Nr.188 - Behovet for ældreboliger

Sagsnr.: 17/12009

 

Beslutningstema

Orientering om behovet for ældreboliger.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har på flere møder – senest 19. juni - drøftet et salg af kommunens ældreboligerne på Toftegårdsvænget. På mødet den 19. juni besluttede Økonomiudvalget blandt andet, at administrationen til august skulle fremlægge en redegørelse for behovet for ældreboliger.


En ældrebolig tildeles efter en konkret visitation til borgere med funktionstab, der betyder, at de har behov for en bolig med særlig indretning.


Kommunen råder i dag over 162 ældreboliger, heraf udgør Toftegårdsvængets 24 boliger svarende til 15 pct. af ældreboligmassen.


I gennemsnit har der over de seneste tre år stået 17 borgere på venteliste til en ældrebolig. Ventetiden fra visitation til tildeling af bolig har været ca. 9 måneder dog med store variationer afhængig af, hvor specifikke ansøgerens ønsker har været. Det bemærkes, at der for ældreboliger – i modsætning til, hvad der gælder for plejeboliger – ikke er nogen ventetidsgaranti.


Ud over egne borgere er kommunen også forpligtiget til at tilbyde andre kommuners borgere en ældrebolig på lige fod med egne borgere. Andre kommuners borgere skal visiteres både af hjemkommune og af Fredensborg Kommune.


Antallet af kommunens egne borgere, der søger ældrebolig i andre kommuner er stort set identisk med antallet af andre kommuners borgere, der søger til Fredensborg Kommune.Målgruppen for ældreboliger er 80+ årige og selv om der ikke ses en entydig sammenhæng mellem antallet af 80+ årige og efterspørgslen efter ældreboliger, forventes den betydelige stigning i 80+ årige også at medføre en øget efterspørgsel efter ældreboliger.

Ændringen i antal 80+ årige fra 2014-2017 har været 200 personer fra 1500 til 1700. Antallet af 80+ årige fordobles i perioden frem til 2028.Hvis ældreboligerne på Toftegårdsvænget udgår af kommunens forsyningsmulighed for visiterede ældreboliger forventes den gennemsnitlige ventetid at stige fra de ca. 9 måneder til ca. 11 måneder med det nuværende antal ældre.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.