Nr.216 - Afdækning af muligheder for fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i interessentkommunerne i Norfors

Sagsnr.: 11/46843

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om igangsætning af forsøg med udsortering af tørre genanvendelige affaldsfraktioner fra husholdninger samt stillingtagen til igangsætning af et fælles projekt om afdækning af mulighederne for fælles indsamlingsordninger af husholdningsaffald og udbud heraf i fælleskab med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samt Norfors.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I forbindelse med kommunens ”Affaldsplan 2014 – 2020”, der er udarbejdet i fællesskab med Allerød, Hørsholm, Rudersdal Kommuner samt Norfors, og vedtaget af byrådet i december 2014, blev det besluttet, at igangsætte forsøg med udsortering af tørre genanvendelige fraktioner (papir, pap, glas, plast og metal) fra husholdninger.


På det fælles temamøde den 6. juni 2016 for politikere og administration i de 4 kommuner samt Fredensborg Forsyning og Norfors blev de politiske drøftelser med henblik på et fælles affaldssystem i de 4 kommuner igangsat.


På mødet fremlagde Miljøstyrelsen de gældende EU"s krav og de nationale mål for genanvendelse af husholdningsaffald. Endvidere fremlagde en repræsentant fra Gentofte Kommune deres erfaringer med indførelse af en ordning for sortering og genanvendelse af husholdningsaffald.


Med baggrund i det fælles temamøde er der nu taget initiativ til et videre samarbejde om opgaven med at afklare, hvilke ordninger, fraktioner og indsamlingssystemer, der evt. vil kunne sættes i værk.


Dermed deltager 4 ud af de 5 interessentkommuner og ejere af Norfors. Helsingør Kommune forholder sig afventende ift. evt. senere beslutning om at deltage i projektet.


I Fredensborg Kommune er indsamlingen af husholdningsaffaldet, herunder dagrenovationen, glas, papir og storskrald lagt i selskabet Fredensborg Affald A/S, der også deltager i det fælles projekt. I de øvrige 3 kommuner ligger driften af affaldsordninger i kommunen. 


I det følgende gives en orientering om affaldsforsøgene samt det fælles projekt om indsamlingsordninger samt udbud.  


Forsøgsordninger

De 4 kommuner igangsætter i september 2016 flere forsøg med udsortering af genanvendelige fraktioner fra husholdningsaffaldet, dog ikke den organiske fraktion, hvor udviklingen inden for området i stedet følges tæt.


Forsøgene er konstrueret således, at de supplerer hinanden, omfatter forskellige målgrupper og afprøver forskellig indsamlingsmateriel. Forsøgene gennemføres i tæt samarbejde med Norfors, der sideløbende vil undersøge muligheder for afsætning af de genanvendelige fraktioner.


Konkret er der planlagt følgende forsøg i de 4 kommuner og Norfors:

 • Fredensborg Kommune igangsætter forsøg med fælles beholdere i etage- og samlede bebyggelser samt forsøg med indsamling via storskrald i parcelhuse
 • Allerød Kommune igangsætter forsøg med 4-kammerbeholdere samt ø-drift i rækkehusområder
 • Hørsholm Kommune igangsætter forsøg i etagebebyggelser
 • Rudersdal Kommune igangsætter forsøg i etagebebyggelser samt forsøg med 2- og 4-kammerbeholdere i enfamilieboliger.
 • Norfors afklarer afsætningsmuligheder for de indsamlede fraktioner.

Forsøgene løber i ca. 6 måneder og vil blive evalueret i foråret 2017, med henblik på at vurdere fordele og ulemper med de afprøvede systemer i de 4 kommuner. Sagen vil herefter blive forelagt politisk.


Forsøgene i Fredensborg Kommune

Forsøgene i kommunen omfatter indsamling og transport af de genanvendelige affaldsfraktioner: papir, pap, glas, plast og metal fra husstande i udvalgte etage- og rækkehusbebyggelser samt i forbindelse med storskraldsordningen for udvalgte enfamilieboliger i kommunen.


De valgte områder har enten selv ønsket at deltage eller er blevet kontaktet af kommunen og opfordret til at deltage. Alle aftaler er på plads. Forsøgsområderne er inddelt således:


 • Område 1 - Rækkehuse (fælles affaldsløsning): Mølledammen 4B - 66, Kokkedal (69 husstande).
 • Område 2 - Rækkehuse (fælles affaldsløsning): Øresundshøj, Nivå (124 husstande).
 • Område 3 - Etagebebyggelse (fælles affaldsløsning): Rosenvænget, Fredensborg (84 husstande).
 • Område 4 - Etagebebyggelse (fælles affaldsløsning): Blåbærhaven, Kokkedal (221 husstande).

