Nr.237 - Forslag til tillæg nr. 7 til spildevandsplan 2011-2020

Sagsnr.: 16/25194

 

Beslutningstema

Godkendelse af at tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring. 

Sagsfremstilling og økonomi

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020, drejer sig om Asminderødhave 29 i Fredensborg. Tillægget omfatter kloakering af 94 ejendomme. På arealet lå tidligere Asminderød Skole. I dag er området blevet byggemodnet af firmaet Lind & Risør A/S. Administrationen ønsker med dette tillæg, at området bliver udlagt som spildevandskloakeret med nedsivning af tag- og vejvand.

Området er inddelt i tre mindre områder (delområder), der hver har fået sin kloakoplandsbetegnelse, da de adskiller sig fra hinanden, ved at have forskellige ejerskabsforhold til nedsivningsanlæg og kloakledninger. For den fremtidige administration af spildevandsforholdene, er det hensigtsmæssigt, at delområderne tildeles hvert sit kloakopland.

De berørte ejendomme ligger alle indenfor udlagte kloakområder, som derfor er blevet kloakeret. Kloakeringsformen indebærer nedsivning af tagvand og vejvand, hvilket medvirker til at sikre Fredensborg mod oversvømmelser i fremtiden, når nedbørsmønstret på sigt forventes at udvikle sig i kraftigere retning.


Tillæg til spildevandsplan

Da området har ændret anvendelse fra en skole, til et boligområde med ændret kloakeringsform, har forvaltningen udarbejdet tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020. Tillægget er udarbejdet med henblik på at få lovliggjort ændringerne, og få det korrekte administrationsgrundlag for området, særligt i forhold til at få præciseret grundejernes pligt til selv at drive dele af regnvandssystemet.

Kloakering af området

Ved kloakering af delområderne, har Fredensborg Forsyning A/S omlagt en hovedspildevandsledning, for at undgå, at forsyningen har kloakledninger beliggende på privat ejendom. Ledningen ligger nu i en privat fællesvej og er tinglyst mht. fremtidig adgangsmulighed mv.

 

Kloakeringen af de tre delområder er sket på privat foranledning, med efterfølgende delvis overtagelse af kloakkerne af Fredensborg Forsyning A/S.

 

Alle spildevandsledninger frem til skel er ejet af Fredensborg Forsyning A/S. I et af delområderne ejer Fredensborg Forsyning A/S regnvandssystemet med tilhørende regnvandsbassin, som har afløb til Grønholtåens Sidetilløb. I de to andre delområder ejer grundejerne/grundejerforeningen anlæg til afledning og nedsivning af regnvand.

 

Afledning af regnvand
Områdets afledning af regnvand er indrettet således, at oversvømmelser under regn ikke vil optræde hyppigere end hvert 5. år, og at ejendommene ikke vil blive oversvømmet ved en 20. års hændelse. Sikkerheden mod oversvømmelser under regn, er således højere end forudsat i Fredensborg Kommunes klimatilpasningsplan.

 

Spildevandsrensning

Spildevandet fra området ledes til Fredensborg Renseanlæg, hvorfra det udledes til Grønholt Å og i sidste ende i Nivå Bugt.

 

Privat spildevandslaug
Fredensborg Kommune har, som Miljøbeskyttelsesloven kræver det, sikret, at der på alle relevante ejendomme tinglyses servitutter, der sikrer, at de private dele af kloaksystemet og nedsivningsanlæggene bliver drevet forsvarligt.

 

Tilladelse til nedsivning af regnvand
Fredensborg Kommune har meddelt grundejerforeningen tilladelse til nedsivning af regnvand fra de arealer som grundejerforeningen er ansvarlig for.

Den videre proces omkring tillægget er, at forslaget sendes i 8 ugers offentlig høring. Herefter samles der op på kommentarer og de indsigelser, der måtte være kommet i høringsperioden. Det endelige tillæg til spildevandsplan 2011-2020 forlægges derefter til politisk godkendelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven - jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 om miljøbeskyttelse.
Spildevandsbekendtgørelsen - jf. 726 af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Kompetence

Byrådet.

Kommunikation

Kommunen annoncerer på kommunens hjemmeside, at forslag til tillæg 7 sendes i offentlig høring. Forslaget bliver desuden sendt til de berørte grundejere og relevante interesseorganisationer samt Naturstyrelsen. 

Indstilling

  1. At forslag til tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes Spildevandsplan 2011-2020 sendes i offentlig høring.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Anbefaler Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.