Nr.103 - Ændringer i lov om kommunernes styrelse, herunder befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager vielser

Sagsnr.: 17/5953

 

Beslutningstema

Formålet med denne sag er at orientere Byrådet om ændringer i den kommunale styrelseslov og at Byrådet beslutter at yde befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.

Sagsfremstilling og økonomi

Folketinget har vedtaget en lov om ændring af lov om kommunernes styrelse. Lovændringerne gennemgås i det følgende:

 

1.            Overførsel af det kommunale tilsyn til Ankestyrelsen.

Efter de hidtil gældende regler i styrelsesloven udøves tilsynet med kommunerne af Statsforvaltningen med Økonomi- og Indenrigsministeriet som øverste myndighed. Efter de nye bestemmelser flyttes det kommunale tilsyn organisatorisk fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen, således at det kommunale tilsyn skal varetages inden for Ankestyrelsens organisatoriske ramme. Det kommunale tilsyn vil således fremover blive varetaget af Ankestyrelsens i en nyoprettet afdeling for Tilsyn og Undersøgelser.  Ændringen er en opfølgning på omlægning af ministeriernes ressortområder efter regeringsdannelsen i november 2016, og vil ske med virkning fra 1. april 2017. Sager, som Statsforvaltningen ikke har færdigbehandlet pr. denne dato, overføres til Ankestyrelsen.


Økonomi- og Indenrigsministeriet vil fortsat være den øverste tilsynsmyndighed for det kommunale tilsyn. Ændringen indebærer ingen ændringer i Økonomi-og Indenrigsministeriets kompetence i forhold til tilsynets afgørelser og udtalelser.


Ankestyrelsen har oplyst, at der i den kommende tid vil blive udsendt nærmere oplysninger om, hvad ændringen indebærer for kommunerne.


2.            Ændret formulering af Styrelseslovens § 48 a.

Efter den hidtil gældende formulering beslutter Statsforvaltningen selv, om der er tilstrækkeligt grundlag for at rejse en tilsynssag. Dette ændres nu til: ”Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en tilsynssag”.


Efter de hidtidige regler havde Statsforvaltningen pligt til at undersøge en sag nærmere, såfremt Statsforvaltningen blev bekendt med oplysninger, der gav grund til at antage, at der var en vis sandsynlighed for en ulovlighed, der ikke var bagatelagtig, og som havde betydning for den nuværende retstilstand. Hvorvidt en ulovlighed måtte anses for bagatelagtig, skulle Statsforvaltningen afgøre ved en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde.

 

Begrundelsen for ændringen, som i øvrigt er uafhængig af beslutningen om at flytte det kommunale tilsyn fra Statsforvaltningen til Ankestyrelsen, er at stille tilsynet friere i forhold til beslutningen om hvilke sager, tilsynet tager op til behandling. Det er ministeriets opfattelse, at tilsynet skal målrette sine ressourcer mod de sager, som har størst betydning i forhold til formålet med tilsynet, og fremover fokusere sin indsats på de områder og sager, som har størst betydning for borgerne, eller har interesse for en bredere kreds af kommuner.


Det er ministeriets vurdering, at man ved at give tilsynet mere fleksible rammer for sagsudvælgelsen, vil tilsynet få mulighed for at operere mere effektivt i forhold til sager af navnlig tværgående og generel karakter. Tilsynet vil kunne agere mere proaktivt i forhold til sager og spørgsmål af denne karakter, og dermed kunne påtage sig en større og mere aktuel rolle i forhold til afklaring af lovligheden af kommunernes aktiviteter.


Lovændringen indebærer ingen ændringer i tilsynets godkendelsesbeføjelser, f.eks. beføjelsen til at godkende deltagelse i selskaber efter styrelseslovens § 60, eller beføjelsen til at tillade salg af fast ejendom uden offentligt udbud.


Det bemærkes, at lovændringen ligeledes har virkning for Statsforvaltningens tilsyn med regionerne.


3.            Befordringsgodtgørelse i forbindelse med vielser.

Som § 16 f i den kommunale styrelseslov indsættes en hjemmel til, at byrådet kan beslutte at betale befordringsgodtgørelser til byrådsmedlemmer, der foretager vielser.


En borgerlig vielse foretages i dag af borgmesteren og af ansatte i

kommunen og byrådsmedlemmer, som borgmesteren har bemyndiget hertil. 


KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet blev i 2014 opmærksom på, at den kommunale styrelseslov ikke indeholdt hjemmel til at udbetale befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der blev bemyndiget af borgmesteren til at foretage vielser. Dette skyldtes, at hvervet som giftefoged ikke er et kommunalt hverv, men en opgave, der varetages på statens vegne.  Derimod har kommunalt ansatte, som foretager vielse, mulighed for at få befordringsgodtgørelse som led i deres ansættelsesforhold i kommunens administration.


Det har imidlertid i mange kommuner været fast praksis for at udbetale befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer i forbindelse med vielser. I Fredensborg Kommune har man ligeledes udbetalt befordringsgodtgørelse, hvilket revisionen heller ikke har haft bemærkninger til.


Efter lovbestemmelsen er det overladt til det enkelte byråd selv at bestemme, om byrådet ønsker at udnytte denne hjemmel.


En beslutning skal træffes generelt og er så gældende for alle medlemmer af byrådet, som bliver bemyndiget til at foretage borgerlige vielser.


Det indstilles, at Byrådet beslutter, at der ydes befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, således at den eksisterende praksis kan fortsætte på baggrund af Byrådets beslutning.


4.            Øvrige ændringer.

Herudover foretages nogle redaktionelle ændringer i styrelseslovens § 65 d, som opdaterer henvisninger til vejlovene til de nugældende versioner af lovene.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, lov nr. 176 af 21. februar 2017.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At Administrationen indstiller, at det besluttes at yde befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer, der foretager borgerlige vielser.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Anbefaler administrationens indstilling.