Nr.97 - Indfrielse af Lån vedr. kabellægning i Fredensborg-Humlebæk Kommune

Sagsnr.: 17/8374

 

Beslutningstema

Udvalget skal tage stilling til om tilbagebetalingen af restgælden vedr. Kabellægning skal fremrykkes med et år. Fra medio 2018 til medio 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Den daværende Fredensborg-Humlebæk Kommune indgik i 2006 en aftale med NESA A/S (nu Dong Energy A/S) om udskiftning af lysmaster i kommunen. Den samlede pris for udskiftningen var 11.243.810 kr. som man aftalte at afdrage over 20 år til en rente svarende til diskontoen plus 3 pct. 
Kommunens restgæld vedr. kabellægningen udgør per 31. marts 2017 6,7 mio. kr.

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforliget for 2017-20 et budget på 28,6 mio. kr. i 2018 til tilbagekøb af kommunens gadebelysning fra Dong Energy. Tilbagekøbet er delvist lånefinansieret med to lån på hver 13 mio. kr. hvoraf det første er optaget i 2016 og det andet forventes optaget i 2018.


Ud af dette budget er de 5,9 mio. kr. øremærket til at indfri den forventede restgæld ved overdragelsesdatoen 1. juli 2018.


Tabel 1. Udgifter til lån vedr. kabellægning uden fremrykning

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2017-20

Betaling af restgæld

0

5.917

0

0

5.917

Renteudgift

147

92

0

0

239

Afdrag

462

314

0

0

776

I alt

609

6.323

0

0

6.932

Det fremgår af tabel 1 at den samlede udgift vedr. rente, afdrag og betaling af restgæld udgør 6,9 mio. kr. hvis restgælden indfries 1. juli 2018 som planlagt.

Tabel. 2 Udgifter til lån vedr. kabellægning med fremrykning

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2017-20

Betaling af restgæld

6.540

0

0

0

6.540

Renteudgift

50

0

0

0

50

Afdrag

153

0

0

0

153

I alt

6.743

0

0

0

6.743


Som det fremgår af tabel 2 udgør den samlede udgift til renter, afrag og betaling af restgæld 6,7 mio. kr. hvis tilbagebetalingen af restgælden fremrykkes. Fremrykningen medfører derfor en besparelse på 0,2 mio. kr. over årene 2017 og 2018. Hvis fremrykningen gennemføres øges kassetrækket for 2017 med 6,1 mio. kr. mens kassetrækket for 2018 reduceres med 6,3 mio. kr.

Administrationen har pr. ultimo marts indfriet lånet i DONG og vil med mindre andet besluttes hjemtage et nyt – og billigere lån – hos Kommunekredit – altså en omlægning af lånet.


I lyset af, at et nyt lån alene vil skulle løbe til 2018 og da en del af kassebeholdningen er reserveret til indfrielsen af lånet (jf. det besluttede låneoptag i 2013 til tilbagekøb af belysningen fra DONG), anbefaler administrationen at der ikke optages nyt lån, således at der reelt sker en før-indfrielse af gælden til DONG.


Kommunens gennemsnitlige kassebeholdning var primo april 2017 over 160 mio. kr.

Bevilling

Beløb i 1.000 kr.

2017

2018

2019

2020

2017-20

Anlægsbudget til "Tilbagekøb af belysning"

6.540

-5.917

0

0

623

Driftsbudget til renter

-97

-92

0

0

-189

Driftsbudget til afdrag

-309

-314

0

0

-623

I alt

6.134

-6.323

0

0

-189

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At administrationen bemyndiges til at før-indfri restgælden vedr. kabellægning fra medio 2018 til medio 2017
  2. At budgettet tilpasses som beskrevet i bevillingstabellen

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefaler administrationens indstillinger.