Nr.187 - Lundegården søger godkendelse af låneoptagelse med garanti

Sagsnr.: 17/13048

 

Beslutningstema

Stillingtagen til ansøgning fra Lundegården om låneoptagelse med kommunal garanti til finansiering af renovering af elevatorer.

Sagsfremstilling og økonomi

Domea Fredensborg har på vegne af Lundegården, afd. 6807 fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af en låneoptagelse på 1.625.000 kr. til finansiering af renovering af elevatorerne i afdelingen.


Da afdelingen ikke har tilstrækkelig friværdig i sin ejendom, har BRF stillet vilkår om 100 % kommunal garanti for lånet, der er et fastforrentet kontantlån på 1.625.000 kr.


Lundegårdens adresser er Christoffer Boecksvej 19 – 29 og 24 – 26. Afdelingen består af 41 almene ældreboliger. Huslejen udgjorde pr. 30. juni 2016 kr. 1227,49 pr. m2.

Domea oplyser, at afdelingens elevatorer står foran en renovering af elevatorernes døre, bundskinner mv. For at undgå uplanlagte og længere driftsstop har afdelingsmødet den 11. januar 2017 besluttet, at udskifte elevatordørene og montere nye døre med forbedrede lystæpper og el-tracing i gulvskinnerne. Lystæpperne sikrer, at elevatordørene kun kan lukke, hvis der ikke er noget, der kan komme i klemme, og el-tracingen sikrer, at installationen holdes frostfri.

En væsentlig udfordring med projektet er, at elevatorerne ved hver opgang vil være ude af drift i 9-10 dage. Der har derfor været afholdt informationsmøde med beboerne om denne udfordring og afklaring af beboernes behov for hjælp.

På den baggrund er der truffet en aftale med Falck om at yde assistance med trappelift, så beboerne på betryggende vis kan hjælpes ned og op af trapperne.

Arbejdet med elevatorrenovering er planlagt med opstart ultimo september 2017 og har en samlet udførelsestid på ca. 4 uger.  

Afdelingsmødet har godkendt, at elevatorrenoveringen vil medføre en lejeforhøjelse på 2,22 %.

Administrationen bemærker, at renoveringen kun kan gennemføres med den ansøgte lånegaranti fra kommunen. Administrationen anbefaler, at ansøgningen godkendes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssig betydning, da den ansøgte garantistillelse ikke påvirker kommunens låneramme.

Retsgrundlag

Almenboligloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At elevatorrenoveringen med den ansøgte lånefinansiering på 1.625.000 kr. godkendes.
  2. At kommunen påtager sig 100 % garanti for lånet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.