Nr.189 - Økonomiske udfordringer på Kokkedal Skole

Sagsnr.: 17/10342

 

Beslutningstema

Skolebestyrelsen på Kokkedal Skole har henvendt sig til Byrådet med en anmodning om en ekstrabevilling på 1,9 mio. kroner til at dække et underskud, der blev oparbejdet for flere år tilbage.


Hanne Berg (F) har bedt om at sagen drøftes i Børne- og Skoleudvalget med en forklaring på underskuddet og konsekvenserne af skolens afbetaling af gælden.

Sagsfremstilling og økonomi

Underskuddet på Kokkedal Skole skyldes, som det beskrives i henvendelsen fra Kokkedal Skoles bestyrelse, afledte ekstraudgifter som følge af skolesammenlægningen i 2011 og problemstillinger i specialklasserækken i 2014/2015.

 

Underskuddet var i 2015 på 2,3 mio. kroner. Det er lykkedes for skolen at få nedbragt underskuddet til 1,9 i 2016.

 

I 2017 er der imidlertid oparbejdet et yderligere underskud, så det samlede underskud nu løber op på 3,4 mio. kroner.

Årsagen til, at der er genereret yderligere underskud i 2017, er, at antallet af elever i specialklasserækken er faldet væsentligt og mere end forventet. Den nødvendige personaletilpasning er allerede sat i værk, men vil først få fuld gennemslagskraft ultimo 2017.

I 2018 har de personalemæssige tilpasninger fuld gennemslagskraft, hvilket vil betyde en årlig besparelse på 2,2 mio. kroner. I august 2019 forventes underskuddet at være nedbragt.

 

Handleplan

Kokkedal Skole har lagt en plan for nedbringelse af underskuddet. Planen, der allerede er sat i værk, indeholder:

·         Personalemæssig tilpasning

·         Reduktion af vejledernes tid fra skoleåret 17/18

·         Forøgelse af lærernes undervisningstid fra gennemsnitlige 710 undervisningstimer om året til 735 fra skoleåret 17/18

·         Reduktion i antallet af deleholdstimer

 

Skolebestyrelsens bekymring

Skolebestyrelsen lægger vægt på, at Kokkedal Skole er inde i en god udvikling med god tilfredshed blandt elever og forældre. Skolen har gode faglige resultater, herunder en høj socioøkonomisk reference (løfteevne) og har i de seneste år fastholdt en stabil andel af indskrivningsgrundlaget trods en stadigt stærkere konkurrence fra især Hørsholm Kommunes Skoler.

 

Skolebestyrelsen mener, at den positive udvikling er resultatet af en lang og målrettet indsats på mange fronter, herunder et målrettet og tidligt arbejde med fagligt og socialt udfordrede elever og familier, gode talenttilbud til skolens fagligt stærke elever, fastholdelsen af lejrskoler, som betyder meget for eleverne, og en prioritering af kantinen, som et markant element på skolen, og en vigtig del af undervisningen i madkultur.

 

Skolebestyrelsen er, som de skriver i deres henvendelse, bekymrede for, at kraftige besparelser vil gå ud over den positive udvikling, som skolen er inde i.

 

Administrationens bemærkning

Administrationen bemærker, at handleplanen følger de almindelige regler for overførsel af merforbrug, og at planen vil sikre, at merforbruget forventes nedbragt ved skoleårets start august 2019.


Sagsbehandling siden 7. juni 2017

Administrationen bemærker, at driftsreserven blev nulstillet i forbindelse med byrådets godkendelse af budgetrevision 30.04.17 ved byrådets møde den 19. juni 2017.

Bevilling

Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Børne – og Skoleudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning, idet handleplanen følger de almindelige regler for overførsel af underskud.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at sagen sendes videre til Økonomiudvalget med anbefaling om, at 1,9 mio. kr. bevilges af driftsreserven i 2017.


Administrationen gjorde opmærksom på, at ifølge Økonomihåndbogen skal der findes kompenserende besparelser inden for politikområde 6 – skole til at finansiere denne udgift, men udvalget fastholdt sin beslutning om at oversende sagen til det kommende møde i Økonomiudvalget af tidsmæssige årsager.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Økonomiudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 1. mio. kr. til Kokkedal Skole til at bidrage til at dække skolens underskud. Beløbet finansieres af kassen.