren og samtlige transportordførere har 6-kommunesamarbejdet kortlagt transportministerens og hver enkelt transportordførers holdning til forbedringer på Kystbanen og gået i dialog med ordførerne om løsningsmodeller og fremtidig allokering af midler til forbedringer

 

-      Via møder med topembedsmænd i Transportministeriet drøftet udfordringer og løsningsmodeller i relation til Kystbanen

 

-      Via møder med folketingspolitikere, valgt i Nordsjælland, koordineret en fælles indsats, hvor folketingspolitikerne deler artikler, skriver om Kystbanen, italesætter udfordringerne på Kystbanen internt i eget parti etc.

 

-      Fået DSB og Banedanmark til at udlevere alle data til kortlægning af manglende rettidighed (overholdelse af køreplanen), så vi kvartal for kvartal kan identificere det fulde billede af årsager til manglende rettidighed og anvende det i dialogen med politikere og topembedsmænd om løsningsmodeller samt i historier i pressen og på sociale medier

 

-      I relation til ovennævnte udleverede rettidighedsdata, pågår dialog med ekstern rådgiver om udarbejdelse af en ekstern analyse, der kan afdække præcist hvor det på den korte bane er muligt for DSB og Banedanmark at optimere rettidigheden

 

-      Etableret et fast samarbejde med Pendlerforeningen på Kystbanen og i særdeleshed Pendlertalsmand Michael Randropp vedrørende gensidig informationsudveksling og koordinering af initiativer – særlig presseinitiativer. Dette samarbejde har blandt andet givet en stor historie i Jyllands-Posten i påsken vedrørende de nye billettakster

 

-      Via løbende artikler og kronikker i Børsen, JP og Frederiksborg Amts Avis med sekskommunesamarbejdets borgmestre som kronikører, generelt sat fokus på kystbaneproblematikkerne

 

-      Etableret en tæt dialog med Kommunikationschef i DSB Tony Bispeskov og kommunikationschef i Banedanmark Jacob Østerbye, i relation til det løbende fokus på forbedringer af Kystbanen. DSB’s fokus er på bedre rettidighed, bedre trafikinformation på stationerne, mere specifikt også på udbedring af generelle nedbrud på togsæt, dørfejl m.m. Via løbende møder presses på for at dette fokus fører til mærkbare forbedringer for passagererne

 

-      Etableret Kystbanehappening den 26. juni 2017, hvor borgmesterkredsen i sekskommunesamarbejdet samt borgmesteren fra Hørsholm og viceborgmesteren fra Rudersdal ved en presseevent delte rundstykker og kaffe ud til passagererne på Rungsted Station, ved passagerenes skifte fra togbus til Kystbanetog. Kystbanens sommerlukning blev således anvendt til i pressen at italesætte de generelle udfordringer med Kystbanen

 

Fredensborg Kommune er i relation til Kystbanen også involveret i et firekommunesamarbejde om offentligt trafik. Dettes samarbejde består af Helsingør, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.

 

Initiativer og indsatser vedrørende Kystbanen koordineres mellem K6-samarbejdet og firekommunesamarbejdet om offentlig trafik. 

 

Ud over det primære samarbejde om infrastrukturinvesteringer samarbejder kommunerne i regi af 6-kommunesamarbjedet også om bl.a. fælles retningslinjer i forbindelse med ledningsarbejder og om forslag til cykel-oplevelsesruter.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017


Orientering tages til efterretning. Sagen oversendes til Udvalget for Infrastruktur og Trafik til orientering.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.