Nr.105 - Orientering om ventilationssagen - Egedalsvænge

Sagsnr.: 16/25168

 

Beslutningstema

Orientering om status i ventilationssagen (indeklimasagen) i Egedalsvænge, herunder om de nu foreliggende undersøgelsesrapporter og Boligforeningen 3B’s plan for udbedring giver kommunen anledning til at afgive en udtalelse.

Sagsfremstilling og økonomi

Siden Økonomiudvalgets møde den 20. marts 2017 har kommunen modtaget de endelige undersøgelsesrapporter, som Boligforeningen 3B har indhentet fra Teknologisk Institut. Der har endvidere været afholdt beboermøde i Egedalsvænge, hvor rapporternes konklusioner og 3B’s plan for udbedring blev forelagt. Teknologisk Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen var repræsenteret på beboermødet.


Nedenfor følger i kort form rapporternes konklusioner og de tiltag, som 3B agter at gennemføre. Den sammenfattende rapport fra Teknologisk Institut er vedlagt dagsordenen.


Den overordnede Konklusion er:

Der er ikke fundet farlige stoffer i lejlighederne fra hverken bygningerne eller ventilationsanlægget. Eksperterne er dog også enige om, at der er nogle problemer, som skal løses. Det gælder fx renheden af anlægget, indregulering og temperaturen i boligerne.


Delkonklusioner

1.    Ventilationsanlægget er ikke rent.

Der kan være blæst snavs ind i boligerne, da anlægget blev startet, men der er ikke noget, der sidder løst og kan blæse rundt nu.


          Løsning:

·         Rensning og foring/coating af ventilationsskakte


2.    Ventilationsanlægget fungerer ikke korrekt.

Ventilationen vil ikke blive sat i drift igen, før problemerne er udbedret. Det vil sige, at beboerne stadig kan opleve tørhed og undertryk i deres boliger. Det er derfor vigtigt, at man lufter ud i hele boligen flere gange om dagen.


          Løsning:

·         3B sørger for, at indblæsningen og udsugningen i boligerne bliver tjekket og reguleret.

·         3B sørger for, at ventilerne i vinduerne bliver tjekket, så friske luft kan komme ind. Beboerne skal selv sikre sig, at ventilerne er åbne.


3.    Der er for varmt og for lav luftfugtighed i flere boliger.

          Det kan give gener som fx tørhed, hovedpine og næseblod.


          Løsning:

·         3B har sænket temperaturen på vandet fra varmecentralen, så rør og radiatorer ikke er så varme. 3B sænker temperaturen yderligere. Den lavere temperatur giver højere luftfugtighed - og bedre indeklima.

·         På lidt længere sigt skal afdelingsmødet beslutte, om varmeanlægget skal bygges om, så beboerne selv i højere grad kan styre temperaturen i sin egen bolig.


4.    Boligen har nu et helt andet indeklima end før renoveringen.

          Og 3B har ikke informeret godt nok om, hvad det betyder.

          Desuden er der fundet skimmel i enkelte badeværelser.


Løsning:

·         Grundig information til beboerne om, hvad de selv kan gøre for at opnå et godt indeklima.

·         Servicebesøg, hvor en fra et eksternt firma kommer og kigger blandt andet på badeværelserne.

·         Badeværelser med løst glasvæv i brusenichen skal renoveres, og der stilles forslag til afdelingsmødet om generel renovering af badeværelser.

·         Afdelingsmødet skal beslutte, om rummet mellem køkkenskabene og loftet skal lukkes, så snavs ikke samler sig der, og blæses rundt, når man lufter ud.

·         3B sørger for bedre beboerinfo om ændret indeklima i fremtidige renoveringssager.


5.    Endvidere fremgår det af undersøgelsesrapporterne, at der ikke er fundet asbest, PCB eller Legionella, ligesom der er ikke fundet tegn på skimmelvækst i MgO pladerne.


3B’s foreløbige tidsplan

Her-og-nu sænkes fremløbstemperaturen yderligere, og badeværelser med løst glasvæv i brusenichen bliver renoveret. Beboerne opfordres til at give ejendomskontoret besked, hvis de mener, der er løst glasvæv i brusenichen.


