Nr.239 - Forslag til gebyrer/takster for erhvervsaffald gældende for 2017

Sagsnr.: 10/45603

 

Beslutningstema

Godkendelse af forslag til gebyrer/takster for erhvervsaffald gældende for 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

I henhold til miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen årligt fastsætte gebyrer for affaldsordninger for erhverv. Gebyrerne dækker affaldshåndtering, affaldsplanlægning samt etablering, drift og administration af affaldsordningerne. Som udgangspunkt skal affaldsordninger hvile økonomisk i sig selv over en årrække.

Administrationen har følgende bemærkninger til de enkelte gebyrer/takster for erhverv, der omfatter følgende ordninger:


Grundgebyr

Taksten omfatter og skal dække kommunens administrationsudgifter til opgaver i forbindelse med udarbejdelse af affaldsplaner, regulativer, anvisningsordninger, information, mm.. Gebyret dækker endvidere kommunens udgifter til den nationale regulativdatabase og det nationale affaldsdatasystem, der administreres af Miljøstyrelsen samt udgifter til behandling af ansøgninger om fritagelse for betaling af grundgebyret.

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal grundgebyret opkræves hos alle opkrævningsberettigede virksomheder, dvs. alle virksomheder med en omsætning på over 300.000 kr. Bestemte brancher (bekendtgørelsens bilag 8) og virksomhedsformer (bekendtgørelsens bilag 9) er fortsat fritaget som det har været gældende i perioden fra 2010-2016.

Det betyder, at der i Fredensborg Kommune opkræves grundgebyr hos 1.831 virksomheder, mens ca. 3.933 virksomheder fritages på forhånd.

De opkrævningsberettigede virksomheder kan dog ifølge bekendtgørelsen søge specifikt om fritagelse herfor. Det betyder, at der fortsat er en del sagsbehandling vedr. ansøgninger om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyrer for 2016 (ca. 300-400 stk. ansøgninger inkl. skriftlige henvendelser).


Regnskabet for grundgebyret for 2015 fremgår nedenfor:

Ydelse

Indtægter

Udgifter

Gebyrer fra ca. 1.400 virksomheder

723.700

 

Fredensborg Affald opkrævning og administration

 

295.000

Renoweb, abonnement samt brug af IT-system

 

46.642

Norfors, kapacitetsbidrag

 

81.172

Miljøstyrelsens regulativdatabase og affaldsregister

 

70.000

Behandling af ansøgninger (FK)

 

230.886

Balance

723.700

723.700

Alle beløb i kr og excl. moms.


Behandling af ansøgninger er tids- og ressourcekrævende og de nuværende indtægter fra grundgebyret svarende til ca. 230.000 kr/år nogenlunde dækker de administrative ressourcer, der er nødvendige til at løse opgaven. Taksten har været reguleret med små stigninger i 2014-2016 og foreslås uændret i 2017.Virksomhedstype

Takst 2014

Takst 2015

Takst 2016

Takst 2017

Alle virksomheder

445,0

495,0

525,0

525,0

 Alle beløb i kr og excl. moms.

Fredensborg Kommune ligger under den gennemsnitlige gebyrstørrelse for erhverv for 2017 sammenlignet med nabokommuner for 2016 (Allerød: 813 kr, Hørsholm: 457 kr, Helsingør: 580 kr og Rudersdal: 500 kr, alle beløb er eks. moms). Gebyrerne i Hørsholm og Rudersdal kommuner er omfattet af en politisk vedtaget administrationspraksis, der betyder, at virksomhederne ikke kan ansøge om at blive fritaget for betaling af gebyret, med begrundelse ”ingen affaldsproduktion”. 


Dagrenovation

Taksten for dagrenovation omfatter afhentning af sække / minicontainere til dagrenovation 1 gang om ugen. Dette punkt behandles under gebyrer for husholdningsaffald (dagrenovation), der behandles politisk i december 2016.


Genbrugsplads og farligt affald

Taksten for genbrugsplads giver den enkelte virksomhed ret til at benytte kommunernes genbrugspladser.

Endvidere har den enkelte virksomhed ret til at aflevere farligt affald op til 200 kg/år.

Ordningen er en frivillig tilmeldeordning og administreres af Norfors. I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal genbrugspladsgebyr, herunder gebyr for farligt affald fortsat kun opkræves hos virksomheder, der tilmelder sig genbrugspladsordningen.

 

Siden 1. januar 2013 har kommunerne haft åbnet for adgang til genbrugspladserne for virksomheder på tværs af kommunegrænserne i hele landet.

 

Derfor indførte Norfors og I/S-kommunerne et fælles koncept for genbrugspladserne, der tog højde for erhvervslivets adgang på tværs af kommunegrænserne. En del af det fælles koncept er, at tilmeldingen til genbrugspladsordningen sker via tegning af et abonnement for hele året.

Taksterne for 2017 er udarbejdet af Norfors på baggrund af udgifterne i 2015 samt prognosen for 2016’s første 6 måneder, hvor der forventes, at affaldsmængderne i 2016 stiger med 5 % i forhold til 2015. Der budgetteres for 2017 med at mængderne vil stige yderligere med 4 %.

Siden 1. september 2015 er åbningstiderne på samtlige 6 pladser udvidet med ca. 30 % eller 15 timer/ugen, således at der er adgang til pladserne fra kl. 07.00 - 18.00 på alle hverdage.

Det er Norfors vurdering, at taksterne for erhverv bør stige med 1 % i 2017 (inflationssikring).

Norfors bestyrelse behandlede og godkendte takster for brug af genbrugspladserne for både erhverv og husholdninger d. 13. september 2016. Taksterne skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner.

Gebyret for adgang til genbrugspladsen, der inklusive bidrag til farligt affald, er frivillig og afspejler de enkelte virksomhedstypers anvendelse af pladserne. 

Virksomhedstype

Antal i 2016 *

Takst 2015

Takst 2016

Takst 2017

Øvrige virksomheder

600

800

815

825

Håndværkere (0-1 ansatte)

150

4.800

4.895

4.945

Håndværkere (2-10 ansatte)

100

9.500

9.690

9.790

Håndværkere (over 10 ansatte)

30

12.600

12.850

12.980

Månedsbillet

100

---

 1.000

1.010

Alle beløb i kr og excl. moms.

*Antal forventede tilmeldte virksomheder i Norfors fælleskoncept.

Månedsbillet

Norfors indførte fra 1. januar 2015 en månedsbillet, som alternativ til årsabonnementet, specielt virksomheder, der ikke har bopæl i området. I 2016 er der solgt ca. 100 månedsbilletter. 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Affaldsbekendtgørelsen. 

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Der bliver udarbejdet materiale og et takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer til kommunens hjemmeside.

Indstilling

  1. At forslag til gebyrer for erhvervsaffald gældende for 2017 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.