Nr.180 - Budgetrevision 30.06.2017

Sagsnr.: 17/11285

 

Beslutningstema

Budgetrevisionen 30.06.2017 viser forventningerne til det samlede resultat for årene 2017 – 2021 fordelt på hhv. drift, anlæg og finansiering.

Sagsfremstilling og økonomi

Budgetrevision 30.06.2017 omfatter hele Fredensborg Kommunes bevillingsniveau – dvs. alle politikområder på såvel drifts-, anlægs- og finansieringsområdet. Drift indeholder både serviceudgifter og overførselsudgifter samt aktivitetsbestemt medfinansiering.

 

Som det fremgår af tabel 1 lægges der på driftsområdet 6,6 mio. kr. i kassen i 2017, og anlægsområdet bidrager i 2017 med en kasseopbygning på 0,8 mio. kr. På finansieringsområdet lægges 0,7 mio. kr. i kassen. 

 

Tabel 1. Samlet resultat af budgetrevisionen pr. 30.06.2017

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

Drift

-6.547

450

250

0

-900

-6.747

Anlæg

-797

2.400

0

0

0

1.603

Finansiering

-684

0

0

0

0

-684

I alt

-8.028

2.850

250

0

-900

-5.828

Positive tillægsbevillinger (+) er merudgifter dvs. udtryk for kassetræk.

Negative tillægsbevillinger (-) er mindreudgifter dvs. udtryk for kassetilførsel.

 

Det samlede resultat

I perioden 2017 til 2021 er der en kasseopbygning på 5,8 mio. kr., fordelt på driftsområdet med en kasseopbygning på 6,7 mio. kr., et kassetræk på 1,6 mio. kr. på anlægsområdet og slutteligt på finansieringsområdet med en kasseopbygning på 0,7 mio. kr. 

 

Effekten af budgetrevision 30.06.2017 på likvidteten fremgår af tabel 4 samt den efterfølgende likviditetsprognose.

 

Drift

En detaljeret oversigt over tillægsbevillingerne i tabel 1 fremgår af bilag 1 og 2. På driftsområdet er der samlet over perioden mindreudgifter for i alt 6,7 mio. kr., hvilket primært skyldes:  

 

·         Nye lønskøn for 2017. Lønbudgetterne for 2017 har hidtil været fremskrevet med KL’s lønskøn på 2,16 pct. KL’s nyeste lønskøn viser en lønfremskrivning på 1,95 pct., hvilket betyder, at lønbudgetterne er steget med 0,21 procentpoint mere end de faktiske overenskomstmæssige lønreguleringer. Derfor reduceres 2017 lønbudgetterne samlet set med 2,3 mio. kr. som følge af det nye lønskøn.

 

·         Lov- og Cirkulæreprogram (LCP) og andre reguleringer er den kompensation/modregning kommunerne modtager/skal betale som følge af lovændringer. I denne budgetrevision 30.06.2017 behandles reguleringer vedrørende 2017. Reguleringer vedrørende 2018-2021 behandles i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger. Samlet får områderne tilført 1,2 mio. kr. i 2017 som følge af LCP og andre reguleringer.


·         Flytning af midler fra driftsområdet til anlægsområdet på i alt 0,9 mio. kr. Det drejer sig dels om indfrielse af økonomiske mellemværender mellem Nivå Tursejlere og Vandskiklub samt vedr. anlægsprojektet Modernisering af fiberring.


·         Den Kommunale medfinansiering omlægges, så der fremadrettet kun sendes én regning til kommunen selvom en patient overflyttes mellem hospitaler inden for regionen. Det gør, at budgettet på politikområde 13, Pleje og Omsorg kan nedjusteres med ca. 2 mio. kr., jf. Lov- og Cirkulæreprogrammet. Tilsvarende får vi et mindre tilskud fra staten hvor Indtægtssiden på politikområde 17, Finansiering nedjusteres med tilsvarende beløb.