Ventilationssystemet ændres. Her vil 3B gå i gang med en enkelt prøveblok først, hvilket vil ske inden sommerferien. I løbet af sommerferien evalueres resultatet sammen med beboerne i blokken, så erfaringerne herfra kan bruges i arbejdet med resten af anlæggene, som forventes at være klar i foråret 2019.


På næste afdelingsmøde skal beboerne tage stilling til forslag om, at varmeanlægget bygges om, at badeværelserne renoveres, og at rummet mellem køkkenskabene og loftet skal lukkes.


3B har også en række anbefalinger til, hvad beboerne selv skal gøre for at sikre et godt indeklima. 3B har udarbejdet et info-ark med gode råd. Arket er oversat til engelsk, tyrkisk og arabisk, og husstandsomdeles sammen med info om konklusioner og plan.


3B vil sammen med Teknologisk Institut arrangere ”åbent hus” hvor beboerne enkeltvis kan stille spørgsmål og få rådgivning om egen lejlighed.

De enkelte beboere vil endvidere få mulighed for via en kode at få adgang til de undersøgelsesresultater, der specifikt vedrører deres lejlighed.


Beboermødet

Der deltog 35 – 40 beboere i beboermødet, og de havde en hel del kritiske spørgsmål og kommentarer til 3B, Teknologisk Institut, Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunen.


Det bemærkes, at der ikke deltog repræsentanter for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i mødet. Klinikken havde dog forud for mødet haft lejlighed til at kommentere resultatet af de tekniske undersøgelser og de tiltag, 3B planlægger at gennemføre. Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik havde i den forbindelse forud for mødet erklæret, at man bakker op om 3B’s plan.


Styrelsen for Patientsikkerhed, der er kommunens rådgiver i sundhedsmæssige spørgsmål, har afgivet udtalelse til sagen den 3. april 2017, jf. vedlagte bilag. Udtalelsens konklusion er følgende:


Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer således:

 • Lejlighedernes nuværende tilstand, hvor indblæsningen er standset, udgør ikke en generel sundhedsfare for beboerne.

 • De ændrede indeklimaforhold efter renoveringen kan give beboerne en række gener, som bør afhjælpes.

 • De i redegørelsen foreslåede tiltag vil forbedre indeklimaet i lejlighederne.

 • Styrelsen for Patientsikkerhed tilslutter sig, at de nævnte tiltag til forbedring af indeklima udføres.

Administrationens bemærkninger.

Det er administrationens opfattelse, at 3B siden man i juli 2016 modtog rapport om, at der var noget galt med ventilationsanlægget, har handlet ansvarligt og konstruktivt. 3B har således:


 • Taget kontakt til kommunen og holdt kommunen løbende orienteret om sagens udvikling.
 • Entreret med Teknologiske Institut, der har gennemført alle relevante undersøgelser, herunder undersøgelser som beboerne har ønsket
 • Taget kontakt til Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, der via henvisninger fra beboernes egne læger har undersøgt beboere med sygdomstegn, der kan relateres til indeklimaet.
 • Har tilbudt en anden bolig til de beboere, som Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik vurderede havde sygdomstegn, der kan henføres til indeklimaet.
 • Har etableret hotline for beboerne og afholdt beboermøder efterhånden som undersøgelserne skred frem.
 • Har entreret med egen (ny) rådgiver i forhold til vurdering af sagen, herunder fortolkningen af de tekniske rapporter.
 • Har fremlagt en plan for udbedring af de forhold, som undersøgelsesresultaterne viser.

Administrationen har fulgt sagen nøje i hele forløbet og har selv i overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning etbleret intern taks force, dialogmøder med 3B, møder med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik og Styrelsen for Patientsikkerhed. Desuden hotline, åben mødetid for beboerne i Egedalsvænge.


På det foreliggende grundlag anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget tager indholdet af Teknologisk Instituts undersøgelser til efterretning, og at udvalget udtrykker sin opbakning til 3B’s plan for udbedring.


Administrationen anbefaler samtidigt at den aftalte faste orientering på Økonomiudvalgets møder erstattes af en orientering, når der skønnes at være et særligt behov herfor.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven og almenboliglovgivningen.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At Økonomiudvalget tager resultatet af Teknologisk Instituts undersøgelser til efterretning, og
 2. At udvalget udtrykker sin opbakning til de tiltag 3B har planlagt for udbedring af forholdene.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Godkender administrationens indstillinger.