Nr.194 - Status for salg af fast ejendom

Sagsnr.: 15/6578

 

Beslutningstema

Status på kommunens salg af fast ejendom samt katalog med ejendomme/arealer, der kan udvikles med henblik på salg forelægges til efterretning.

Sagsfremstilling og økonomi

I nærværende sag gives 1) en status på ejendomme, hvor der er truffet politisk beslutning om iværksættelse af salg. Herefter redegøres der for 2) ejendomme, hvor salgsundersøgelser har været iværksat, men hvor der senere er truffet politisk beslutning om at indstille disse undersøgelser. Endelig fremlægges 3) katalog over ejendomme, der efter nærmere undersøgelser vil kunne udvikles med henblik på salg.

 

Indledningsvist bemærkes, at kommunen i perioden 2014 til og med 2016 har solgt følgende 11 ejendomme: Hegels Minde, Asminderød Skole, Mariehøj 5, Mariehøj 483, Niverødgården 2, Mariehøj 479, Matr. nr. 7a Dageløkke, Skovænget 2a, Endrupvej 34a, Endrupvej 16-20 og Teglgårdsvej 523, 3. th. Den samlede salgspris for disse ejendomme udgør 26.732.000 kr.

 

Ad 1) Ejendomme, hvor der pågår salgsbestræbelser:

 

Toftegårdsvænget 125 – 147 (12 almene kommunale ældreboliger)

Toftegårdsvænget 101 – 123 (12 såkaldte pensionistboliger)

Sagen er forelagt til politisk stillingtagen med hensyn til salgsstrategi.

 

Lindelyvej 14

Der er modtaget meddelelse om ophævelse af fredsskovspligten samt samtykke fra Statsforvaltningen til salg af ejendommen til Blindecenter Bredegård uden offentligt udbud. En konkret salgspris er i spil, men de endelige vilkår er endnu ikke forhandlet på plads. Der stiles efter et salg i efteråret 2017.

 

Karlebovej 23.

Det er besluttet at oprense grunden for forurening. Udgiften hertil er anslået til 100.000 kr. Grunden skal herefter indgå i en ny samlet lokalplan for Karlebo landsby. Der stiles efter et salg i løbet af 2018.

 

Gunderødvej 46 (det gamle idrætsanlæg i Karlebo)

De planmæssige rammer for udvikling af ejendommen er politisk vedtaget, senest med flytning af det nuværende tennisanlæg. Sag om salgsstrategi og økonomi for ejendommen inklusiv flytning af tennisbanerne forelægges Økonomiudvalget til august 2017, hvorefter et salgsudbud vil kunne finde sted. Tilbudsgiver vil skulle præstere et skitseprojekt for ejendommens udnyttelse.

 

Teglgårdsvej 155

Denne ubebyggede grund er i offentligt udbud fra 30. maj 2017 til 27. juni 2017. Eventuelle købstilbud forelægges politisk i august 2017. Tilbudsgiver vil skulle præstere et skitseprojekt for ejendommens udnyttelse.

 

Hammersvej 12 – 26

Det fremgår af budgetforliget for 2017 og overslagsår, at ejendommen ønskes solgt. Ejendommen er sendt til ejendomsmægler med henblik på udarbejdelse af udbudsmateriale. Udbud planlægges til efteråret 2017.

 

Boserupvej 101 B

Der har været gennemført offentligt udbud af ejendommen, uden at der fremkom noget bud. Humlebæk Lille Skole har dog vist interesse for at købe, men har brug for mere tid til at undersøge sine muligheder. Den videre salgsstrategi for ejendommen forelægges Økonomiudvalget til beslutning den 12. juni.

 

Høje Lønholt 2

Der pågår ikke pt. salgsbestræbelser vedrørende denne ubebyggede grund på ca. 300 m2. Et salg afventer ny lokalplan.

 

Dagløkkevej 56

Administrationen er i dialog med ejerne af nabobebyggelsen (Dagløkke Ege), der er interesseret i at købe grunden under visse forudsætninger. Når de igangværende drøftelser er afsluttet, vil særskilt sag blive forelagt til politisk stillingtagen.

 

Ad 2) Ejendomme, hvor salgsundersøgelser har været iværksat, men hvor der er truffet politisk beslutning om at indstille disse.

Økonomiudvalget fik 19. oktober 2015 forelagt et katalog over ejendomme, der kunne udvikles med henblik på salg.

 

Efter indstilling fra Plan-, Klima- og Miljøudvalget besluttede Økonomiudvalget, at administrationen skulle arbejde videre med:

 

  • Mindre arealer syd for Fredensborgvej
  • Teglgårdsvej 155
  • Det tidligere idrætsanlæg Gunderødvej 46

 

Økonomiudvalget besluttede endvidere, at arealerne ved Krummediget, Hans Rostgårdsvej og Humlebæk Syd indarbejdes i planstrategien Fremtidens Fredensborg. Ved den endelig godkendelse af planstrategien, Fremtidens Fredensborg den 18. april 2016 besluttede Byrådet, at områderne Hans Rostgårdsvej og Krummediget skal udgå af planstrategien under mulige udviklingsprojekter. Endvidere besluttedes, at der ikke for nuværende udbygges i Humlebæk Syd.

