Nr.197 - Modulvogntog på Isterødvejen

Sagsnr.: 16/24749

 

Beslutningstema

Beslutning vedrørende mulige udgifter til finansiering af ombygning af Isterødvejen for kørsel med Modulvogntog samt næste skridt i sagen.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Af trafikaftalen fra 13. december 2016 fremgår at parterne er enige om at imødekomme Fredensborg Kommunes ønske om en ændret rute via Isterødvejen og Helsingørmotorvejen under forudsætning af, at kommunen tilvejebringer den fornødne finansiering og indhenter accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen. Staten bidrager som hidtil forudsat med 0,5 mio. kr.

 

To alternative ruter

Vejdirektoratets oprindelige forslag (A) fører modulvogntogene ad A6 gennem Fredensborg by. Fredensborg kommune har over for Vejdirektoratet foreslået to alternative ruter som begge benytter Isterødvejen i stedet for A6 gennem Fredensborg.


I det ene alternativ (B) føres modulvogntogene fra Isterødvejen ad Overdrevsvejen (rute 6), i det andet alternativ (C) føres modulvogntogene ad Isterødvejen nord om Hillerød (rute 19). Begge alternativer forventes efter kommunens opfattelse at kunne rummes inden for aftaleteksten.

 

Ruterne fremgår af nedenstående figur.Udgifter

Vejdirektoratet har nu gennemført beregninger af de to alternative ruter. De forventede anlægsudgifter fremgår af nedenstående skema, som viser at forslag C er betydeligt billigere end forslag B. Vejdirektoratets udgiftsberegning indeholder alle de forventede udgifter (inkl. projektering mm).


Forslag

Anlægsøkonomi

(mio kr)

Forslag A (gennem Fredensborg)

0,48

Forslag B (syd om Hillerød)

10,04

Forslag C (nord om Hillerød)

2,98


Da Staten bidrager med 0,5 mio. kr. til projektet skal Fredensborg Kommunen tilvejebringe 9,5 mio. kr. såfremt forslag B skal realiseres, og 2,5 mio. kr. såfremt forslag C realiseres. Forslag A er ikke forbundet med udgifter for Fredensborg kommune.


I Forslag B er det især ombygning af krydset Overdrevsvejen/Isterødvejen, som medfører en høj anlægsudgift. Vejdirektoratet har vurderet forskellige alternativer for ombygning af krydset. Udgifterne i de forskellige alternativer er på samme niveau.


Samarbejde med nabokommunerne

Borgmesteren har den 17. marts 2017 skrevet til borgmestrene fra hhv. Hillerød og Hørsholm kommuner vedrørende deres accept af at Fredensborg kommune meddeler Vejdirektoratet at de tillader kørsel med modulvogntog på de dele af Isterødvejen hvor disse kommuner er vejmyndighed og at de er indforstået med at Fredensborg kommune finansierer ombygninger på deres dele af Isterødvejen.


Hillerød kommunes borgmester har den 9. maj 2017 svaret, at Hillerød Kommune kan acceptere at rutenettet til modulvogntog ændres. De stiller dog som vilkår om at Isterødvejen opklassificeres til statsvej. Desuden ønsker de at ruten går ad Overdrevsvejen (svarende til forslag B). Dette ønske skyldes så vidt administrationen tolker det, et ønske om at undgå at komplicere arbejdet i forhold til Hillerødmotorvejens forlængelse.


Hørsholm kommune har i brev af 4. maj 2017 ligeledes valgt at godkende den ændrede linjeføring under forudsætning af at Isterødvejen opklassificeres til statsvej. Desuden har de som vilkår at ændringer på vejnettet skal trafiksikkerhedsrevideres, således at trafiksikkerheden ikke bliver forværret ved ændringerne.


Begge kommuner forudsætter at de holdes udgiftsfrie ved ændringen og de ønsker ikke at bidrage til finansiering af ombygningerne.


Da Fredensborg kommune skal tilvejebringe den nødvendige finansiering, og da ingen af nabokommunerne ønsker at deltage i finansieringen, skal Fredensborg kommune tilvejebringe 9,5 mio. kr. såfremt forslag B vælges og 2,5 mio. kr. såfremt forslag C vælges. Fredensborg kommune bør derfor af økonomiske grunde foretrække forslag C. Dette er dog ikke i overensstemmelse med ønsket fra Hillerød kommune.


Alle tre kommuner har tidligere i fællesskab påpeget overfor Transportministeren at Isterødvejen bør være statsvej, uden at det har ført til ændringer. Vejdirektoratet har desuden indikeret, at der ikke er planer om at Isterødvejen opklassificeres – og slet ikke før en eventuel ombygning. Dette harmonerer ikke med nabokommunernes vilkår om at ombygning af Isterødvejen til modulvogntog forudsætter en opklassificering til statsvej.Administrationens bemærkninger

Administrationen foreslår at drøftelserne med nabokommunerne fortsættes med henblik på at kunne ombygge Isterødvejen til kørsel med Modulvogntog inden for en økonomisk rimelig udgift. Desuden foreslår administrationen at spørgsmålet om finansiering af ombygninger på Isterødvejen drøftes i forbindelse med budgetforhandlingerne.


Endvidere foreslår administration at den generelle udfordring med trafik på A6 gennem Fredensborg, adskilles fra sagen om modulvogntog. Administrationen vil fremlægge en særskilt sag om en trafikanalyse, med henblik på en langsigtet løsning for trafikken gennem Fredensborg.

Bevilling

Sagen har pt. ingen bevillingsmæssige konsekvenser, men videre fremdrift forudsætter bevilling som det fremgår af sagen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At Fredensborg kommune på borgmesterniveau forhandler videre med Hillerød og Hørsholm kommuner om deres betingelse af at Isterødvejen skal opgraderes til statsvej, og for Hillerød kommunes vedkommende om muligheden for at prioritere en løsning nord om Hillerød.


2.    At udvalget tager stilling til finansiering af ombygningen af Isterødvejen til modulvogntogskørsel og oversender denne til budgetforhandlingerne.


3.    At der fremlægges et særskilt dagsordenspunkt vedrørende analyse af trafikken på A6 gennem Fredensborg med henblik på langsigtet løsning for trafikken gennem Fredensborg.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017

Anbefaler den administrative indstilling, idet der henvises til trafikaftalen, om at ” Parterne er enige om at imødekomme Fredensborg Kommunes ønske om en ændret rute via Isterødvejen og Helsingørmotorvejen under forudsætning af, at kommunen tilvejebringer den fornødne finansiering og indhenter accept fra de øvrige kommuner til at køre modulvogntog på deres del af Isterødvejen. Staten bidrager som hidtil forudsat med 0,5 mio. kr.

 

Spørgsmålet vedr. finansiering oversendes til budgetforhandlingerne og Økonomiudvalget.

 

Udvalget anbefaler den nordvestlige rute, som Fredensborg Kommunes løsning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne.