Nr.212 - Økonomisk Orientering - August 2016

Sagsnr.: 16/12923

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Økonomisk Orientering pr. 31. august 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status på kommunens forbrugsprocent, likviditet, bevillingsreserver og folketal.


Status for drift og anlæg

Det bemærkes, at det for såvel drifts- som anlægsbudgettet i 2016 gælder, at budgetrevision 30.06.2016 ikke er indarbejdet i de tal der fremlægges ved Økonomisk Orientering August 2016, da denne først er vedtaget den 5. september 2016.


Forbrugsprocenten på driftsbudgettet var ved udgangen af august 2016 på 62,5 pct., hvilket er 1,9 procentpoint lavere end på samme tidspunkt i 2015. Dette skyldes hovedsagligt, at budgettet i 2016 er højere end budgettet i 2015 pga. overførslerne fra både 2014 og 2015.

 

Driftsbudgettet i 2016 er 2.448 mio. kr. mod 2.367 mio. kr. i 2015.Ved udgangen af august 2016 var forbruget 1.529 mio. kr. mod 1.524 mio. i 2015. Som det også var tilfældet ved Økonomisk Orientering for juli er det særligt Beskæftigelsesområdet og Handicapområdet der har et højere forbrug i år, hvilket er i overensstemmelse med at budgettet også er højere end sidste år. De højere nettoudgifter på Beskæftigelsesområdet skyldes refusionsomlægningen som medfører at kommunen får refunderet en lavere andel af sine udgifter, til blandt andet kontanthjælp, A-dagpenge og sygedagpenge, end før reformen. Det højere forbrug på Handicapområdet er i overensstemmelse med forventningen ved udmeldingen ved budgetrevision 30.06.2016 hvor der forventes et resultat for året på 304 mio. kr. mod et regnskabsresultat for 2015 på 298 mio. kr. blandt andet på baggrund af en tilgang af handicappede børn og voksne.

 

I årets første otte måneder har kommunen haft anlægsudgifter for 17,7 mio. kr. og anlægsindtægter for 18,5 mio. kr., hvilket giver en nettoforbrugsprocent på -1 pct. Til sammenligning var nettoforbrugsprocenten 65,9 pct. på samme tidspunkt i 2015. Den lave nettoforbrugsprocent skyldes, at anlægsudgifterne fortsat er lave, samtidig med at der er realiseret relativt store salgsindtægter. En væsentlig del af salgsindtægterne vedrører salget af et antenneanlæg til TDC for 15 mio. kr., som er realiseret i august. Herudover er realiseret indtægter fra salg af grunde og bygninger for 3,3 mio. kr.
I budgetrevision 30.06.2016 er der flyttet anlægsmidler fra 2016 til 2017.


Tabel 1. Forbrugsprocent på drift og anlæg

 

August 2015

August 2016

Drift

64,4

62,5

Anlæg

65,9

-1,0


Kommunens gennemsnitlige likviditet

Ved udgangen af august 2016 var kommunens likviditet på 88,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 10,3 mio. kr. sammenlignet med udgangen af juli måned. Det skal bemærkes at der i likviditeten indgår et lån på 13 mio. kr., som Fredensborg Kommune har hjemtaget i 2016 til finansiering af køb af belysningen fra DONG i 2018.

 

 

Tabel 2. Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

August 2015

Januar

2016

August 2016

Likviditet

17,7

39,9

88,4


Figur 1 viser udviklingen i kommunens likviditet fra 1. januar 2015 til 31. august 2016. Det fremgår af figuren, at likviditeten har været stigende siden foråret 2015.

Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 31. august 2016


Bevillingsreserver

Bevillingsreserven er uændret siden Økonomisk Orientering for juli. Der er således ikke yderligere reserver til disponering i 2016.


Folketal i kommunen

Per 1. september 2016 var folketallet i kommunen 40.276 borgere. Kommunens folketal er dermed vokset med 99 borgere siden Økonomisk Orientering for juli, hvor det var 40.177.


Tabel 3. Folketal i Fredensborg kommune (primo)

 

Januar

2015

Januar

2016

August 2016

September 2016

Folketal

39.739

40.080

40.177

40.276


Som det fremgår i tabel 4, skyldes stigningen i folketallet, at der har været en nettotilflytning til kommunen på 90 borgere og et fødselsoverskud på 9 borgere.


Tabel 4. Ændringer i folketallet fra 1. august til 1. september 2016

 

Ændring

Tilflytning

498

Fraflytning

-408

Fødsel

41

Dødsfald

-32

Befolkningstilvækst

99

 

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Orienteringen blev taget til efterretning.