 

Vedrørende Teglgårdsvej 155 og Gunderødvej 46 henvises til redegørelsen ovenfor under ad 1).

 

Med hensyn til arealerne syd for Fredensborgvej bemærkes følgende:

 

Areal langs Fredensborgsvej i Humlebæk matr. nr. 1ck og 1di Nederste Torp By, Humlebæk

Økonomiudvalget besluttede (efter afholdelse af borgermøde) på sit møde den 29. august 2016 ikke at udvikle dette areal med henblik på salg.

 

Areal langs Fredensborgsvej i Humlebæk matr. nr. 1dh og 1dk Øverste Torp samt 4cø Nederste Torp By, Humlebæk

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 18. april 2016 ikke at udvikle disse arealer med henblik på salg.

 

Areal langs Fredensborgvej i Humlebæk 4da Nederste Torp By, Humlebæk

Økonomiudvalget besluttede i møde den 24. januar 2017 ikke at udvikle dette areal med henblik på salg.

 

Konklusionen i forhold til Økonomiudvalgets beslutning i oktober 2015 er, at der arbejdes med salg af Teglgårdsvej 155 og Gunderødvej 46, mens der er truffet politiske beslutning om ikke at arbejde videre med salg af de ”mindre arealer langs Fredensborgvej”

 

På denne baggrund er det relevant på ny at se på kataloget over ejendomme, der kan udvikles med henblik på salg.

 

Ad 3) Katalog over ejendomme, der efter nærmere undersøgelser vil kunne udvikles med henblik på salg

Med det formål at give Økonomiudvalget så fuldstændigt et billede af, hvad kommunen har solgt, hvad der konkret arbejdes på at sælge, og hvilke muligheder der er for at udvikle yderligere arealer med henblik på salg, har administrationen udarbejdet et katalog, som i denne sammenhæng forelægges Økonomiudvalget til orientering. Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget herefter sender kataloget til behandling og udtalelse i Plan- Miljø- og Klimaudvalget, inden Økonomiudvalget selv tager stilling til, hvilke ejendomme og arealer administrationen skal arbejde videre med.

 

I kataloget er medtaget 19 ejendomme/arealer, som administrationen nærmere har vurderet i forhold til udviklingsmuligheder.

 

I forhold til det katalog (over såkaldte kategori 4 ejendomme), som Økonomiudvalget blev forelagt i oktober 2015 er 11 ejendomme udgået og én ejendom kommet til. Der redegøres indledningsvist i kataloget nærmere for dette.

 

Af de 19 ejendomme, som kataloget omhandler, kan administrationen anbefale, at der med henblik på videre salgsundersøgelser primært udvælges blandt disse 5 ejendomme (nummeret henviser til nummeret i kataloget):

 

1

Ullerødvej/Holmegårdsvej– kan udvikles til bebyggelse med 1 villa.

5

Hasselhøj– kan udvikles til bebyggelse med 2 dobbelthuse

12

Nederste Torp kan udvikles, såfremt der kan findes anden placering af eksisterende anvendelse

16

Cirkuspladsen kan udvikles til tæt-lav

18

Højvangen– kan udvikles til erhvervsformål, hvis ikke fredskovspligtigt

 

Administration kan ikke umiddelbart anbefale, at katalogets øvrige ejendomme udvikles med henblik på salg. Der henvises til de nærmere begrundelser herfor i beskrivelsen af de enkelte arealer i kataloget.Bemærkninger efter 12. juni 2017

Administrationen bemærker til Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets behandling af sagen at ejendommene 1, 12 og 15 forudsætter ny lokalplan samt kommuneplantillæg, mens 16 forudsætter ny lokalplan. Prioritering af disse medtages i sag, der ultimo 2017 fremlægges udvalget om prioritering af planopgaver.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At den i sagsfremstillingen givne redegørelse for salg af fast ejendom tages til efterretning.
  2. At kataloget med arealer og ejendomme, der kan udvikles med henblik på salg sendes til behandling og udtalelse i Plan-, Klima- og Miljøudvalget med henblik på efterfølgende behandling i Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 12-06-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017

Status taget til efterretning. Udvalget ønsker sag vedr. Boserupvej sættes i bero, medmindre der sker salg til skoleformål.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Godkender administrationens samt Plan, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling. I forhold til indstillingens punkt 2 anmoder Økonomiudvalget administrationen om at arbejde videre med salgsundersøgelser af de 5 ejendomme 1, 5, 12, 16 og 18. I forhold ejendommen Boserupvej 101B besluttede Økonomiudvalget at give fristforlængelse til 1. december 2017.