Nr.106 - Orientering om retssag vedrørende afdelingsbestyrelse i Egedalsvænge

Sagsnr.: 14/9568

 

Beslutningstema

Orientering om dommen i retssagen mellem lejer i Egedalsvænge, Birte Vestergaard og Boligforeningen 3B.

Sagsfremstilling og økonomi

Boligretten i Helsingør har den 24. marts 2017 afsagt dom i retssagen mellem lejer i Egedalsvænge, Birte Vestergaard og Boligforeningen 3B. Byrådets medlemmer har med mail af 27. marts 2017 fået tilsendt kopi af domsudskriften samt af den pressemeddelelse, 3B udsendte efter domsafsigelsen. I nævnte mail blev Økonomiudvalget stillet en nærmere orientering om sagen i udsigt.


Dommens konklusion er,


  • at beboerne i Egedalsvænge er berettiget til at vælge en afdelingsbestyrelse i overensstemmelse med § 34 i Lov om Almene Boliger (almenboligloven) og
  • at den beslutning som Boligforeningen 3B traf om, at boligafdelingen Egedalsvænge ikke er berettiget til at vælge en afdelingsbestyrelse, er ugyldig.

Det afgørende spørgsmål i sagen var, om denne skulle afgøres efter bestemmelsen i almenboliglovens § 34, hvorefter afdelingsbestyrelsen på et afdelingsmøde kan vælge en afdelingsbestyrelse eller om sagen skulle afgøres efter bestemmelsen i driftsbekendtgørelsens § 12 (der principielt er underordnet i forhold til lovens bestemmelser).


Driftsbekendtgørelsens § 12 har følgende indhold:


”Boligorganisationens bestyrelse (= organisationsbestyrelsen) har den overordnede ledelse af boligorganisationen og dens afdelinger. Bestyrelsen er ansvarlig for driften, herunder for at udlejning, budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og den daglige administration sker i overensstemmelse med de regler, der gælder herfor.”


Lejeren, der var sagsøger i sagen, argumenterede for, at driftsbekendtgørelsens bestemmelse må vige for lovens bestemmelse, der efter hendes opfattelse giver afdelingsmødet en ufravigelige ret til at vælge en afdelingsbestyrelse uanset de faktiske forhold, som 3B beskriver, juletræssagen, opsigelsen af de to beboerklubber mv. 3B argumenterer selvsagt for det modsatte synspunkt.


Boligretten valgte at lægge almenboliglovens § 34 og forarbejderne til denne bestemmelse til grund og accepterede dermed argumentet om, at afdelingsmødet har en egentlig ret til at vælge en afdelingsbestyrelse. Retten angiver som begrundelse herfor lovbestemmelsens forarbejder, der beskriver vigtigheden af de funktioner en afdelingsbestyrelse skal varetage.


Da såvel kommunen som beboerklagenævnet tidligere har forholdt sig til problemstillingen, gives her et overblik over sagens kronologi.


17. marts 2014

3B’s organisationsbestyrelse træffer beslutning om at overtage afdelingsbestyrelsens i Egedalsvænge.

31. marts 2014

Byrådet træffer beslutning om at 3B’s ageren ved under de foreliggende omstændigheder at overtage afdelingsbestyrelsen i Egedalsvænges funktioner, ikke giver tilsynet anledning til at udtale kritik eller bemærkninger i øvrigt

11. juni 2014

Beboerklagenævnet træffer beslutning, hvorefter nævnet ikke finder grundlag for at tilsidesætte organisationsbestyrelsens beslutning af 17. marts 2014 som ugyldig.

3. september 2015

3B beslutter, at der fortsat ikke må vælges en afdelingsbestyrelse.

29. januar 2016

Beboerklagenævnet træffer beslutning om nævnet ikke finder grundlag for at tilsidesætte 3B’s beslutning af 3. september.


Uddybende kan det oplyses, at 3B’s beslutning den 17. marts 2014 bl.a. blev truffet på grund af juletræssagen, og afdelingsbestyrelsens opsigelse af 2 foreningers klublokaler.

 

Efterfølgende forsøgte 3B at etablere et samarbejde med den tidligere afdelingsbestyrelse, hvilket dog mislykkedes, hvorfor 3B’s organisationsbestyrelse den 3. september 2015 besluttede, at der ikke som foreslået af flere lejere, måtte vælges en afdelingsbestyrelse.

 

Organisationsbestyrelsens beslutning blev indbragt for beboerklagenævnet, som i sin afgørelse af 29. januar 2016 ikke fandt grundlag for at tilsidesætte organisationsbestyrelsens beslutning som ugyldig.

 

Beboerklagenævnet har afsagt sin kendelse med henvisning til bestemmelsen i driftsbekendtgørelsens § 12 og har således ikke fortolket almenboliglovens § 34 som indeholdende en ufravigelig ret for afdelingsmødet til at kræve, at der vælges en afdelingsbestyrelse. Beboerklagenævnet kendelse er afsagt efter en nøje gennemgang af de faktiske og juridiske forhold.


Kommunens beslutning om ikke at udtale kritik ligger, som nævnt forud for beboerklagenævnets første behandling af sagen. Da 3B anmodede kommunen om en udtalelse, fremsendte advokatfirmaet HORTEN en lang og sagligt begrundet redegørelse for de faktiske forhold, der begrundede 3B’s ønske om at afsætte den siddende bestyrelse. Endvidere henvistes netop til driftsbekendtgørelsens § 12, som hjemmel herfor. Administrationen har i sin anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd om ikke at udtale kritik af 3B’s handlemåde tilsluttet sig argumenterne i redegørelsen fra HORTEN.


Administrationen kan herefter konstatere, at såfremt sagen ikke ankes og her falder ud til det modsatte resultat, er retstilstanden således, at der under omstændigheder som dem, der forelå i den konkrete sag, ikke er tilstrækkelig hjemmel til at tilsidesætte afdelingsmødets ret til at vælge en afdelingsbestyrelse.


Formanden for Boligforeningen 3B har efter dommen i en udtalelse sagt, at ”beboerne nu skal i gang med at vælge en ny afdelingsbestyrelse, der kan skabe god ro, orden og trivsel for alle beboere i Egedalsvænge”. Han udtaler videre, ”at lovgiver må se på, om lovgivningen er tidsvarende, når den ikke tager højde for et lokalt beboerdemokrati, der løber af sporet”. Udtalelsen er bilagt sagen.


Administrationen vil fortsat nøje følge med i situationen i Egedalsvænge.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Orienteringen blev taget til efterretning.