Nr.236 - Fredensborg Kommuneplan 2017

Sagsnr.: 16/20235

 

Beslutningstema

Udvalget skal godkende rammer, indhold og proces for Kommuneplan 2017.

Sagsfremstilling og økonomi

Indledning og baggrund

En kommuneplan dækker en 12 års periode, men skal revideres hvert fjerde år. Processen følger byrådsperioden og næste kommuneplanrevision skal derfor finde sted og vedtages inden udgangen af 2017. Revisionsmetode og hovedlinjerne for indholdet af kommuneplanrevisionen fastlægges i planstrategien, som udarbejdes i første halvdel af en byrådsperiode, og selve kommuneplanen er således udtryk for den konkrete udmøntning af de planlægningsmæssige mål fra planstrategien.

 

Ved Byrådets vedtagelse af Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020 ”Fremtidens Fredensborg Kommune” besluttede Byrådet, at der skal foretages en delvis revision af ”Fredensborg Kommuneplan 2013”. Udgangspunktet for revisionen er de visioner og indsatser, som planstrategien beskriver for hvert af bysamfundene og landområdet.

 

Kommuneplanen skal derudover opfylde en række statslige krav som fremgår af ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægning 2017”. Kravene i gældende ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægning 2017” er altovervejende allerede opfyldt i den nuværende kommuneplan.

 

Regeringen har i juni 2016 indgået en politisk aftale om en ny planlov. Det blev i den forbindelse annonceret, at lovforslag om en ny planlov forventedes fremsat i oktober 2016 med henblik på ikrafttrædelse i januar 2017. Ligeledes blev det annonceret, at der i forlængelse af en ny planlov ville bliver offentliggjort en ny oversigt over statslige interesser i kommunernes planlægning. Det er i skrivende stund uklart, om lovforslaget om ny planlov når at blive færdigbehandlet til ikrafttræden i januar 2017.

 

Regeringen har endvidere annonceret en revision af Fingerplan 2013. Fingerplanen vil blive revideret i to spor, hvor spor 1 omhandler afgrænsede påtrængende ændringer, mens spor 2 omhandler mere grundlæggende ændringer. Samtlige kommuner har i maj 2016 kunnet indgive ønsker til revisionens spor 1. Fredensborg Kommune har indgivet ønsker om fire afgrænsede ændringer. Det drejer sig om ændring af kystkile mellem Nivå og Kokkedal, udvikling af Karlebo Landsby, byafrundning ved Fredensborg by samt naturbørnehave i kystkile ved Nivå. Administrationen har i august været til møde i Erhvervsstyrelsen til drøftelse af kommunens ønsker. Erhvervsstyrelsen har efterfølgende meldt tilbage, at Kommunens ønsker formentlig ikke medtages i revisionens spor 1, men enten håndteres i spor 2, eller konkret i kommuneplanlægningen.

 

I revisionen af kommuneplanen ønsker administrationen ud over ovennævnte at justere og revidere eksisterende retningslinjer, arealudpegninger og rammer for det åbne land. Dette skal medvirke til at forenkle og tydeliggøre, hvad der gælder for det åbne land. Samtidig er det ønsket, at indarbejde kommunens landskabskarakterkortlægning fra 2013.

 

Temaerne i revisionen af kommuneplanen kan således opdeles som følger:

 

·         Temaer afledt af ”Fremtidens Fredensborg Kommune” Byrådets Plan- og Agenda 21-strategi 2015-2020.

·         Temaer afledt af statslige krav og lovgivning.

·         Temaer afledt af administrative ønsker om forenklinger.

 

Indarbejdelse af registrering af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger

I 2014 blev der foretaget en SAVE-registreringen af kulturmiljøer og bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune. Af planstrategien ”Fremtidens Fredensborg Kommune” fremgår det, at resultatet af SAVE-registreringen skal indarbejdes i Kommuneplanen. Udpegningen af kulturmiljøer vil indgå på lige fod med de øvrige temaer, som indgår i kommuneplanrevisionen.

 

Da udpegningen af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen imidlertid kan have væsentlige direkte konsekvenser for de enkelte bygningsejere - eksempelvis i forhold til muligheden for nedrivning – bør der sikres særlig opmærksomhed og synlighed omkring udpegningen. Derfor foreslås det, at udpegningen sker i en særskilt kommuneplanproces i form af et kommuneplantillæg. Derved bliver der en særskilt høring med mulighed for kommunikation og dialog direkte med ejerne af bevaringsværdige ejendomme. Processen for et kommuneplantillæg tænkes forskudt fra den øvrige kommuneplanrevision, således at et tillæg med udpegning af bevaringsværdige bygninger vedtages forud for vedtagelse af den samlede ”Fredensborg Kommuneplan 2017”.

 

Organisering

Kommuneplanarbejdet er administrativt forankret i Center for Byudvikling, Miljø og Erhverv, og politisk forankret i Økonomiudvalget. Kommuneplanen behandles i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

 

Formidling

”Forslag til Fredensborg Kommuneplan 2017” vil blive fremlagt i offentlig høring i 8 uger. I perioden vil der blive afholdt et borgermøde.

 

Kommuneplanen udarbejdes som trykt dokument og som PDF dokument, der kan læses på kommunens hjemmeside.

 

Idet der er tale om en temarevision, hvor store dele af ”Fredensborg Kommuneplan 2013” bliver videreført uændret, beholdes den eksisterende struktur og layout i videst muligt omfang. Nye temaer, ændringer og præciseringer tænkes således indarbejdet i det eksisterende kommuneplandokument.

 

Udover at kommuneplanen formidles som trykt udgave/ PDF vurderes mulighederne for, at dele af kommuneplanen ligeledes formidles som digital kommuneplan i kommunens Borger WebGIS-løsning. Eksempelvis vurderes mulighederne for at gøre kommuneplanrammerne fuldt digitale. I dag er det kun muligt at se rammeområdernes arealmæssige afgrænsning, mens det ikke er muligt at se de konkrete bestemmelser.

 

Tidsplan

Igangsætning af kommuneplanrevisionen behandles politisk i oktober. ”Forslag til Fredensborg Kommuneplan 2017” udarbejdes i perioden oktober 2016 til marts 2017 med henblik på politisk vedtagelse i april 2017. Kommuneplanforslaget fremlægges efterfølgende i 8 ugers offentlig høring i perioden maj til juli. Endelig politisk behandling af Kommuneplan 2017 sker september 2017 og kommuneplanen offentliggøres herefter i oktober 2017.

 

Tidsplanen fremgår af bilag.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Planlovens § 11a

Kompetence

Økonomiudvalget

Indstilling

  1. At redegørelse om indhold, proces og tidsplan for Kommuneplan 2017 godkendes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Godkender Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.