Nr.96 - Finansiering af energiinvesteringer

Sagsnr.: 17/6879

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal beslutte finansieringen af energiprojekter i 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

I sag 81 Udmøntning af lånefinansierede energiinvesteringer på Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2017, blev det besluttet, at der på næstkommende økonomiudvalgsmøde drøftes, hvorvidt finansieringen af de 14 mio. kr. til energiprojekter i 2017 skulle foregå via lånoptag eller ved træk fra kommunekassen – henset til kommunekassens størrelse.


I budgetforliget fra 2013 blev det besluttet, at styringsmodellen i forhold til de lånefinansierede energitiltag baseres på, at renter og afdrag fra låneoptaget finansieres af de tilknyttede energibesparelser og i Byrådets vedtagne økonomiske politik er det aftalt, ”Da gælden skal nedbringes optager kommunen som hovedregel ikke nye lån. Investeringer i eksisterende og nye anlæg finansieres af et overskud på driftsbudgettet. Undtaget herfor er dog investeringer i klima- og energibesparelser, hvor kommunen benytter den automatiske låneadgang til rentable projekter, der på samme tid kan nedbringe driftsudgifterne og forbedre miljø og klima.”


I den økonomiske politik er der endvidere vedtaget et mål for den gennemsnitlige  kassebeholdning på minimum 60 mio. kr.


Fredensborg Kommunes gennemsnitlige likviditet er godt 160 mio. kr. ultimo marts 2017, se figur 1.


Figur 1. Gennemsnitlig likviditet ultimo marts 2017


Det skal bemærkes, at en del af den gennemsnitlige kassebeholdning udover de 60 mio. kr. er disponeret. Af større beløb kan nævnes, at der allerede i 2016 foretaget et lånoptag på 13 mio. kr. til tilbagekøb af belysning fra Dong i 2018, og på det budgetgaranterede område på beskæftigelse forventes den endelige afregning for 2016 at udgøre 20 mio. kr. Endvidere har Byrådet med sine vedtagne korrektioner til budget 2017 disponeret 41 mio. kr. - hovedsageligt til overførsler fra 2016 på drift og anlæg. Således er der i alt disponeret 134 mio. kr., hvorfor der resterer 26 mio. kr. i u-disponerede midler i kassen.


Således er der i alt disponeret 33 mio. kr. til beskæftigelse og belysning og forbrug af overførslerne kan give et træk på yderligere 41 mio. kr. Herefter resterer 86 mio. kr. i kassen, eller 26 mio. kr. mere end det vedtagne minimumsmål.

 

Ændringer i afdragsprofilen har dog hidtil været fastlagt ved budgetforligene. I budgetforliget for 2017-2020 blev det besluttet, at kommunens ordinære gæld skal være afviklet i 2027. Det bemærkes, at lån til klimainvesteringer ligesom lån til indefrosne ejendomsskatter ikke indgår i opgørelsen af den ordinære gæld. En ændret afdragsprofil vil have betydning for byrådets økonomiske handlemuligheder i budgetforliget for 2018-2021. Administrativt kan bemærkes, at lån til klimainvesteringer først optages ultimo året og det vil derfor være en politisk handlemulighed at lade spørgsmålet om mindre låntagning indgå i budgetdrøftelserne til august/september 2017.

 

Der er fire lån i låneporteføljen, som vedrører klimainvesteringer. Lånene har en forskellig løbetid og en samlet restgæld på 47,5 mio. kr. Lånene udløber i hhv. 2029, 2030, 2036 og 2038. Løbetiden afspejler tilbagebetalingsperioden for den underliggende klimainvestering.

Administrationen bemærker endvidere, at der i særskilt sag på Økonomiudvalgets dagsorden er forslag om at en del af kassebeholdningen anvendes til at indfri gæld til DONG før udløb.

Bevilling

Ingen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At beslutningen om at lånefinansiere energiinvesteringer fastholdes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Aftales i forbindelse med budgetforhandlingerne for budget 2018-21.