Nr.235 - Indeklimasag, Mellemengen, Kokkedal

Sagsnr.: 16/22186

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal træffe beslutning om et forbud mod beboelse i en lejlighed med fugt og skimmelsvamp.

Sagsfremstilling og økonomi

Sagen vedrører kondemnering af en lejlighed, hvor en vandskade i badeværelset har medført omfattende problemer med fugt og skimmelsvamp. Kompetence til at træffe afgørelse i sådanne sager ligger i Økonomiudvalget. Administrationen har dog truffet en afgørelse om øjeblikkelig genhusning, grundet mistanke om sundhedsfare for beboerne.


Der er tale om en ejerlejlighed som er udlejet til en enlig mor med 5 børn.

Administrationen blev bekendt med forholdet via ejerforeningens formand, som kontaktede kommunen med bekymring om indeklimaproblemerne samt om skader på bygningen, herunder lejligheden nedenunder.

Administrationen besigtigede lejligheden på grundlag af en invitation fra beboeren, der lejer lejligheden. Administrationen kunne umiddelbart konstatere betydelige indeklimaproblemer, og eftersom lejligheden blandt andet var beboet med små børn på 2 og 3 år vurderede administrationen at der var begrundet mistanke om nærliggende sundhedsfare. Administrationen traf derfor beslutning om en midlertidig erstatningsbolig hurtigst muligt.

Administrationen har efterfølgende besigtiget lejligheden igen på grundlag af en invitation fra ejerne af lejligheden, hvor de redegjorde for udbedring af skaderne og renovering af lejligheden. Administrationen kunne konstatere, at arbejderne var påbegyndt, og at der fortsat var tale om omfattende skader.


Lovgivning

Byfornyelseslovens kondemneringsregler betyder, at kommunen kan meddele et forbud mod beboelse når der er tale om nærliggende sundhedsfare. Kommunen skal sørge for genhusning af beboerne, og kan få op til halvdelen af udgifterne refunderet af statens byfornyelsesmidler.

Byggelovens vedligeholdelsesregler betyder, at kommunen kan meddele et påbud til ejerne om at udbedre skaderne. Administrationen har meddelt et sådant påbud.


Genhusning

Administrationen havde meget svært ved at finde en midlertidig erstatningsbolig, men det er lykkede at indgå en aftale med et boligselskab om leje af en almen bolig i 3 måneder.


Det videre forløb

Ejerne af lejligheden er (med hjemmel i byggeloven) pålagt at udbedre skaderne, og arbejdet er påbegyndt. Ejerne renoverer badeværelset, køkkenet og alle gulve i lejligheden. I den forbindelse udbedrer de skader på bygningen, og sørger for optørring så der ikke opstår nye skader.

Der er udsigt til, at arbejdet med at udbedre skaderne på lejligheden kan løses indenfor den midlertidige genhusningsperiode på 3 måneder, hvorefter kommunen kan ophæve forbuddet, og familien kan flytte tilbage. Hvis arbejdet ikke kan afsluttes indenfor 3 måneder foreslår administrationen, at kommunen fortsat sørger for en midlertidig genhusning fremfor en permanent løsning. Hvis det, mod forventning, viser sig at ejerne ikke afslutter udbedringerne af skaderne indenfor 6 måneder, vil sagen blive forelagt Økonomiudvalget til ny beslutning.


Med hensyn til skaderne på øvrige dele af bygningen, herunder lejligheden nedenunder, kan administrationen oplyse, at ejerforeningen også er påbegyndt udbedring af skaderne. Dette forhold er ikke omfattet af byfornyelseslovens regler, men kun af byggeloven.


Administrationen orienterer om sagens aktuelle status på udvalgets møde.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byfornyelseslovens kondemneringsregler.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At kommunen, grundet nærliggende sundhedsfare, nedlægger forbud mod beboelse i lejligheden Mellemengen 7, 2. th., indtil skaderne er udbedret.
  2. At kommunen sørger for midlertidig genhusning af beboerne.
  3. At spørgsmålet om genhusning revurderes i tilfælde af, at udbedringen af skaderne ikke afsluttes indenfor 6 måneder.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 04-10-2016

Udvalget anbefaler administrationens indstilling.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Godkender Plan-, Miljø- og Klimaudvalgets indstilling.