Nr.182 - Det tidligere posthus i Humlebæk

Sagsnr.: 17/17728

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal tage stilling til det videre forløb for nedrivning, eller evt. brug af det tidligere posthus i Humlebæk jf. beslutning af 12.02.17.


Vedlagt som bilag 1 er borgergruppen KulturStationens oplæg med ønsker for fremtidig brug af bygningen.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen kort

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning d. 12.06.17 om at undersøge mulighederne for henholdsvis nedrivning og midlertidig brug af det tidligere posthus i Humlebæk, følger her administrationens økonomiske estimater samt anbefalinger til eventuelle brugsvilkår.


Nedrivning af det tidligere posthus

Som tidligere beskrevet vil det tidligst om 2 år være muligt at bygge nyt på grunden, hvor det tidligere posthus ligger. Et nærmere tidsperspektiv afhænger af udviklingen af den samlede helhedsplan for området.


Administrationen vurderer at en nedrivning af den eksisterende bygning vil beløbe sig til ca. 3 mio. kr. Hvis der imidlertid findes miljøfarlig forurening i jordbunden eller i byggematerialerne der skal bortskaffes, vil det forventeligt blive dyrere. Den endelige pris vil først foreligge når der er udarbejdet et egentligt udbud på nedrivningsopgaven og indhentet tilbud. Udbudsmateriale samt indhentning af tilbud vil kunne foreligge i løbet af efteråret 2017. Hvis ejendommen nedrives vil arealet som udgangspunkt, og indeholdt i ovenstående estimat, beplantes med græs.


Udgiften indstilles afholdt af provenuet ved salg af ejendommen med en mellemfinansiering af kassen.


Administrationen bemærker som tidligere at en tom byggegrund er momsbelagt ved salg, hvilket kan have betydning for evt. fremtidig købspris.


Midlertidigt brug af det tidligere posthus

Borgergruppen Kulturstationen har ønsket mulighed for midlertidigt at gøre brug af den eksisterende bygning til borgerdrevne initiativer. Notat fra borgergruppen vdr. ønsker til fremtidig brug er vedlagt som bilag 1 på opfordring af Borgmesteren. Notatet er udarbejdet af borgergruppen Kulturstationen på baggrund af besigtigelse af bygningen mandag den 14. august 2017. Ved besigtigelsen deltog Borgmester Thomas Lykke Pedersen, Udvalgsformand Lars Simonsen, centerchef Anette Arendt Barnkob, risikokoordinator Anders Phil-Jensen, projektleder Jørgen Dreyer samt medlemmer af borgergruppen Kulturstationen.


Den eksisterende bygning står som fraflyttet og er i generelt dårlig stand. Jævnfør beslutning af 14 marts 2016 finder Økonomiudvalget ”ikke ejendommen egnet til renovering.” Administrationen vurderer på denne baggrund, at det vil være nødvendigt at udføre visse arbejder af primært sikkerhedsmæssig karakter inden den evt. vil kunne blive tilgængelig for borgeraktiviteter.


Administrationen vurderer, at det vil koste ca. 200.000 kr. ekskl. moms at sikre at bygningen kan anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, hvilket vil sige, at elinstallationer er lovlige mv. Indeholdt er tillige, at der er fungerende el, vand og at bygningen kan opvarmes.  Dette estimat er beregnet med tanke på mindst mulige omkostninger samt, at der ikke foretages forbedringer på overflader eller lign. Indeholdt er ej heller inventar eller teknisk udstyr af nogen art. Internetopkobling er ikke indeholdt. Det understreges endvidere, at der ikke er indeholdt midler til kommunal administration af bygningen samt ressourcer til etablering og afvikling af aktiviteter. Lokalerne stilles til rådighed som de er, dog med nedenstående udbredringer.


Omkostningen vil dække:

·         Udskiftning af gasfyr

·         Varmtvandsbeholder udskiftes

·         Eftersyn af elinstallationer

·         Belysninger eftergås

·         Døre/vinduer funktionstjekkes

·         Låse omstilles

·         Hovedrengøring


På denne baggrund vil bygningen kunne være funktionsdygtig til mødeaktivitet og der vil være mulighed for lys, vand og varme.


Administrationen gør opmærksom på, at udgiften til ovenstående vil være tabt, når huset skal rives ned som del af realiseringen af den kommende helhedsplan for området.


Løbende drift:

Hertil kommer der forventeligt omkostninger for drift – el, vand og varme – samt løbende drift af installationer. Denne udgift afhænger af hvor ofte bygningen vil blive brugt og hvordan. Dette vil skulle aftales nærmere med fremtidige brugere, såfremt det besluttes at gøre bygningen anvendelig for borgerdrevne aktiviteter. 


Et estimat for kommende driftsudgifter kan bedst beregnes på baggrund af forbrugsomkostningerne der for nuværende knytter sig til biblioteket i Humlebæk, da de to bygninger er i væsentligt samme stand og størrelse.


Hvis bygningen bruges på samme niveau, som det nuværende bibliotek vil de samlede årlige forbrugsomkostninger være ca. 130.000 kr. ekskl. moms. Humlebæk bibliotek er dagligt tilgængeligt for brugerne fra klokken 7.00 – 23.00. 


