Nr.215 - Godkendelse af revision af regulativ for husholdningsaffald

Sagsnr.: 07/15296

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Med baggrund i de seneste lovændringer på affaldsområdet (affaldsbekendtgørelsen) fremlægges hermed forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald, som erstatning for det nuværende regulativ, vedtaget af byrådet den 26. september 2011.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Med baggrund i lovændringer på affaldsområdet (affaldsbekendtgørelsen) samt justeringer i de enkelte affaldsordninger fremlægges hermed forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald, til erstatning for det nuværende regulativ, vedtaget af byrådet den 26. september 2011.


Den 20. juni 2016 vedtog byrådet at sende nærværende forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald i 6 ugers offentlig høring. Forslaget har været i høring i perioden fra d. 27. juni til d. 8. august 2016. Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger.


Regulativforslaget følger den opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen. Regulativet består af to dele: en generel del og en særlig del.


Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle del.


I regulativets anden del er kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens individuelle ønsker og serviceniveau. (Forslag til regulativ for husholdningsaffald, maj 2016 er vedlagt som bilag 1).


Bemærkninger

Det er ordningerne for hhv. dagrenovation, genbrugspladser (fælleskoncept) samt bygge- og anlægsaffald der stilles ændringsforslag til. Endvidere er der udarbejdet nye ordningsbeskrivelser for hhv. bærbare batterier og akkumulatorer samt elektronikaffald.


Ændringerne er, som resten af regulativet for husholdningsaffald, udarbejdet i fællesskab mellem Norfors interessentkommunerne. Alle ændringer i regulativteksten er markeret med rødt. De væsentligste ændringer er:


Generel del (§§ 1–8).

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen har Miljøstyrelsen foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i den faste tekstdel af standardregulativet.


Ordning for dagrenovation (§ 9).

I regulativforslaget er der indføjet nye bestemmelser vedr. installering af køkkenkværne og etablering af nedgravede affaldsløsninger for hhv. dagrenovation samt glas og papir.


Med hensyn til installering af køkkenkværne i private afløbsinstallationer besluttede Miljø- og Teknikudvalget d. 16. september 2008, at der ikke må anvendes køkkenkværne til bortskaffelse af organisk affald via afløbsinstallationer.


Endvidere besluttede Miljø- og Teknikudvalget på møde d. 29. november 2012, at der kan etableres og anvendes nedgravede / underjordiske affaldssystemer og -beholdere til opsamling af dagrenovation, glas og papir i boligforeninger, boligselskaber m.m. I forbindelse med behandling af sagen har administrationen udarbejdet ”Vejledning i etablering af nedgravede affaldscontainere i Fredensborg Kommune”. Vejledningen beskriver de generelle krav der skal opfyldes ved etablering af nedgravede affaldsbeholdere og findes i regulativforslaget som bilag 2.


Det kan nævnes, at brugerne selv skal anskaffe systemerne (beholderne) og afholde vedligeholdelses- og etableringsudgifter (indkøb, anlæg, mv.).


Endvidere gives der i regulativforslaget mulighed for 14-dags tømning af denne type affaldssystemer.


Ordning for genbrugspladser (§ 15).

I forbindelse med at alle landets virksomheder siden d. 1. januar 2013 har haft mulighed for at bortskaffe erhvervsaffald på tværs af kommunegrænser blev der indført en fællesordning (Fælleskoncept for genbrugspladser) for de 6 genbrugspladser i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Disse pladser drives af Norfors.


Byrådet vedtog den 17. december 2012, at der skal indgås aftale med Norfors om fælleskonceptet samt de heraf nødvendige regulativændringer, som fælleskonceptet indebærer, hvilket betyder, at alle borgere og virksomheder i kommunen i dag kan benytte alle 6 genbrugspladser knyttet til fælleskonceptet.


Ordning for affald fra elektriske og elektroniske produkter (§ 19).

Ordningen er justeret i forhold til ny bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvor der er sket en ændring i opdelingen af de forskellige elektronikfraktioner. I praksis er der ingen ændring af håndteringen af ordningen.


Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer (§ 20).

I den seneste Affaldsbekendtgørelse skal ordning for batterier og akkumulatorer beskrives som en selvstændig ordning. I det eksisterende regulativ er ordningen for batterier beskrevet under ordning for farligt affald. I praksis er ordningen uændret og fungerer både som en bringe- og henteordning.


Ordning for bygge- og anlægsaffald (§ 21).

Med den seneste affaldsbekendtgørelse, skal byggearbejder (hvis arbejdet vedrører mere end 10 m2 eller frembringer mere end 1 tons affald) anmeldes skriftlig til kommunen senest 2 uger inden, byggearbejdet igangsættes. Det er bygherren, som er ansvarlig for at indgive anmeldelsen.

Endvidere indeholder den nye bekendtgørelse et krav om undersøgelse (screening og kortlægning) for PCB i bygninger inden nedrivning.


Generelt for ordninger (§§ 9 - 23).

Der er foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i ovennævnte ordninger.


De eksisterende regler for standpladser og adgangsveje for affaldsbeholdere, der tidligere var en del af dagrenovationsordningen samt ordninger for glas og papir er nu samlet i regulativets bilag 1. Intentionen er at reglerne fremadrettet skal gælde for alle de indsamlingsordninger, hvor der anvendes affaldsbeholdere og hvor standpladser og adgangsveje indgår.


Der endvidere indføjet et afsnit, hvor kommunen med henblik på at udvikle og forbedre eksisterende ordninger (fx dagrenovation, papir, glas, plast og metal emballager, storskrald og haveaffald) kan gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af de nævnte fraktioner.


Økonomi

Implementering af de nye og reviderede bestemmelser afholdes indenfor det eksisterende budget og gældende husholdningsaffaldstakster.


Affaldsplan 2014–2020

I forbindelse med den fælles affaldsplan med Norfors interessentkommunerne og målene om større grad af genanvendelse af husholdningsaffald, igangsættes i perioden 2016-2017 forsøg med affaldsindsamlingsordninger i både Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.


Der vil blive igangsat en række forsøg med udsortering af flere tørre affaldsfraktioner (f.eks. pap, plast og metal) i forskellige boligtyper. Forsøgene skal danne erfaringsgrundlag med henblik på beslutning om etablering af permanente ordninger. Forsøgene behandles på Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets møde i september


Dette vil betyde, at regulativet, herunder bilag 2 ”Vejledning i etablering af nedgravede affaldscontainere i Fredensborg Kommune” til den tid skal ajourføres og revideres i forhold til kommende ordninger og nye bestemmelser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. 

Retsgrundlag

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Efter endelig vedtagelse skal regulativet ifølge lovgivningen bekendtgøres på kommunens hjemmeside.


Det er administrationens hensigt at revidere de eksisterende informationer (hjemmeside, foldere etc.) således, at de tilpasses regulativets nye bestemmelser.


Efter byrådets behandling af forslaget skal det vedtagne regulativ for husholdningsaffald offentliggøres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet vil træde i kraft umiddelbart herefter.

Indstilling

  1. At det foreliggende forslag til "Regulativ for husholdningsaffald i Fredensborg Kommune" godkendes.
  2. At administrationen bemyndiges til at foretage mindre, redaktionelle ændringer i regulativet.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 06-09-2016


Anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Anbefaler Plan-, Miljø – og Klimaudvalgets indstilling.