Nr.190 - Ansøgning om satspuljemidler og ny dagbehandlingsskolemodel

Sagsnr.: 16/27913

 

Beslutningstema

Børne- og Skoleudvalget og Byrådet skal træffe beslutning om styrkelse af PPR-området med henblik på at ansøge Socialstyrelsen om andel i satspuljemidlerne.

 

Derudover skal Børne- og Skoleudvalget og Byrådet orienteres om overvejelser om ny dagbehandlingsmodel forud for budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøgning om satspuljemidler

Socialstyrelsen vil over sommeren 2017 bekendtgøre en ansøgningspulje fra satspuljemidlerne til ”Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR”.  Puljemidlerne kan anvendes til ansættelse af medarbejdere, herunder inklusionspsykologer. Socialstyrelsen udvælger ti kommuner til at få del i satspuljen på i alt 123 mio. Det betyder, at hver kommune får tildelt en pulje på 12,3 mio. kr., heraf skal 1,8 mio. kr. anvendes til deltagelse i partnerskab med Socialstyrelsen og øvrige kommuner, mens 10,5 mio. kr. skal anvendes til ansættelse af ca. fire medarbejdere. Projektperioden løber over tre år fra december 2017 til ultimo 2020.

 

Socialstyrelsen stiller krav om dokumenteret politisk beslutning om væsentlig styrkelse af PPR-indsatsen forud for ansøgningsfristen om midlerne primo oktober 2017. 

 

Ansøgningspuljens formål er at nedbringe mistrivsel blandt sårbare og udsatte børn og unge, så færre børn og unge får en specialiseret indsats og eventuel medicinering.

 

Projektet vil blive forankret i Center for Børn og Familie med Centerchef for Center for Børn og Familie Susanne Lyngsø som projektejer. Styregruppen vil herudover bestå af Direktør for Børn, Kultur og Sundhed Lina Thieden samt Centerchef for Center for Lærling, Fritid og Sundhed Marianne Ingeholm Larsen.

 

Børne- og Skoleudvalget vil på mødet få en uddybende orientering om socialstyrelsens satspulje til styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats.

 

Alternativt finansieres ansættelserne ved intern omlægning af ressourcerne fra henholdsvis Møllevejens Skole og Kejserdal.

 

Ny dagbehandlingsmodel

Børne- og Skoleudvalget og Byrådet skal orienteres om administrationens udarbejdelse af ny dagbehandlingsmodel, der indgår i Budgetkataloget 2018-21 i forbindelse med budgetforhandlingerne 2018-21.

 

Der er udarbejdet en businesscase med forslag til strukturændring inden for dagbehandling. Herudover er der udarbejdet et budgetforslag til etablering og finansiering af en ny dagbehandlingsskole. Se bilag 1 og 2.

 

Baggrund

Fredensborg Kommune oplever et stigende behov for at få elever i et dagbehandlingstilbud. Et øget behov for dagbehandlingsskolepladser skyldes især en stigning i antallet af børn med socioemotionelle vanskeligheder og børn, der har fået stillet en diagnose, og som ikke kan få deres lærings- og trivselsbehov dækket i den almene skole.

 

Den øgede efterspørgsel udfordrer den økonomiske ramme for specialundervisning. Formålet er at øge kvaliteten af kommunens interne tilbud særligt på trin tre og fire på indsatstrappen med henblik på at bremse op for køb af pladser på trin fem (eksterne). Se figur 7 i bilag 1.

 

Formål

Kommunen har flere tværgående projekter i gang, som tilsammen har til formål at styrke inklusionen i almenområdet.

 

 1. Inklusionseftersyn på skolerne (behandlet i BSU 6. marts 2017).
 2. Ny økonomisk incitamentsstruktur på specialundervisningsområdet (behandles i BSU i efteråret 2017).
 3. Strukturændring i Center for Børn og Familie, med henblik på at få mere helhedsorienterede og fleksible indsatser. 

 

Ny dagbehandlingsmodel handler om punkt 3: Strukturændringen i Center for Børn og Familie.

 

Kvaliteten ved Ny Dagbehandlingsmodel øges ved at skabe ét helhedsorienteret skoletilbud, der iværksætter individuelt tilpassede indsatser til udsatte børn og unge, i tæt samarbejde mellem nyansatte inklusionspsykologer og det almene skole- og dagtilbudsområde.

 

Økonomi

Eksterne dagbehandlingsskoletilbud er dyrere end de interne og den stigende efterspørgsel på disse udfordrer den økonomiske ramme for specialundervisning. Der er derfor opstået et behov for at reorganisere området på en måde, som kan tilvejebringe bedre interne rammer for dagbehandling uden at ændre den økonomiske ramme og uden at gå på kompromis med kvaliteten af dagbehandlingen.

 

Center for Børn og Familie har i dag to interne specialskoletilbud. Kejserdal, kommunens dagbehandlingsskole til børn fra 6 til 18 år og Møllevejens Skole, som er et særligt tilrettelagt skoletilbud for skoletrætte unge fra 8.-10. klasse. Børn, der visiteres til et dagbehandlingsskoletilbud, visiteres både fra Center for Ældre og Handicap og fra Center for Børn og Familie.

