Nr.101 - Orientering om kontrol med sociale ydelser mv. i 2016

Sagsnr.: 17/7319

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget orienteres om kontrol med sociale ydelser mv. i 2016

Sagsfremstilling og økonomi

Kontrol med sociale ydelser har været prioriteret i mange år i både Fredensborg Kommune, Udbetaling Danmark og andre kommuner.

 

Status

Som i tidligere år er de største udfordringer på kontanthjælpsområdet. Det er således også hér, at den største del af det sociale snyd foregår.

 

Det er primært fiktive adresser, uoplyste udlandsophold, uregistrerede indkomster og samlivsforhold der snydes med.

 

Administrationen har på det seneste oplevet en del uregelmæssigheder omkring fleksjob- og løntilskudsordningen, hvorfor kontrollen på disse områder udvides sammen med virksomhedskontroller.

 

 

Resultater

Kontrolgruppen i administrationen, som består af 3 medarbejdere har i løbet af 2016 truffet afgørelser i 65 sager.

 

Der er hentet besparelser på 3.418.574 kr. De fordeler sig på 2.417.059 kr. i kommunale besparelser for Fredensborg Kommune og 1.001.515 kr. i statslige besparelser.

 

Udover dette resultat har Udbetaling Danmark (UDK), blandt andet i samarbejde med Kontrolgruppen, frembragt en kommunal besparelse på 87.500 kr. og en statslig besparelse på 681.500 kr. vedrørende borgere i Fredensborg Kommune.

 

Det er bedst, hvis kontrolindsatsen sker på så tidligt et stadie i sagsbehandling, at en ydelse helt kan stoppes inden udbetalingen, såfremt den ikke er berettiget. Dette må betegnes som en realitet, idet næsten 75 % af de hentede besparelser er fremadrettede.

 

Som det også har været nævnt i tidligere afrapporteringer, er det væsentligt, at der i hele administrationen er et godt samarbejde faggrupperne imellem.

 

Samarbejdspartnere

Kontrolgruppen indgår i forskellige samarbejdsfora om udveksling af viden med Udbetaling Danmark, Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark, andre kommuner, SKAT, Politiet og KL.

 

 

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er som udbetaler af blandt andet pensioner, børneydelser og boligstøtte den vigtigste samarbejdspartner for Kontrolgruppen. Her er det væsentligt, at begge myndigheder byder ind med udvekslingen af oplysninger, hvilket fungerer bedre og bedre.

 

Den Fælles Dataenhed

Dataenheden er startet op 1. maj 2015 som en uafhængig stab under UDK. I slutningen af 2015 startede registersamkøring op. Det var dog først i løbet af vinteren/foråret 2016, at et nyt udsøgningssystem blev ibrugtaget for alvor.

 

Det er endvidere igennem Den Fælles Dataenhed at der er etableret fælles nationale informations- og kontrolkampagner. Der har været frivillighed omkring deltagelsen, men Kontrolgruppen har deltaget i mange tiltag.

 

 

SKAT

Der er halvårlige møder hos SKAT i forbindelse med projekt Fælles Myndighedsindsats. Det er SKAT’s dagsorden, der styrer de fælles indsatser. Kontrolgruppen vurderer løbende, hvilke indsatser der giver mest værdi at deltage i.

 

Samarbejdet om ”kommunernes sager” er fra SKAT’s side neddroslet gennem de seneste år. Dette betyder dog ikke, at kontrolarbejdet i kommunen ligger stille, men at det er færre koordinerede indsatser.

 

 

Øvrige kommuner

Kontrolgruppen har et godt samarbejde med de tilsvarende kontrolgrupper i andre kommuner. Specielt samarbejdet med de øvrige nordsjællandske grupper er fortrinligt.

 

I dagligdagen sker der udveksling af oplysninger – naturligvis i overensstemmelse med retssikkerhedsloven, forvaltningsloven mv.

 

Endvidere er der en erfaringsudvekslingsgruppe, hvor der drøftes og behandles problemer og emner af fælles interesse.

 

 

Klager

Der har i kalenderåret 2016 været 3 klager over afgørelser truffet af Kontrolgruppen. Afgørelserne kan påklages til Ankestyrelsen.

 

At der kun har været 3 klager ud af 69 afgørelser om tilbagebetaling/stop af ydelser, anses som et tegn på, at kun sager, hvor der er en rimelig formodning om, at afgørelsen vil kunne holde ved en klage til Ankestyrelsen, bliver til egentlige sager i Kontrolgruppen.

 

Af de 3 sager blev én afgjort således, at selve afgørelsen om tilbagebetaling blev fastholdt, men beløbet nedsat. I en anden fik Fredensborg Kommune fuldt medhold. Den sidste afventer stadig Ankestyrelsens afgørelse.

 

 

Politianmeldelser

Kontrolgruppen har fortsat et ønske om et større samarbejde med Politiet omkring indsatsen mod socialt bedrageri.

 

Der er blandt andet afholdt et møde med Nordsjællands Politi i efteråret 2016 omkring Politiets nye organisation for behandlingen af blandt andet sager om socialt bedrageri.

 

Der har efterfølgende været brevudveksling mellem borgmesteren og politidirektøren for Nordsjællands Politi. Dette for at sikre, at politiet prioriterer sager om socialt bedrageri oversendt af Kontrolgruppen.

 

I 2016 er der afgjort 11 politisager om socialt bedrageri i Fredensborg Kommune, hvoraf 6 har ført til domme om betinget fængsel på mellem 1 – 7 mdr. og 5 sager er henlagt grundet formodning om, at sagen ikke kan føre til domsfældelse, primært med baggrund i den lange liggetid hos Politiet.

 

Der ligger pt. 4 sager til behandling hos Politiet og de er alle 4 igangværende og aktive.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18-04-2017

Orienteringen blev taget til efterretning med en anerkendelse af administrationens indsats.