Nr.98 - Fleksibel arbejdstid

Sagsnr.: 17/6894

 

Beslutningstema

SF stiller forslag om mere fleksibel arbejdstid i Fredensborg Kommune. Sagen er begæret i byrådet d. 27. marts, som på mødet har besluttet at oversende sagen til økonomiudvalget.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

SF har stillet forslag om mere fleksibel arbejdstid i Fredensborg Kommune bl.a. under henvisning til, at SF ønsker at give kommunens medarbejdere bedre muligheder for at forhandle deres arbejdstid, så den passer til deres ønsker og behov, jf. bilag.

 

SF’s forslag er, at kommunen i første omgang igangsætter et forsøg på udvalgte arbejdspladser på to forskellige områder. SF refererer til et lignende forsøg i Københavns Kommune.


Fleksibel arbejdstid i Fredensborg Kommune

Alle medarbejdere ansættes til et fast ugentligt timetal, der ligger til grund for udbetaling af løn, løn under ferie og sygdom mv. Pr. 1. marts 2017 er der i kommunen 1287 fuldtidsansatte medarbejdere og 1365 deltidsansatte. Hvor der således er en nogenlunde ligelig fordeling i kommunen generelt er der en klar overvægt af deltidsansatte på ældre- og handicapområdet, hvor 678 medarbejdere ud af 904 er deltidsansatte, jf. bilag.


Kommunens personalepolitik – godkendt af økonomiudvalget i 2016 - italesætter allerede i dag, at der skal tages højde for den enkelte medarbejders livssituation og behov. Ifølge personalepolitikken skal alle medarbejdere ”anerkendes som værdifulde gennem hele arbejdslivet. Behov for indretning, vilkår mv. kan variere og imødekommes så vidt muligt”. Kommunens personalepolitik gælder alle ledere og medarbejdere i kommunen.


Den konkrete personaleadministration, herunder arbejdstilrettelæggelse, tilkommer ifølge delegationsplanen administrationen, hvilket i denne sag i praksis vil være den enkelte personaleleder.


Arbejdstiden vil allerede i dag i praksis kunne placeres fleksibelt som korterevarige forskydninger inden for den faste arbejdstid eller som en egentlig ændring af den ugentlige arbejdstid.


Under forudsætning af, at driften tillader det vil mange medarbejdere således allerede i dag kunne aftale med deres leder, at de fx går tidligere/møder senere en dag eller at de bytter en vagt.

På rådhuset er den daglige fleksibilitet formaliseret i en aftale, hvorefter den enkelte medarbejder har mulighed for at tilrettelæge sin arbejdstid fleksibelt og have uger, hvor der arbejdes mere eller mindre end den ugentlige arbejdstid og udligne det tilsvarende i de øvrige uger. Denne fleksibilitet skal tilgodese begge parter og ligge inden for rimelige rammer.

 

Ønsker en medarbejder på en af kommunens arbejdspladser at gå op eller ned i tid kan medarbejderen på et hvilket som helst tidspunkt søge at indgå en aftale med sin leder herom. Og der indgås sådanne aftaler, hvilket de løbende indrapporteringer til lønadministrationen bevidner.  


Det vil imidlertid altid være specifikt for det enkelte arbejdssted, hvor ofte lederen vil kunne imødekomme et ønske om at gå op eller ned i tid. Der vil altid være en sammenhæng mellem opgavernes karakter og graden af fleksibilitet. Lederen er således ansvarlig for, at budgetter og vagtplaner hænger sammen og at opgaverne løses til gavn for borgeren.

 

Regler og rammer

Udover personalepolitikken er fleksibel arbejdstid også reguleret i overenskomster og aftaler indgået mellem KL og de faglige organisationer. I denne sammenhæng er det særlig relevant, at nævne, at en medarbejder i medfør af Rammeaftale om deltidsarbejde på et hvilket som helst tidspunkt kan anmode sin leder om at gå op eller ned i tid. Lederen har herefter i medfør af rammeaftalens § 5 en forpligtelse til at overveje en sådan anmodning. Og lederen skal som fastsat i personalepolitikken så vidt muligt imødekomme en sådan anmodning.

 

Herudover har deltidsansatte, som ønsker det, mulighed for at arbejde flere timer eller på fuld tid, når der opstår permanente ledige timer til besættelse. Her følger det af Aftale om deltidsansatte, at kommunen har pligt til at tilbyde de ledige timer til allerede ansatte, som er på deltid, før timerne opslås eksternt eller udbydes til andre. Kommunens tilbudspligt gælder for deltidsansatte på tjenestestedet.


Københavns Kommunes pilotforsøg

Københavns Kommune har i Sundheds- og omsorgsforvaltningen iværksat et forsøg med fleksibel arbejdstid. På baggrund af oplysninger fra Kl OG Københavns Kommune kan følgende oplyses:

  • Forsøget er startet op i en hjemmeplejeenhed, hvor i alt 76 medarbejdere, primært social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker deltager i forsøget.
  • Forsøget sætter fokus på dialog om arbejdstiden med tydeliggørelse af, at medarbejderne løbende kan kontakte deres leder, hvis medarbejderne ønsker at gå op eller ned i tid. Emnet vil også blive taget op ved MUS.
  • Ledelsen vil så vidt det er muligt søge at imødekomme ønskerne til at gå op eller ned i tid, dog under respekt for de driftsmæssige vilkår lokalt, herunder økonomien og borgernes behov.
  • Forsøget er blevet godt modtaget af medarbejderne. Københavns Kommunes første måling af forsøget viser, at det har stor betydning for medarbejdernes jobtilfredshed at have mulighed for at aftale ændringer af den ugentlige arbejdstid.
  • Første måling viser, at 25 pct. af sygeplejerskerne og 34 pct. af sosu-personalet ønsker at gå op eller ned i tid, og at omkring 10 pct. af medarbejderne har ændret beskæftigelsesgrad indenfor det sidste halve år.
  • Forsøget foregår inden for gældende regler og normeringer
  • Forsøget udvides nu til et plejecenter.

 

Administrationen hæfter sig ved, at forsøget i Københavns Kommune sker inden for eksisterende regler og rammer. Arbejdstiden skal fortsat fastsættes under hensyn til driften og en egentlig ret gives dermed ikke. På den baggrund er det administrationens opfattelse, at den praksis, som Københavns Kommune italesætter svarer til gældende regler og praksis i Fredensborg Kommune.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

- Fredensborg Kommunes personalepolitik

-Aftale om fleksibel arbejdstid på rådhuset

- Rammeaftale om deltidsarbejde

- Aftale om deltidsansattes adgang til højere timetal

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. Administrationen indstiller at den nuværende personalepolitik fastholdes, idet den tilgodeser mulighederne i forslaget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkender administrationens indstilling, idet Økonomiudvalget opfordrer til en drøftelse af personalepolitikkens ordlyd og praksis i de respektive MED lokaludvalg. Økonomiudvalget opfordrede endvidere til en større tydelighed om muligheder for fleksibel arbejdstid i personalepolitikken.