Nr.240 - Endelig vedtagelse af lokalplan H110 - For Havnevej 5-9, Humlebæk Havn

Sagsnr.: 16/22840

 

Beslutningstema

Endelig vedtagelse af lokalplan H110 for Havnevej 5-9, Gl. Humlebæk Havn samt tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Louisiana Museum har brug for kontorer og projektlokaler til det personale som udviklinger udstillinger, og der har ikke kunnet findes plads på selve museets grund. På baggrund af en ansøgning fra Louisiana besluttede Plan-, Miljø- og Klimaudvalget på mødet den 7. oktober 2014 at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan.

Lokalplan H110 er udarbejdet i et samarbejde mellem Louisiana, Hasløv og Kjærsgaard som lokalplankonsulent samt administrationen.


Lokalplanområdet og omgivelserne

Louisianas byggeønske involverer alene museets ejendomme Havnevej 5-7. Bebyggelsen syd for Humlebæk Havn opleves imidlertid som en samlet helhed inklusiv den kommunale grund med bådhus samt roklub på Havnevej 9. Det nye Lokalplanområde udgøres derfor af alle ejendommene Havnevej 5-9.

Den nye lokalplan H110 skal sikre den arkitektoniske kvalitet, og det særlige bygningsmiljø som findes i området. Det betyder bl.a., at den nye personalebygning tænkes opført i bådhus-stil i lighed med områdets øvrige bygninger.

Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, administration, atalier i tilknytning til museum, gæstebolig (eksisterende), maritime fritidsformål, klubhuse samt bådhuse. Det er således ikke muligt at have publikumsorienteret aktiviteter i området som blandt andet ville kræve yderligere parkering.


Borgerinddragelse

I forbindelse med opstart af lokalplanarbejdet blev afholdt et møde hos Louisiana med repræsentanter fra Gl. Humlebæk Havn Støtteforening og Humlebæk Havneforening, hvor de foreløbige planer blev fremlagt. De to parter, som har størst interesse i Louisianas byggeønsker er havnen og Fredensborg Forsyning. De er i forløbet og senest i april 2016 forud for offentliggørelsen af lokalplanforslaget blevet orienteret om indholdet i det foreliggende projekt for en ny personalebygning.

Forslag til lokalplan H110 var i offentlig høring fra den 29. juni til den 24. august 2016. Der indkom i alt 5 høringssvar fra myndighed og foreninger.

  1. Foreningen Gl. Humlebæk Fiskelejerleje ved Jørgen Lund.
  2. Museum Nordsjælland ved Ole Lass Jensen.
  3. Humlebæk Havns Kanonerer ved Palle Tornvig Olsen.
  4. Kystdirektoratet ved Lone Møller Dupont.
  5. Andersen Advokater ved Birgitte B. Andersen for Humlebæk Havneforening og Gl. Humlebæk Havns støtteforening.

Høringssvarene drejer sig primært om bekymring for om byggeriet reducerer byggemulighederne på naboejendommene og bekymring for øget parkering i omkringliggende områder. De fem høringssvar samt notat med kort resumé er vedlagt som bilag.


Administrationens vurdering

De indkomne høringssvar giver efter administrationen vurdering ikke anledning til ændringer. Administrationen foreslår dog, at § 7 stk. 8 om bebyggelses omfang og placering tilføjes at ”Mindre tilbygninger, udhuse, skure og overdækninger er undtaget denne bestemmelse.”

Bestemmelsen i § 7 stk. 8 foreslås således ændret til -  ” Områdets bebyggelse skal opføres som længehuse, der placeres vinkelret på kysten. Mindre tilbygninger, udhuse, skure og overdækninger er undtaget denne bestemmelse.”

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvener.

Retsgrundlag

Planloven

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Lokalplanens vedtagelse vil blive annonceret og de berørte parter vil modtage brev om Fredensborg Kommune afgørelse.

Indstilling

  1. At lokalplan H110 for Havnevej 5-9, Gl. Humlebæk Havn samt tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med den tilføjelse der fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.