For områder 1 - 4 handler det om indsamling af de førnævnte 5 affaldsfraktioner i 660 -1000 l. minicontainere samt kuber, opstillet i 3 affaldsøer i hvert område.


 • Område 5 - Parcelhuse (individuelle affaldsløsninger): GF Holmegård, Kokkedal (246 husstande) samt GF Humlebæk, i Humlebæk (ca. 300 husstande).

Forsøget i område 5 gennemføres som en henteordning, hvor borgerne udsorterer 4 genanvendelige fraktioner: pap, plast, glas og metal i klare plastsække, som stilles ud sammen med deres storskrald – med afhentning hver 4. uge. Plastsækkene er med hank og speciel trykt til forsøget, herunder en sorteringsvejledning.


De genanvendelige fraktioner fra de enkelte forsøgsområder transporteres til Toelt Losseplads, hvor fraktionerne vejes og tjekkes for renhed af Norfors.


Alle udgifter i forbindelse med forsøgene, bl.a.: medarbejderressourcer, udarbejdelse af informationsmateriale, inddragelse af brugere (evt. afholdelse af beboermøde / borgerworkshop), indkøb og levering af beholdere og klare at plastsække, afhentning og bortskaffelse af de genanvendelige fraktioner samt registrering af data, herunder affaldsmængder, sorteringsgraden, osv. afholdes af hhv. Norfors og Fredensborg Affald A/S.


Et meget væsentligt element med hensyn til en succesfuld gennemførelse af forsøgene er borgernes aktive deltagelse og inddragelse. Der vil blive sat fokus på gennemførelse af borgermøder, test og kommunikation med udvalgte familier, interviews og brugerundersøgelser.  


Administrationen vil løbende evaluere forsøgene.


Fælles indsamlingsordninger og udbud af husholdningsaffaldet

Erfaringerne fra forsøgene afdækker fordele og ulemper samt muligheder for at lave fælles indsamlingsordninger for husholdningsaffald i de 4 kommuner.


Det er forventningen, at der ved fælles indsamlingsordninger og fælles udbud kan opnås en række synergieffekter på affaldsområdet, herunder økonomiske, administrative og udbudsmæssige stordriftsfordele, som kan begrænse merudgifterne ved implementering af de nye ordninger.


I løbet af september 2016, og sideløbende med arbejdet med forsøgsordningerne, bliver der etableret en arbejdsgruppe, der skal belyse, i hvilke omfang kommunerne kan være med i en fælles indsamling og udbud af husholdningsaffaldet. Kommissoriet for projektet er vedlagt som bilag 1.


Så snart de 4 kommuner får et overblik over, hvordan og i hvilken udstrækning de kan være fælles omkring indsamlingen af husholdningsaffaldet, vil der ske politiske inddragelse med henblik på at træffe en beslutning om en mulig udrulning af et fælles system i de 4 kommuner.


Det videre forløb

Ved at koordinere de 4 kommuners forsøg i fællesskab, kan kommunerne drage nytte af hinandens erfaringer og dele viden om fordele og ulemper ved de forskellige affaldssystemer. Det vil komme borgerne i de 4 kommuner til gode, når det fremadrettet skal der besluttes, hvilket affaldssystem der ønskes benyttet.


Når forsøgsperioden er gennemført, vil byrådet blive forlagt sagen med konklusionerne og en indstilling, der giver muligheder for en evt. beslutning om et fælles indsamlingssystem og udbud af indsamlingsordninger for de 4 kommuner. Det forventes at blive i løbet af 2017.  

Bevilling

Ingen bemærkninger, idet alle udgifter afholdes af Norfors og Fredensborg Affald A/S (over affaldstakster).

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen samt kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

 1. At Byrådet tager orientering om igangsætning af de beskrevne forsøg med udsortering af tørre genanvendelige affaldsfraktioner fra husholdninger i kommunen til efterretning.
 2. At det besluttes, at Fredensborg Kommune og Fredensborg Affald A/S i samarbejde med Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samt Norfors, igangsætter et fælles projekt med henblik på afdækning af mulighederne for et fælles koncept for indsamlingsordninger og udbud af husholdningsaffald, der kan danne baggrund for en politisk beslutning i sommeren 2017.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling. Økonomiudvalget anmoder administrationen om at belyse de økonomiske aspekter af sagen forud for byrådsmødet den 26. september 2016.