Nr.93 - Planlægning for nyt skydebaneanlæg

Sagsnr.: 15/32760

 

Beslutningstema

Stillingtagen til placeringsmuligheder for nyt skydebaneanlæg.

Sagsfremstilling og økonomi

I forbindelse med verserende sag om miljøbelastning fra flugtskydebanerne i Langstrup Mose har der fra flere sider været udtrykt ønske om at flytte de to skydebaner og etablere ét nyt, fælles, moderne flugtskydebaneanlæg. Fordelen vil være at der på en ny placering vil være mulighed for støjdæmpning ved etablering af støjvolde og opsamling af affald (lerduer og plasthaglskåle).

 

Banernes nuværende placeringer og anvendte arealer fremgår af bilag.

 

Jagtforeningerne, som skal drive et nyt flugtskydeanlæg, har oplyst at arealbehovet til et nyt anlæg som udgangspunkt er 5 ha eksklusiv klubhus, parkeringsareal og hundetræningsbane. Dette svarer til størrelsen på flugtskydeanlægget (eksklusiv parkering, klubhus mm) ved Herfølge, som medlemmer af Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget besøgte i 2016.

 

Omkring et flugtskydeanlæg er der brug for arealer til parkering, hundetræning og klubhus. Jagtforeningerne har senest nævnt et samlet arealbehov på 7 ha. Til sammenligning udgør skydebanerne inkl. sikkerhedszoner i dag henholdsvin 8,1 ha. (Langstrup) og 4,6 ha. (Karlebo). Sidstnævnte inkl. arealer omkring klubhus er dog 5,6 ha.

 

Flugtskydeanlæg ved Herfølge. Eksempel på mulig indretning af nyt flugtskydeanlæg.

 

Kommunale arealer

Administrationen har afsøgt mulige placering på kommunalt ejede arealer. To områder er tidligere fremkommet i dialogen med jagtforeningerne. Det drejer sig om:

 • Område 1: Kejserdal syd for Humlebækvej

·         Område 2: Den nuværende hundetræningsbane ved den sydøstlige kant af Langstrup Mose.

Udfordringerne ved disse placeringer er, at begge arealer ligger indenfor den statslige arealreservation til transportkorridorformål. Hertil kommer, at:

 • Område 1 ligger med kortere afstand til beboelse end 300 meter.
 • I Område 2 er det relevante kommunal areal kun ca. 3,5 ha, hvilket i givet fald vil nødvendiggøre tilkøb af privatejet jord. Endvidere ligger området i råstofområde, hvorfor Region Hovedstaden, der er ansvarlig for råstofområdet, skal involveres.

Screening efter egnede arealer

Administrationen har gennemført en screening af hele Fredensborg Kommune med henblik på at udsøge potentielt egnede arealer til placering af et flugtskydeanlæg på 5 ha. I screeningen er følgende typer af arealer frasorteret:

 

 • Byområder og landsbyer
 • Skovområder
 • Vejarealer
 • Fredede områder
 • Naturbeskyttede områder
 • Råstofområder og lavbundsarealer
 • Statslig arealreservation til transportkorridor
 • Statslig udpegning af kystkiler
 • Arealer udpeget i kommuneplanen som værdifulde og sammenhængende landskaber, værdifulde naturområder og/eller skovrejsningsområder  
 • Arealer beliggende tættere på beboelse end 300 meter

 

Resultaterne efter ovennævnte sortering er efterfølgende vurderet med hensyn til arealernes form og beliggenhed og dermed hensigtsmæssighed til flugtskydeanlæg.

 

Den samlede screening har resulteret i udpegning af to potentielt egnede placeringer:

 • Område 3: Nord for Vejenbrød
 • Område 4: Ved Fredtoften.

De to potentielt egnede områder, som kom positivt ud af screeningen, er privatejede. Der er taget en første uformel kontakt til ejere af område 3 og 4, der ikke umiddelbart har tilkendegivet interesse for at sælge jord til et skydeanlæg.

 

De to kommunale arealer kom ikke positivt ud af ovennævnte screening.  

Se bilag med kort over de fire områder.

 

Planlægning for støjende friluftsanlæg i Kommuneplan 2017

Områder 3 og 4 er indarbejdet i forslag til Kommuneplan 2017s udpegning af arealer til placering af støjende friluftsanlæg. I kommuneplanforslagets udpegning af arealer til støjende friluftsanlæg indgår desuden område 1, selvom det ikke kom positivt ud af screeningen. Det skyldes, at der på dette areal allerede er to støjende friluftsanlæg (motocrossbane og indendørs skydebane), som ikke umiddelbart planlægges nedlagt. Dertil kommer, at Kejserdalområdet er lokalplanlagt til offentlige fritidsformål (dog ikke til støjende fritidsformål bortset fra motocrossbanen og skydebanen).

Forslag til Kommuneplan 2017 behandles i Økonomiudvalget på samme møde som denne sag (18.april). Hvis Økonomiudvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med at undersøge placeringsmulighederne på område 2, skal kommuneplanforslaget tilrettes i overensstemmelse hermed.

 

Den videre proces

På baggrund af beslutning i sagen igangsættes en proces for nærmere afklaring af de besluttede mulige områder. Dette omfatter bl.a. afklaring af ejerforhold, økonomi og udarbejdelse af konkret skitseforslag på en eller flere mulige placeringer. Dernæst fremlægges sagen til beslutning om ny placering af fælles flugtskydeanlæg. Efter beslutning kan nødvendig sagsbehandling igangsættes og dernæst kan skydebanen anlægges.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

Retsgrundlag

Planloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

 

Den konkrete planlægning hører under Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, mens det forenings- og fritidspolitiske hører under Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At der igangsættes en proces for udpegning af én ny fælles placering til de to skydebaner der i dag ligger i Langstrup mose.
 2. At planlægning for etablering af et nyt skydeanlæg retter sig mod at undersøge mulighederne nærmere på følgende arealer:

Område 1 Ved Kejserdal

Område 2 Hundetræningsbane ved siden af Langstrup Mose

Område 3 Nord for Vejenbrød landsby

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkender administrationens indstillinger. Der arbejdes desuden fortsat videre med en opmærksomhed om en mulig placering uden for kommunen.