Nr.107 - Forpagtningsaftale Lagunen

Sagsnr.: 17/1553

 

Beslutningstema

Forpagter Andreas Ørndrup Jensen har ved ansøgning modtaget den 4. januar 2017 anmodet om en forlængelse af den eksisterende forpagtningskontrakt vedrørende Restaurant Lagunen til 1. januar 2022.

Sagsfremstilling og økonomi

Den nuværende forpagtningskontrakt mellem Fredensborg Kommune og Fødekæden ApS v/ Andreas Ørndrup Jensen blev indgået med virkning fra den 1. maj 2015 og er gældende indtil 1. januar 2019.

 

Andreas Ørndrup Jensen skriver i sin ansøgning om en forlængelse af kontrakten til 1. januar 2022, at et mere langsigtet kontraktforhold vil skabe arbejdsro til søsætning af gode initiativer og give et større råderum i forhold til langsigtede investeringer.

 

Andreas Ørndrup skriver bl.a., at Lagunen har set en positiv udvikling siden 2010, og han ønsker fortsat at investere i Lagunen og i det lokale kultur- og foreningsliv. Men med fortsat investering følger også behovet for et mere langsigtet perspektiv i kontrakten i forhold til udvikling af:

 

”Lokale arbejdspladser. Det er målet at Lagunen bliver en helårsforretning, der kan tilbyde flere, kontinuerlige stillinger og sikkerhed for ansatte.

Foreningslivet på Nivå Havn. Lagunen yder fortsat store sponsorater til Nivå Bådelaug. I samarbejde med NB’s bestyrelse og medlemmerne udvikles foreningslivet gennem sociale arrangementer i klubregi samt biståelse ved stævner – et samarbejde, som vi gerne vil udvikle i fremtiden.

Det lokale kulturliv. Lagunen har i de senere år dannet ramme om en række populære koncertarrangementer, og undertegnede ønsker at investere yderligere i kulturlivet på havnen.

Restauranten. Restauranten har set en positiv udvikling i undertegnedes tid som forpagter. Restauranten har genereret et økonomisk overskud, som kommer det lokale foreningsliv til gode i form af sponsorater. Det er nødvendigt at kunne investere langsigtet for at sikre den fortsatte positive udvikling.

Det lokale erhvervsliv. Fødekæden ApS er i 2016 blevet udnævnt til Gazelle-virksomhed og bidrager til den økonomiske udvikling i kommunen ved at understøtte turismen gennem servicering af turister og gæstesejlere, samt gæster fra Nivå Camping, som Lagunen har et fremragende samarbejde med.”

 

Administrationen har i forlængelse af den modtagne ansøgning anmodet Nivå Bådelaugs bestyrelse om en udtalelse vedrørende ønsket om en forlængelse af forpagtningskontrakten frem til 1. januar 2022. Nivå Bådelaugs bestyrelse skriver i en udtalelse af 8. februar 2017:

”Bestyrelsen i Nivå Bådelaug bakker op om Andreas Ørndrups ønske om at forlænge sin forpagtningsaftale.

  

På flere punkter har Andreas ydet mere til bådelauget, end han er forpligtet til i kontrakten. Andreas har gennem et sponsorat i 2016 støttet vores frivillighed og fællesskab. Således har Lagunen været madsponsor på flere fællesarrangementer i løbet af året: Standerhejsning, spisning før generalforsamlingen, grillaften for de frivillige, klubmesterskabsfest, debatmiddag og standerstrygning. Andreas stiller desuden service m.m. til rådighed og klarer opvasken for os, hvilket er en stor praktisk hjælp for vores frivillige.

 

Andreas er desuden fleksibel ift. arrangementer, hvor vi ønsker at benytte Lagunen. Han har således på intet tidspunkt håndhævet kontraktens tidsfrist ift. at booke Lagunen. 

 

Alt i alt vurderer vi, at det vil være en fordel for bådelauget, hvis Andreas får forlænget sin forpagtningsaftale. Når han har afklarede forretningsmæssige rammer med en længere tidshorisont, vil han kunne bruge mere tid og energi på samarbejdet med bådelauget.” 

 

Det kan oplyses, at administrationen har et fint samarbejde med Andreas Ørndrup Jensen, som betaler sin forpagtningsafgift til tiden.

 

Ved en forlængelse forudsættes forpagtningsaftalens øvrige bestemmelser at fortsætte uændret.

 

Sagen forelægges til udtalelse i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark forud for forelæggelse for Fritids- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

Retsgrundlag

Forpagtningskontrakten.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

At forpagtningsaftalen forlænges frem til 1. januar 2022 på i øvrigt uændrede vilkår.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 14-03-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Fritids- og Idrætsudvalget den 29-03-2017

Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkender Fritids –og Idrætsudvalgets indstilling.