Nr.95 - Økonomisk Orientering - Marts 2017

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. marts 2017

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, likviditet, bevillingsreserver samt folketallet


Status for drift og anlæg

Fra nærværende udgave af Økonomisk Orientering erstattes forbrugsprocenten med budget og forbrug i mio. kr. i tabel 1. Ændringen er foretaget for at give et mere præcist billede af status på budget og forbrug -særligt på anlægsområdet.

Drift
Ved udgangen af marts 2017 har kommunen afholdt nettodriftsudgifter for 554,4 mio., kr. dette er 2,7 mio. kr. mere end i marts 2016. Det højere forbrug skyldes muligvis, at påsken i 2016 faldt i marts, mens den i år først falder i april. De 2,7 mio. kr. svarer til 0,1 pct. af årets budget.

Anlæg

Ved udgangen af marts er der afholdt netto anlægsudgifter for 9,4 mio. kr., dette er 0,5 mio. kr. højere end i marts 2016. Der er afholdt bruttoanlægsudgifter for 10,0 mio. kr. og realiseret indtægter for 0,6 mio. kr.


Tabel 1. Status for drift og anlæg (forbrug i mio. kr.)

 

Marts 2016

Korr. Budget 2016

Marts 2017

Korr. Budget 2017

Drift

551,7

2.441,5

554,4

2.466,7

Anlæg

8,9

31,1

9,4

126,0


Kommunens gennemsnitlige likviditet
Kommunens gennemsnitlige likviditet var ved udgangen af marts 2017 161,9 mio. kr.
Ved starten af året (ultimo december 2016) var likviditeten 129 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet er dermed øget med godt 11 mio. kr. månedligt i de første tre måneder af 2017.


Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

marts 2016

december 2016

marts 2017

Likviditet

52,8

129,0

161,9Figur 1. Udvikling i kommunens økonomi frem til 31. marts 2017


Bevillingsreserver
Kommunens bevillingsreserver fremgår af tabel 3. Sammenlignet med økonomisk orientering for februar er driftsreserven reduceret med 0,3 mio. kr. De 0,3 mio. kr. er prioriteret til ”Fredensborg Læringsakademi” som er et aktionslæringsforløb for udvalgte 7. klasses elever, der har behov for et løft for på sigt at gennemføre en ungdomsuddannelse.


Tabel 3. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)

 

2017

2018

2019

2020

Driftsreserven

12,6

16,5

16,8

16,8

Anlægsreserven

5,6

8,7

10

10


Folketal
Kommunens folketal var pr. 3. april 40.483 borgere. Folketallet er dermed uændret i forhold til 1. marts. Det uændrede folketal dækker over et fødselsunderskud på 8 borgere som udlignes af en nettotilflytning af samme størrelse.

Tabel 4. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

januar 2016

januar 2017

marts 2017

april 2017

Folketal

40.080

40.445

40.483

40.483

Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. marts til 3. april

 

Ændring

Tilflytning

297

Fraflytning

-289

Fødsel

26

Dødsfald

-34

Befolkningstilvækst

0

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.