Nr.209 - Opfølgning på ventilationsanlægget i Egedalsvænge

Sagsnr.: 15/30900

 
Tinne Borch Jacobsen (V), Hans Nissen (A)

Beslutningstema

Orientering om ventilationsanlægget i Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget har på sit møde den 29. august 2016 taget en orienteringssag vedrørende problemerne med ventilationsanlægget i Egedalsvænge til efterretning. Økonomiudvalget tilkendegav samtidigt, at man vil følge udviklingen tæt. Foranlediget heraf deltog Boligforeningen 3B’s administrerende direktør i Byrådets møde den 5. september 2016, hvor han gav en redegørelse.

 

Siden da har administrationen deltaget i et møde den 8. september 2016 med Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere embedslægen) og 3B. Referatet fra mødet er udsendt til Byrådets medlemmer den 12. september 2016. Hovedkonklusionerne fra mødet var følgende: 

 

  • Styrelsen for Patientsikkerhed, Fredensborg Kommune og 3B er enige om, at der foreligger en alvorlig situation og er indstillet på at gøre, hvad der skal til for at rette op herpå.
  • Styrelsen afventer resultaterne fra de igangværende undersøgelser samt yderligere oplysninger.
  • 3B vurderer, at indeklimaforholdene er forbedret, efter at anlægget er lukket.
  • Anlægget genåbnes ikke, før der er sikkerhed for, at problemerne ikke kommer tilbage.
  • Det er vigtigt, at beboerne på ny opfordres til at sørge for udluftning af deres lejligheder (3B har allerede skriftligt opfordret hertil).
  • Det er vigtigt, at beboerne får tillid til de tiltag, der foretages, og at beboerne holdes løbende orienteret.
  • 3B udarbejder tids- og handleplan, for hvilke undersøgelser mv., der skal foretages. 

 

3B sendte den 12. september 2016 brev til beboerne om sidste nyt i sagen, ligesom man inviterede beboerne til informationsmøde torsdag den 15. september. På mødet vil Fredensborg Kommune også være repræsenteret.

 

Det er administrationens vurdering, at 3B, siden man lukkede for ventilationsanlægget den 5. juli 2016, har behandlet sagen med stor alvor, og at de undersøgelser og tiltag, der er iværksat, er relevante. For at efterkomme beboerønsker har 3B besluttet at forsegle indblæsningskanalerne.

 

3B lover i sit informationsbrev af 12. september 2016 til beboerne, at holde dem løbende orienteret om udviklingen og herunder at lægge de undersøgelsesresultater, der fremkommer, på afdelingens hjemmeside. Administrationen har bedt om at modtage kopi af de informationsbreve og det materiale, der gives til beboerne. Administrationen har således mulighed for at følge sagen på daglig basis, og har samtidigt mulighed for at komme med supplerende information mv. til beboerne.

 

Administrationen har den 2. september 2016 sendt informationsbrev til beboerne i Egedalsvænge, hvor man dels har opfordret beboerne til at søge egen læge, hvis man har sygdomssymptomer, dels har opfordret beboerne til at rette henvendelse til kommunen, såfremt man har spørgsmål. Kommunen har siden udsendelsen af informationsbrevet modtaget og besvaret 7 henvendelser.

 

Administrationen har bedt 3B om en redegørelse over de klager vedrørende ventilationsanlægget, man har modtaget fra beboerne siden de først klager fremkom på et beboermøde i december 2014.

 

Kommunen modtog selv sin første klage i august 2015. Klagen omtalte mange andre forhold i Egedalsvænge end ventilationsanlægget og vedrørende dette var det primært lugtgenerne, der blev klaget over. Kommunen har siden modtaget yderligere klager fra 3 navngivne personer. Den ene fremsendte dog i oktober 2015 også 319 underskrifter fra beboere, der krævede en nærmere undersøgelse af ventilationsanlægget. Af henvendelsen fremgår det, at flere bebeboere var blevet syge, fordi anlægget ikke havde fungeret korrekt i forbindelse med en mindre brand i en opgang. Administrationen har forelagt disse henvendelser for Boligforeningen 3B. 3B har afgivet acceptable forklaringer og iværksat relevante forholdsregler, hvorfor administrationen ikke før juli 2016 har fundet anledning til som myndighed efter byfornyelsesloven at træde aktivt ind i sagen, da der kom nye oplysninger i sagen.

 

Administrationen vil fremover holde tæt kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed og til Boligforeningen 3B og vil i samarbejde med disse arbejde efter de konklusioner fra det fælles møde den 8. september, der er refereret ovenfor.

 

Byfornyelsesloven

Til orientering gives der nedenfor en kort beskrivelse af Kommunens forpligtelser efter Byfornyelsesloven.

 

Byrådet har pligt til at føre tilsyn med, at bygninger, som benyttes til beboelse og ophold, ikke ved deres indretning og beliggenhed er sundhedsfarlige og brandfarlige.

 

Der er ikke i loven fastsat nærmere regler for, hvordan Byrådet skal tilrettelægge tilsynsvirksomheden, men Byrådet har ansvaret for at reagere, når det får kendskab til forhold, der skaber behov herfor, samt at tilsynet i øvrigt tilrettelægges således, at formålet med reglerne bliver opfyldt.

 

Tilsynsforpligtelsen betyder, at når kommunen får en henvendelse eller på anden vis bliver opmærksom på, at der er begrundet mistanke om sundhedsfare i en bolig, skal Byrådet som det første undersøge, om forholdene udgør en sundhedsfare for personer, der opholder sig i boligen.

 

Når resultatet af undersøgelsen foreligger, er det Byrådet, der skal træffe beslutning om, hvorvidt benyttelsen af bygningen er forbundet med sundhedsfare.

 

Konstateres der sundhedsfare, har Byrådet pligt til at kondemnere, dvs. at nedlægge forbud mod benyttelse af bygningen eller en del af denne til beboelse eller ophold for mennesker.

 

Når der er nedlagt forbud mod beboelse, skal Byrådet i henhold til byfornyelsesloven anvise husstanden en anden bolig.

 

I forhold til ovenstående befinder sagen sig fortsat i undersøgelsesfasen, hvor kommunen og Styrelsen for Patientsikkerhed afventer resultaterne af de igangværende undersøgelser.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At byrådet fortsat følger sagen tæt, og at administrationen fortsat har tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og boligselskabet 3B.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19-09-2016


Direktør Morten Boje deltog under punktet for at give en status på fremdriften i sagen.


Økonomiudvalget besluttede at nedsætte en administrativ task force, som ledes af direktør Thomas Barfoed, og som består af centrale administrative ressourcer samt boligselskabet 3B.


Økonomiudvalget anmodede om få en ny status på økonomiudvalgsmødet i oktober 2016. Økonomiudvalget anmoder 3B om at komme med redegørelse om iværksatte undersøgelser og tiltag og administrationen anmodes om give en orientering vedr. den nedsatte task force forud for byrådsmødet mandag den 26. september 2016.