 

Center for Børn og Familie har et ønske om at etablere en ny dagbehandlingsskole af høj kvalitet, under navnet Indsatsskolen, som samlet skal varetage den kommunale specialundervisning med dagbehandling (inklusiv fritidstilbud) og et udegående støttekorps til det almene skoleområde.

 

I Center for Børn og Families masterplan 2017-2020 for specialundervisningsbudgettet blev det forventede regnskab for 2017 estimeret til 67,3 mio. kr. Siden er forventningen til udgiftsniveauet for 2017 steget yderligere til 69,2 mio. kr. pr. 30.04.17.

 

Der er aktuelt ingen tegn på, at den stigende efterspørgsel af eksterne pladser vil stabiliseres eller falde indenfor den nærmeste fremtid. Det understreger behovet for en snarlig gennemgribende reorganisering af området ved styrkelse af kvaliteten af de interne tilbud for at mindske behovet for eksterne køb.

 

Leverancer

Indsatsskolen forankres under Center for Børn og Families eksisterende Indsatshus, som pt. ikke er et fysisk sted, men en samlet organisering af en bred vifte af tilbudsmuligheder. Der skelnes mellem Indsatshuset og Indsatsskolen. Indsatsskolen bliver et fleksibelt tilbud, som kan tilrettelægges for en kortere eller længere periode og sammensættes med Indsatshusets øvrige indsatser efter behov. Indsatskolen vil have plads til 25-35 elever fordelt på 0.-9. klasse og der vil være en højere normering af personale end i et alment skoletilbud.

 

Indsatsskolens tilbud skal bestå af følgende komponenter:        

 • Heldagsundervisning med dagbehandling, herunder f.eks. familiebehandling, familieskole eller lign.
 • Udgående funktioner som støtte til almenområdet herunder vejledning fra inklusionspsykologer
 • Afklarings- og udredningsforløb

 

Placering af Indsatsskolen

Der er overvejet forskellige placeringsmuligheder, men det er 

administrationens vurdering, at Fredensborg Skole afdeling Karlebo vil være ideel til formålet. Der er i vurderingen lagt vægt på følgende:

 • Fredensborg Skole afdeling Karlebo er arealmæssigt stor nok til placering af Indsatsskolen, sikre målgruppens behov og den har egnede faciliteter, herunder udendørsarealer.
 • Arealerne udnyttes fuldt ud og almenskolen kan bevares.
 • Skolelederen er positiv overfor ideen.
 • Ved anvendelse af afdeling Karlebo kan Indsatsskolen starte allerede fra sommeren 2018.

Elevtallet på Fredensborg Skole afdeling Karlebo har de sidste fire år været dalende. Hvis der kommer yderligere fald de kommende år kan det være svært at fastholde kvaliteten på en selvstændig afdeling under Fredensborg Skole. En placering af Indsatsskolen i Karlebo kan betyde, at der kommer mere liv på skolen, da bygningerne vil blive udnyttet fuldt ud. Endvidere vil der være mulighed for, at lærerne på afdeling Karlebo kan indgå i et fagligt sparringsmiljø med Indsatsskolens lærerstab, og der vil kunne samarbejdes på tværs for at løfte kvaliteten på begge skoler.

 

Figur 1. Antal elever – Fredensborg Skole afdeling Karlebo

 

Der henvises i øvrigt til figur 5 i bilag 1, der beskriver fordele og ulemper ved forskellige placeringsmuligheder.

 

Kvalitative konsekvenser

Center for Børn og Familie ønsker på kort sigt at sikre, at kvaliteten af det interne dagbehandlingstilbud øges og på lang sigt, at den inklusive pædagogik i normalområdet styrkes mærkbart.

 

Gennem etablering af en Indsatsskole vil de børn, der oplever vanskeligheder i det almene skolesystem, hurtigt og nemt kunne få et helhedsorienteret, afgrænset og målrettet tilbud. Målet er, at Indsatsskolen medvirker til at inkludere flere børn i deres almene skole, idet der kan arbejdes hen mod, at barnet kan vende tilbage til sin oprindelige klasse.

 

Inden der træffes en endelig politisk beslutning, skal sagen til høring hos samtlige relevante interessenter, herunder skole- og forældrebestyrelser, skoleledelser, MED-udvalg, faglige organisationer mv.

 

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Børne- og Skoleudvalget og Byrådet træffer beslutning om styrkelse af PPR-indsats, herunder at der træffes beslutning om at ansøge Socialstyrelsen om 12,3 mio. kr. i satspuljemidler.
 2. At Børne- og Skoleudvalget og Byrådet tager orienteringen til efterretning om overvejelser om en ny dagbehandlingsmodel, idet sagen tages op i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 14-08-2017

 1. Anbefaler administrationens indstilling.
 2. Orienteringen taget til efterretning.


Udvalget tilkendegav, at de med anbefalingen overfor Byrådet ikke har taget stilling til placering af tilbuddet.


Bemærkninger fra Forældreforeningen for Karlebo Skole var fremsendt til udvalget forud for mødet og indgik i behandling af sagen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefaler Børne – og Skoleudvalgets indstilling. Økonomiudvalget anbefaler ikke anvendelse af Karlebo Skole.