Nr.192 - Ekstrabevilling til oprydning af Karlebo Skydebane

Sagsnr.: 15/33043

 

Beslutningstema

Udvalget skal på baggrund af forureningsundersøgelser tage stilling til hvilke af 2 oprensningsniveau på Karlebo Skydebane, som skal oversendes til budgetforhandlingerne. Endvidere skal udvalget tage stilling til, om en del af de eksisterende træbroer i området skal forblive.

Sagsfremstilling og økonomi

Plan-, Klima- og Miljøudvalget besluttede den 30. maj 2017, at der i de kommende budgetforhandlinger skal søges afsat midler til en fuld oprensning efter skydebaneaktiviteterne på det kommunalt ejede areal ved Karlebo Skydebane og at etablering af 3 vandhuller søges indtænkt i løsningen.


I den forbindelse blev der taget udgangspunkt i ”Fuldt oprensningsniveau”.

Omkostningen til den ”fulde oprensning” blev skønnet til på 3,5-4,5 mio. kr.

Det fremgik af sagen at merudgift til etablering af 3 vandhuller vil kunne afholdes inden for de afsatte midler til naturforbedringer på politikområde 1, mens den efterfølgende naturpleje vil kræve en ekstrabevilling på maksimalt 30.000 kr. årligt.

 

Det fremgik endvidere af sagen at arealet ved Karlebo Flugtskydebane på nuværende tidspunkt er V1-kortlagt (mistanke om forurening) af Regionen på grund af skydebaneaktiviteterne. Hvis der ved forureningsundersøgelser konstateres forurening, vil Regionen ændre arealets status til V2-kortlagt. Oprenses arealet tilstrækkeligt kan kommunen søge om at få arealet ud af kortlægningen. Der blev ikke taget specifikt stilling til dette spørgsmål.

 

Forureningsundersøgelse af skydebanen

På baggrund af udvalgets principielle stillingtagen i sagen har administrationen undersøgt de reelle omkostninger til oprensningen nærmere. Disse omfatter bygherreentreprisen fra rådgiveromkostninger til udbud, byggestyring samt bortskaffelse af jord og affald.

 

Der er gennemført en række jordprøver i hele området for at afklare koncentrationen af forureningskomponenter i jorden og dermed omkostninger til oprensning og bortskaffelse af jorden. Prøverne er taget ud fra oplysninger om standpladser og skyderetninger og er analyseret for tungmetaller, tjærestoffer og oliekomponenter.

Konklusionen af undersøgelserne er, at der som forventet er en kraftig forurening med kulbrinter, tjærestoffer, bly og cadmium i dybder ned til mellem 10 – 20 cm. Forureningen er ikke afgrænset, men er spredt på et areal på 3,2 ha (se skravering på vedlagte kortbilag). Det bemærkes, at forureningen har en noget større udbredelse end først antaget, og omfatter således også arealer på den anden side af Vejenbrødvej.

 

Forureningen udgør ingen risiko for mennesker med den nuværende og planlagte arealanvendelse, men overskrider afskæringskriterierne for jordforurening og vurderes at have en negativ indflydelse på dyr og grundvand.

 

Oprydningsscenarier

På baggrund af forureningsundersøgelserne kan der i forhold til udvalgets beslutning om ”Fuldt oprensningsniveau” peges på to muligheder:

 

  1. Oprensning af synligt affald og oprensning en del af jordforeningen ved afgravning af 10 cm i det 3,2 ha store område. Området vil fortsat være V2-kortlagt ift. jordforureningsloven.

Skønnet pris: 3,1 mio. kr. (2,5 mio. kr. ved afvanding i området )

 

  1. Oprensning af synligt affald og oprensning af hele jordforeningen ved at afgrave 20 cm i det 3,2 ha store område med det formål at søge området udtaget af V2-kortlægningen.

Skønnet pris: 4,9 mio. kr. (3,6 mio. kr. ved afvanding i området)

 

Dertil kommer omkostning til etablering af vandhuller på 50-100.000 kr.

 

Som det fremgår af priserne i parentes, vil der - på grund af det store vandindhold i det afgravede mosejord - kunne opnås en væsentlig besparelse, hvis jorden lægges til afvanding inden jorden bortkøres. Dette sker ved at lægge jorden i op 3,5 m høje miler til afvanding i højst 8-10 måneder. Milerne bør søges lagt udenfor § 3 område, da de ellers vil kræve dispensation fra naturbeskyttelsesloven. De vil under alle omstændigheder kræve midlertidig landzonetilladelse. Denne løsning skal undersøges nærmere.