 

Anlæg

anlægsområdet medfører budgetrevisionen en kasseopbygning på 0,8 mio. kr. i 2017, der vedrører dels 2,4 mio. kr., der overføres fra 2017 til 2018 samt 1,6 mio. kr., der flyttes fra driftsområdet til anlægsområdet. I 2018 sker der et kassetræk på 2,4 mio. kr. svarende til de overførte midler fra 2017.


Set over budgetperioden medfører budgetrevisionen for anlægsområdet ingen bevægelser i forhold til kassen, idet der alene er tale om overførsler mellem årene samt mellem drifts- og anlægsområdet.


Frigivelse af anlægsmidler
Bilag 3 viser ansøgninger om frigivelse af anlægsmidler i 2017.

 

I forbindelse med budgetrevisionen 30.06.2017 søges om frigivelse af anlægsmidler for 1,6 mio. kr.

 

Finansiering

finansieringsområdet kan der i 2017 foretages en netto kasseopbygning på i alt 0,7 mio. kr., hvilket skyldes: 


·         En reduktion af renteudgiftsbudgettet med 11,1 mio. kr., således at der budgetteres svarende til niveauet i 2016, hvilket skal ses i lyset af det fortsatte lave renteniveau. Der vil blive fulgt op på udviklingen i budgetrevisionen pr. 30.11.2017.


·         En korrektion af renteindtægtsbudgettet med 4,3 mio. kr., således at der budgetteres svarende til niveauet i 2016, hvilket skal ses i lyset af det fortsatte lave renteniveau.


·         På baggrund af blandt andet ændrede konjunkturer samt lovændringer på dagpengeområdet vil udgifterne under beskæftigelsestilskuddet være faldende på landsplan. Kommunens beskæftigelsestilskud sænkes derfor med 4,1 mio. kr.. 

 

Servicerammen 2017

Udgifter under servicerammen dækker over kommunens udgifter til den daglige drift af kommunens serviceproduktion. Servicerammen er baseret på det vedtagne budget, hvorfor det er dette, som kommunens forventede regnskab skal holdes op imod.

 

Ved denne budgetrevision ansøges der om tillægsbevillinger, der reducerer udgifterne inden for servicerammen med i alt 2,8 mio. kr.

 

Holdes det forventede regnskab 2017 opgjort pr. 30.06.2017 op imod den vedtagne serviceramme 2017 vil servicerammen blive overskredet. Herfra skal dog fratrækkes de forventninger, der er til overførsler fra 2017 til 2018, hvilket på nuværende tidpunkt er sat til et niveau svarende til cirka 30 mio. kr., hvilket kan mindske overskridelsen af servicerammen til cirka 25 mio. kr. (se tabel 2).

  

Servicerammen må alt andet lige forventes overskredet, og der vil som følge heraf være risiko for, at Fredensborg Kommune vil blive sanktioneret ift. overskridelse af servicerammen.

  

Tabel 2. Servicerammen 2017 ift. forventet regnskab 2017

 Mio. kr.

Vedtaget budget 2017

Korrigeret budget 2017 pr. 30.06.2017

Forventet regnskab 2017 efter budgetrevision 30.06.2017

Udover servicerammen

Serviceramme

1.821.119

1.879.391

1.876.122

25

 

Status for afsatte reserver og puljer i 2017  

Ved budgetrevisionen pr. 30.04.2017 blev der peget på finansiering af merudgifterne ved brug af de resterende drifts- og anlægsreserver, der var afsat i 2017, hvorfor der i 2017 ikke er yderligere reserver at trække på.


Tabel 3. Bevillingsreserver 2017

1.000 kr.