Hvis bygningen anvendes mindre vil omkostningen ligeledes falde, men da der i alle tilfælde vil være udgifter til et minimum af opvarmning mv. vil det ikke falde proportionalt med et reduceret antal brugstimer. Hertil kommer rengøring af bygningen en gang ugentligt i 50 uger årligt. Dette skønnes til at udgøre i alt 50.000 kr. ekskl. moms.


Økonomi

Det er ikke afsat midler til brug af det gamle posthus.


På baggrund af den overstående gennemgang har Byrådet grundlæggende to muligheder med forskellige økonomiske konsekvenser.

Nedrivning i 2017

Ved denne mulighed rives det eksisterende posthus ned med det samme, hvorefter der sås græs på arealet. Nedrivning foreslås finansieret af salgsprovenuet som forventes at komme ind i 2019, når helhedsplanen for området ligger klar. Nedrivningen medfører således en udgift på 3 mio. kr. i 2017, der finansieres af en tilsvarende indtægt i 2019. Forslaget er beskrevet i bevillingstabel 1.

Forslaget kan udlægges som værende i strid med Kommunens økonomiske politik, vedtaget 29. februar 2016, da denne tilsiger: Kommunens økonomi skal være uafhængig af konjunkturafhængige engangsindtægter fra fx salg af grunde og ejendomme”.Provenuet fra salget af grunden i 2019 vurderes dog, uanset konjunkturerne, at blive væsentligt over 3 mio. kr. Da kommunens likviditet endvidere er på et niveau hvor den kan bære et midlertidigt træk på 3 mio. kr. vurderes forslaget kun i mindre grad at give usikkerhed i budgettet.


Midlertidig brug af posthuset
Ved denne mulighed indrettes posthuset til ”borgerdrevne aktiviteter” i årene 2017 til 2019, hvorefter man tager stilling til om bygningen skal rives ned eller sælges som den står. Denne mulighed giver anledning til en estimeret udgift på i alt 635.000 kr. til sikring, drift og rengøring af posthuset over den 3-årige periode. Der er ikke finansiering til denne udgift inden for det eksisterende budget hvorfor der kan foreslås følgende finansieringsmulighed.       

Finansiering fra anlægsprojektet ”Udvikling af byrum i Humlebæk”.

Der er i årene 2018-2022 afsat 2,8 mio. kr. til projektet ”Etablering af udendørs aktivitetspladser i sammenhæng med biblioteket og evt. forbindelse til aktivitetspladser på den grønne trekant”


Hvis budgettet tages herfra må ambitionsniveauet for de eksisterende planer reduceres tilsvarende. Der peges på denne mulighed for finansiering da posthusprojektet vedrører det samme geografiske område og i øvrigt understøtter ambitionen om at bringe borgernes initiativer i spil som en del af byudviklingen som beskrevet i planstrategien Fremtidens Fredensborgs Kommune.


Denne mulighed er beskrevet i bevillingstabel 2.

Brugsvilkår aftales i samarbejde med borgergruppen

Såfremt bygningen fremadrettet skal anvendes af borgergruppen Kulturstationen anbefaler administrationen, at borgergruppen varetager administrationen af bygningen og at der udarbejdes en brugsaftale med borgergruppen Kulturstationen herom.


Det understreges at der i de økonomiske estimater ikke er taget højde for udgifter til etablering af selvbetjeningssystem med adgangskort, kommunale driftsressourcer eller aktiviteter.

Bevilling

Sagens bevillingsmæssige konsekvenser afhænger af Byrådets beslutning og fremgår af tabellerne herunder.

Tabel 1

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2017-20 i alt

Nedrivning af Posthus

3.000

0

0

0

3.000

Salg af posthusgrund

0

0

-3.000

0

-3.000

I alt

3.000

0

-3.000

0

0Tabel 2

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2017-20 i alt

Drift og sikring af posthus

250

130

130

0

510

Rengøring

25

50

50

 

125

Anlægsprojekt: Udvikling af byrum i Humlebæk

0

-455

-180

0

-635

I alt

275

-275

0

0

0

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

Det indstilles at:

1)    Byrådet skal vælge en af følgende tre muligheder:

a.    Det gamle posthus bliver stående som det står. Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

b.    Det gamle posthus rives ned. De bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet i tabel 1.

c.    Det gamle posthus bliver stående og borgergruppen Kulturstationen kan anvende det til borgerdrevne aktiviteter i årene 2017-19. de bevillingsmæssige konsekvenser er beskrevet i tabel 2.  

·         Hvis model C vælges, skal Byrådet godkende at administrationen udlægges til borgergruppen Kulturstationen ved kontaktperson Jørgen Skielboe.

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefaler indstillingens model C, idet det præciseres, at lokalerne stilles til rådighed for benyttelse uden yderligere vedligeholdelse og at vilkårene for benyttelse i øvrigt skal fremgå af den juridiske aftale.


Helle Abild Hansen (I) tog forbehold.


Økonomiudvalget har ikke taget stilling til det fremsendte bilag.


Økonomiudvalget blev orienteret om den videre proces for Humlebæk Center.