Nr.112 - Kommuneplantillæg vedr. Gunderødvej 46 i Karlebo

Sagsnr.: 16/2659

 

Beslutningstema

Stillingtagen til indsigelser og bemærkninger til forhøring vedr. fremrykning af boligudbygning på Gunderødvej 46 i Karlebo.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget vedtog den 12. december 2016 at igangsætte en forhøring til et Tillæg til Kommuneplan 2013, som har til hensigt at indkalde forslag og idéer omkring fremrykning af boligudbygning på Gunderødvej 46 i Karlebo. Forhøringen er sket med afsæt i Økonomiudvalgets beslutning den 23. maj 2016 om planmæssige rammer for udbud og salg af arealet.Arealet Gunderødvej 46 i Karlebo


Udvikling af Karlebo Landsby
I de seneste år har der været ytret ønske om, at udvikle Karlebo Landsby. Ønskerne er fortrinsvis gået på udstykninger udenfor landsbyafgrænsningen, samt gennemgang af den gældende lokalplan 37 for Karlebo Landsby.

Det er med den gældende Fingerplan 2013 ikke muligt, at udstykke udenfor landsbyafgrænsningen.
Der pågår i øjeblikket et arbejde med at revidere Fingerplanen, ligesom en ændring af Planloven er på vej. Dette vil få betydning for fremtidig muligheder for udviklingen i blandt andet Karlebo. På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 23. maj 2017 at fremtidig planlægning for Karlebo landsby (bortset fra Karlebovej 23 og Gunderødvej 46) afventer de forventede ændringer af Planlov og Fingerplan.

 

Udvikling af Gunderødvej 46 i Karlebo kan ske indenfor de gældende rammer af Fingerplan 2013, da arealet er beliggende indenfor landsbyafgrænsningen. Udvikling af Gunderødvej 46 kan derfor iværksættes uafhængigt af Planlovs- og Fingerplanændring.


Bemærkninger fra den offentlige forhøring af kommuneplantillæg
Forhøringen af kommuneplantillæg forløb fra den 15. februar 2017 til den 2. marts. 2017. I høringsperioden indkom 11 høringssvar.

Overordnet er der blandt høringssvarene ikke tilslutning til en fremrykning af tidspunktet fra boligudbygning af arealet fra 2021 til 2017. Høringssvarene omfatter herudover fortrinsvis følgende forhold:

 1. At borgerinddragelsen i forbindelse med fastlæggelsen af de planmæssige rammer for udbud og salg har været for ringe.

 1. At Gunderødvej 46 er et værdifuldt grønt friareal, som ikke bør bebygges.

 1. At 10-12 boliger på arealet er alt for meget, da den gældende Lokalplan for Karlebo Landsby kræver en mindste grundstørrelse på min. 1.500 m2.

 1. At udvikling af arealet med henblik på salg af boliger vil forværre situationen for dem, som har boliger til salg i området.

 1. At der bør tages hånd om de eksisterende udfordringer i Karlebo, såsom transportmuligheder, trafiksikkerhed, energiforsyning, mobildækning og indkøbsmuligheder, inden at arealet udvikles.

 1. At øvrige private arealer bør udstykkes, inden arealet på Gunderødvej 46 udvikles, da de er mere egnet.

 1. At tennisanlægget på arealet med fordel kan flyttes til de eksisterende grusbaner, da de ikke længere er i brug. 

Høringssvar samt indsigelsesbehandling er vedhæftet som bilag. 


Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at der som udgangspunkt ikke bør ændres ved de planmæssige rammer for udbud og salg af arealet Gunderødvej 46 i Karlebo.

Administrationens bemærkninger til de indkomne høringssvar:

 1. Borgerne i Karlebo er blevet hørt omkring planerne for boligudbygning på arealet i forbindelse med udarbejdelsen af planstrategien Fremtidens Fredensborg. Herudover har der i forbindelse med fastlæggelsen af planmæssige rammer for udbud og salg været dialog med Forældreforeningen i Karlebo samt tennisklubben, som i dag anvender dele af arealet. I forbindelse med lokalplanlægning for arealet vil borgerne i området igen blive hørt.

 

 1. Det anerkendes, at Gunderødvej 46 har rekreativ værdi for nærmiljøet, da det åbne landskab omkring landsbyer ofte er utilgængeligt. I Karlebo er der til sammenligning med mange øvrige landsbyer i kommunen dog allerede relativt mange friarealer, herunder arealer omkring skolen, ved fritidsklubben, ved boldbanerne og ved kirken. Det er foreløbig planen, at Karlebo Udeskole samt Karlebo Tennisklub skal forblive på arealet, således at dele af arealet fortsat vil kunne benyttes som friareal.

 

 1. Det er korrekt, at den gældende Lokalplan for Karlebo landsby fastlægger en mindste grundstørrelse på 1.500 m2 eksklusiv andel i privat fællesvej. Arealet Gunderødvej 46 er ikke omfattet af lokalplanen for Karlebo landsby. I de planmæssige rammer for udbud og salg af arealet fastlægges en mindste grundstørrelse på 900 m2. Grundstørrelsen er fastlagt på baggrund af en vurdering af nærmiljøet, hvor boligerne ved Mørkelmosevej har en grundstørrelse mellem 750-1.400 m2. Grundstørrelserne nord for arealet har dog en grundstørrelse på op til 2.500 m2. Såfremt der ønskes fastlagt en mindste grundstørrelse på 1.500 m2 for fritliggende boliger, bør det overvejes, om de planmæssige rammer for udbud og salg skal ændres således, at der max kan opføres 10 klyngehuse på arealet.

 

 1. Det er ikke dokumenteret, at udvikling af arealet kan forværre muligheden for salg af eksisterende boliger i området, 

 

 1. Udvikling af arealet Gunderødvej 46 forsøger med de planmæssige rammer at imødekomme en bæredygtig udvikling af området samt sikre mulighed for bedre mobildækning.

 

 1. Fingerplan 2013 giver ikke mulighed for at udstykke til nye boligområder udenfor landsbyafgrænsningen. Desuden er den foreslåede placering af boliger øst for de eksisterende boldbaner ikke hensigtsmæssig, da dette areal er registreret som et kulturmiljø i 2014 samt udpeget som regionalt geologisk interesseområde i Kommuneplan 2013.

 

 1. Det kan være en god idé, at samle fritidsaktiviteterne i Karlebo. Herved kan støjafskærmning mod det nuværende tennisanlæg ligeledes undgås. Da det areal, der herefter kan sælges vil blive større, vil der kunne udstykkes til flere boliger eller til det samme antal boliger, men med større grundstørrelser, fx med en min. grundstørrelse på 1.500 m2 inklusiv andel i privat fællesvej. Dette vil i givet fald skulle undersøges nærmere, og ske i dialog med Karlebo Idrætsforening og Karlebo Tennisklub.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser på nuværende stade.

Retsgrundlag

Planloven og Fingerplan 2013

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

1.    At der i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for området bliver udarbejdet et kommuneplantillæg, som giver mulighed for at fremrykke tidspunktet for udbygning af arealet fra 2021 til 2017.

2.    At de planmæssige rammer for udbud og salg fastlagt i sag af den 23. maj 2016 fastholdes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-04-2017


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkender Plan-, Miljø,- og Klimaudvalgets indstilling.