 

Ovenstående priser indeholder en usikkerhed på +/- 20 %. Usikkerheden forventes at kunne nedbringes ved en nøjere afgrænsende forureningsundersøgelse, der samtidig kan tilvejebringe det påkrævede dokumentationsgrundlag for en evt. flytning af jorden. En sådan undersøgelse skønnes at koste ca. 50.000 kr.

 

Træbroer som rekreative muligheder

I forbindelse med nedtagning af skydebaneanlæggene har Karlebo Jagtforening forespurgt, om de skal lade en del af de eksisterende træbroer i området blive, jf. kortbilag. Dermed vil de kunne bruges som en ekstra oplevelses- og opholdsmulighed, når borgerne færdes i området.

 

Administrationen vurderer, at broerne skaber en rekreativ værdi, men skal gøre opmærksom på, at afgravningen af området i forbindelse med oprensningen i givet fald ikke vil kunne ske helt inde under broerne. Forureningen under broerne er dog iflg. jordprøverne ikke særlig markant set i forhold til nedfaldsstederne for ler og hagl. Det vil kræve dialog med regionen om denne rest kan efterlades ift. mulighed for at udtage området af V2-kortlægningen.

 

Administrationens anbefaling

Administrationen anbefaler som minimum oprensning af synligt affald iht. Mulighed 1, da affaldet - hvis det efterlades i området - fortsat vil afgive forurenende stoffer.

 

Såfremt der er politisk ønske om at kunne søge området udtaget af forureningskortlægningen med en tilbundsgående oprensning er det administrationens anbefaling, at Mulighed 2 søges gennemført med afvanding fra miler i området. Desuden anbefales at udføre en afgrænsende forureningsundersøgelse. 

 

Endvidere er det administrationens anbefaling, at lade de eksisterede træbroerne blive, da de er i god stand og gør naturområdet mere tilgængeligt. På sigt kan der endda skabes yderligere rekreativ værdi ved at etablere en 12 m lang stiforbindelse til Langstrupstien mod nord, hvorved der skabes mulighed for en rundtur i området. Det skal bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er afsat midler til vedligeholdelse eller fremtidig renovering af disse broer.

Bevilling

Oprensning af skydebanen vil kræve en anlægsbevilling på mellem 2,0-5,88 mio. kr. afhængig af løsningsmodel og inkl. prisusikkerhed på +/- 20 % der vil kunne nedbringes ved at gennemføre afgrænsende forureningsundersøgelser til ca. 50.000 kr.

 

Arbejdet vil kunne udføres i perioden 2018/2019 og fordeles dermed over to budgetår.

Den efterfølgende naturpleje kræver en forøgelse af NSPVs driftsbevilling på 30.000 kr. om året.

 

Vandhullerne kan etableres inden for de afsatte midler til naturforbedringer på politikområde 1.

 

Bevilling (mio. kr. inkl. usikkerhed + 20 %)

2018

2019

2020

2021

Ialt

Mulighed 1 (med miler):

Forureningsundersøgelse

Afgravning, bortkørsel og deponi

Naturpleje

2,05

1,0

0,03

0,03

3,11

Mulighed 2 (med miler):

Forureningsundersøgelse

Afgravning, bortkørsel og deponi

Naturpleje

3,05

1,32

0,03

0,03

4,43

 

Retsgrundlag

Jordforureningslovens § 40, naturbeskyttelseslovens § 3 og evt. planlovens § 35.

Kompetence

Plan-, Klima- og Miljøudvalget ift. naturbeskyttelseslov, jordforureningslov og miljøbeskyttelseslov.


Økonomiudvalget ift. kommunen som grundejer og ift. bevilling.

Indstilling

  1. At udvalget træffer beslutning om, hvorvidt mulighed 1 eller 2 for den fulde oprensning med eller uden afvanding af miler skal oversendes som fagudvalgssag til de kommende budgetforhandlinger.
  2. At en del af træbroerne forbliver, som ønsket af skydeforeningen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 15-08-2017

Anbefaler oprensning jf. scenarie 2 og at træbroerne fjernes.

 

Spørgsmålet vedr. finansiering oversendes til budgetforhandlingerne og Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Økonomiudvalget godkender Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling Udvalget er enige i, at der skal ryddes op, men ønsker, at det undersøgt, om forureneren kan pålægges ansvaret for og udgiften til oprydningen, medmindre der er forhold, som kan bebrejdes kommunen.