Nr.191 - Fritagelse for dokumentation

Sagsnr.: 17/15330

 

Beslutningstema

Der skal træffes beslutning vedrørende fritagelse for dokumentation ved bevilget økonomisk hjælp.

Sagsfremstilling og økonomi

Det er ifølge loven muligt, at ydelser udbetales uden, at der skal indhentes dokumentation. Det gælder, når beløbet ikke overstiger 3000 kr. Der er tale om en administrativ regelforenkling, og beslutningen skal ifølge lovreglerne træffes på politisk niveau.


Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget skal jf. lovgivningen derfor beslutte, at der indenfor

en beløbsgrænse på 3000 kr. ikke kræves, at der foreligger dokumentation i form af kvitteringer for, hvorledes beløbet er anvendt:


Reglen gælder inden for følgende områder:


  • Enkeltudgifter, midlertidig huslejehjælp, sygebehandling mv, særlig hjælp børn vedrørende børn samt flytning
  • Personligt tillæg samt helbredstillæg til folkepensionister
  • Personligt tillæg samt helbredstillæg til førtidspensionister
  • Udgifter der er rimelige, og som skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet
  • Enkeltudgifter, sygebehandling mv, særlig hjælp vedrørende børn samt flytning

Der kan ikke på et senere tidspunkt søges om midler til samme formål.


Beløbsgrænsen kan højst være på 3.000 kr. pr. udbetaling ved enkeltudgifter og højst 1.000 kr. pr. måned ved løbende ydelser. Sagerne skal være dokumenteret på sædvanlig vis, herunder med journalnotater.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision. Kapitel 8 om dokumentations- og registreringssystemet i kommunerne og regionerne.


Følgende paragraffer er omfattet:

1.    Hjælp efter §§ 81-85 i Lov om aktiv socialpolitik

2.    Hjælp efter § 14, stk. 1, og § 14 a i Lov om social pension, samt § 17, stk.2 og § 18 i 
       Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

3.    Hjælp efter § 23 f og §§ 35-39 i Integrationsloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det besluttes, at der ikke skal indhentes dokumentation for udgifter under 3.000 kr. jf. de paragraffer, der er nævnt i nærværende sag.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 14-08-2017

Administrationens indstilling vedtaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefaler Arbejdsmarkeds – og Erhvervsudvalgets indstilling.