2017

Vedtaget budget (anlæg og drift)

30.000

Dige Nivå havn

-339

Finansiering af lommepengeprojekt

-350

Budgetrevision 30.11.2016

-9.796

Projektforslag Egedal, Byens Hus

-1.000

Fredensborg læringsakademi

-300

Kystbeskyttelse, efterslæb

-2.500

Budgetrevision 30.04.2017

-15.715

Rest bevillingsreserve

0

 

Ved budgetforlig 2017-2020 blev der afsat puljer på hhv. 8 mio. kr. og 5,9 mio. kr. til områderne for Handicap og Socialpsykiatri samt Udsatte Børn og Unge. Puljer skulle anvendes til at imødegå varslede merudgifter på områderne. Disse reserver er begge anvendt. Dels ved fremlæggelsen af masterplanen 2017-2020 for Udsatte Børn og Unge i april 2017 og ved budgetrevisionen pr. 30.04.2017. kr. vedrørende handicapområdet.

 

Årets resultat og udviklingen i likviditeten

Budgetrevisionens betydning for kommunens likvide aktiver fremgår af nedenstående tabel 4: 

 

Tabel 4. Samlet resultat siden vedtaget budget  

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

Ændring af likvide aktiver ved budgetvedtagelse

-13.901

1.236

20.232

-3.741

-25.492

Tillægsbevillinger indtil 30.06.2017

101.622

10.585

12.976

7.710

7.221

Ændring af likvide aktiver

87.721

11.821

33.208

3.969

-18.271

PL-reguleringer

0

-15.428

-10.287

-5.086

623

Budgetrevision 30.06.2017

-8.028

2.850

250

0

-900

Ændring i likvide aktiver ved indarbejdelse af budgetrevision 30.06.2017 + PL-reguleringer

79.693

-757

23.171

-1.117

-18.548

  + er forbrug af likvide midler, - er en forøgelse af likvide midler

 

Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var 192 mio. kr. pr. 30.06.2017 Opmærksomheden skal henledes på, at kasseopbygningen på nuværende tidspunkt til dels skyldes det store mindreforbrug på blandt andet anlægsområdet, uforbrugte midler på driftsområdet samt hjemtagelse af lån på 13 mio. kr. til at finansiere en del af tilbagekøbet af belysning i 2018.

 

Den samlede udvikling i budgetperioden ses nedenfor.

 

  


Implementeringsplaner for drift og anlæg

I forbindelse med implementeringen af det vedtagne budget 2017-2020 blev udarbejdet implementeringsplaner for både drifts- og anlægsområdet.  

For at give det fulde billede af anlægsprogrammet i 2017 er implementeringsplanen på anlægsområdet for budget 2017-2020 blevet suppleret med de anlægsprojekter, der er overført fra 2016.

 

Implementeringsplanerne indeholder således alle initiativer med tilhørende uddybende bemærkninger, trafiklys-indikator, status og plan for implementering samt den politiske behandling.

 

Opdatering af implementeringsplanerne følger tidsplanen for de tre årlige budgetrevisioner og forelægges således til politisk orientering.

Bevilling

Det samlede resultat af budgetrevisionen 30.06.2017 fremgår nedenfor

 

1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2021

2017-2021

Drift

-6.547

450

250

0

-900

-6.746

Anlæg

-797

2.400

0

0

0

1.603

Finansiering

-684

0

0

0

0

-684

I alt

-8.028

2.850

250

0

-900

-5.828

+ for merudgift/ - for mindreudgift

Retsgrundlag

Håndbog om økonomistyring

Kompetence

Byrådet

Indstilling

1.    At den samlede budgetrevision pr. 30.06.2017, herunder at de enkelte bevillinger i perioden 2017-2021 på driftsområdet på i alt -6,747 mio. kr., på anlægsområdet på 1,603 mio. kr. samt på finansieringsområdet på -0,684 mio. kr. godkendes som fremlagt (jf. tabel 1).


2.    At den bevillingsmæssige håndtering af budgetrevisionen 30.06.2017 besluttes.


3.    At der i 2017 frigives anlægsudgifter for 1,6 mio. kr.


4.    At implementeringsplanerne på hhv. drifts- og anlægsområdet tages til efterretning.


5.    At det tages til efterretning, at der på nuværende tidspunkt kan forventes en overskridelse af servicerammen

Beslutning i Økonomiudvalget den 28-08-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.