Nr.184 - Egedalsvænge - status i ventilationsagen - ny afdelingsbestyrelse

Sagsnr.: 16/25168

 

Beslutningstema

Orientering om status i ventilationssagen samt om valg af ny afdelingsbestyrelse i Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har senest på sit møde den 18. april 2017 modtaget orientering om status i ventilationssagen. I nærværende sag orienteres om, hvad der er sket i sagen siden da. Endvidere omtales valget af ny afdelingsbestyrelse og dennes første funktionsperiode.


Ad ventilationssagen.

Indledningsvist bemærker administrationen, at kommunen ikke siden april har modtaget nye henvendelser om klager eller sygdomssymptomer fra beboerne i Egedalsvænge.


Siden orienteringen af Økonomiudvalget i april, hvor konklusionerne fra Teknologisk Instituts undersøgelser og 3Bs handleplan blev forelagt, har kommunen modtaget den endelige rapport fra Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, der har fungeret som 3B’s rådgiver i sagen.


Det fremgår af rapporten, at Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling har set 102 patienter, heraf 31 børn. Luftvejssymptomer har været patienternes dominerende klager (hoste, vejrtrækningsbesvær, astma). På baggrund af patientundersøgelser herunder peakflowmålinger, inspektioner af lejligheder og byggetekniske undersøgelser vurderes symptomerne blandt en række beboere at hænge sammen med ændringer af indeklimaet efter renovering af Egedalsvænge. 28 familier er anbefalet genhusning, indtil indeklimaforholdene er bragt i orden.


På administrationens forespørgsel oplyser 3B, at man har gennemført/vil gennemføre følgende tiltag:


Ad risiko for Legionella:

-      Efterisolering af ikke isolerede rørstræk

-      Hævet temperaturen i beholderne til minimum 55 grader

-      Hver lørdag nat bliver temperaturen hævet automatisk til de anviste 62 grader

-      Varmtvandsbeholderne bliver renset og kloreret 2 gange om året.

-      Der foretages kontrolmålinger, der fremsendes til kommunen.


Ad midlertidige tiltag mod høj temperatur i lejlighederne:

-      Fremløbstemperaturen for det varme vand i centralvarmeanlægget er sænket med 2 grader fra 42 grader til 40 grader. Der har efter dette tiltag ikke været henvendelser fra beboerne omkring varmen i ejlighederne.


Ad renovering af visse badeværelser:

-      Der er foretaget gennemgang af de 7 badeværelser, der har været undersøgt af Teknologisk Institut. Derudover er der foretaget undersøgelser af yderligere 8 stk. badeværelser. Størstedelen er fundet byggeteknisk i orden, men med ringe rengøringsniveau. Baderværelser, der ikke er fundet i orden, er istandsat med retablering af glasvæven afsluttende med en malerbehandling af hele overfladen i bruseområdet.


Information om indeklima til beboerne

-      Der er udarbejdet informationsskrivelse til beboerne om brugen af de renoverede boliger.


Efter aftale med den nye afdelingsbestyrelse er det planen, at der fremlægges forslag på afdelingsmødet om:

-      Ændring af varmeanlægget, så temperaturen bedre kan kontrolleres i de enkelte lejligheder

-      Om renovering af badeværelser, når en lejlighed fraflyttes.

-      Om lukning af rum mellem overskabe og loft i køkken, jf. anbefaling fra Teknologisk Institut.


3B oplyser endelig, at udkast til skønstema i den verserende voldgiftssag mod rådgiver snarest forventes færdiggjort, og at den nye rådgiver er i færd med at udarbejde et samlet forslag til udbedring af ventilationssystemet inklusiv varmesystemet. Når dette er på plads, er det planen, at der udføres en prøveblok, inden arbejdet igangsættes på de øvrige blokke. Arbejdet forventes at være færdigt inden for 1½ til 2 år.


Ad den nye afdelingsbestyrelse.

Byrådet har tidligere modtaget orientering om resultatet af retssagen mellem en beboer i Egedalsvænge og 3B. Dommen i sagen slog fast, at afdelingen i Egedalsvænge har et lovfæstet krav på at vælge en afdelingsbestyrelse, og at 3B’s beslutning om i sin tid at afsætte afdelingsbestyrelsen var ulovlig. Selv om sagen er anket til Landsretten, valgte 3B at gennemføre valg til ny afdelingsbestyrelse. 


Administrationen har modtaget følgende redegørelse fra 3B: ”Der blev valgt ny afdelingsbestyrelse i Egedalsvænge den 23. maj. Efterfølgende har 3B’s driftschef haft to møder med afdelingsbestyrelsen, som hovedsageligt har fokuseret på budgettet for 2018.

 

Samarbejdet med afdelingsbestyrelsen er konstruktivt.

 

Der pågår pt. en dialog om budgettet for 2018, herunder hvordan afdelingsbestyrelsens ønsker til en uændret husleje kan balanceres i forhold til de driftsmæssige behov, afdelingen har og ikke mindst de krav til henlæggelser, som må imødeses i de kommende år.

 

Dato for det ordinære afdelingsmøde er ikke aftalt endnu.”


I øvrigt

3B har udtrykt ønske om et møde med kommunens administration for at drøfte den samlede økonomi i byggesagen. 3B oplyser, at økonomien for den oprindelige byggesag fortsat forventes at holde sig inden for det godkendte reviderede skema B, men at ventilationssagen og MgO-sagen vil medføre overskridelser af det reviderede skema B.


Der erindres om, at det reviderede skema B i sig selv indeholder en overskridelse af det oprindelige budget på 170 mio. kr. 3B har dog anlagt voldgiftssag mod rådgiver og entreprenør, som man mener, skal dække en del af overskridelsen.


Administrationen følger fortsat udviklingen i Egedalsvænge nøje. Der er aftalt møde med 3B den 23. august, hvor der vil blive fulgt op på sagerne.


 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.