Nr.233 - Ansøgning om dispensation fra styrelsesvedtægten for dagtilbud

Sagsnr.: 16/25917

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Børnehusene Fredensborgs bestyrelse om dispensation for valg til bestyrelsen for perioden efterår 2016 – efterår 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Børnehusene Fredensborg og Børnehusene Endrup blev pr. 1. november 2015 sammenlagt til en Områdeinstitution med navnet Børnehusene Fredensborg. I den forbindelse valgte de 2 områdebestyrelser, at have valg til bestyrelsen i begge områdeinstitutionerne. Der blev herefter etableret én samlet Områdebestyrelse og konstitueret en formand.

 

Områdebestyrelsen består i dag af 18 forældrevalgte medlemmer samt 6 medarbejderrepræsentanter gældende for perioden november 2015 - november 2016.

 

Børnehusene Fredensborg har i dag 12 institutioner. Områdebestyrelsen ønsker at lave forsøg med afholdelse af valg i alle institutionerne, således der vælges én forældrerepræsentant i hver institution i stedet for det foreskrevne i styrelsesvedtægten, hvor § 3 stk. 2 siger at ” der vælges op til ni forældrerepræsentanter for områdeinstitutionen”.

 

I de kommende to år, hvor bestyrelsen fortsat arbejder med at udvikle den samlede områdeinstitution, ønsker den nuværende områdebestyrelse at give plads til en bred repræsentation på 12 forældre. Således vil alle institutioner være repræsenteret af forældre til at bringe det særlige præg, egne udfordringer og egne styrker, som de enkelte institutioner har. Det skal bidrage til at udvikle den samlede områdeinstitution.

 

Dispensationsansøgning er vedlagt som bilag (bilag 1).

 

Den nuværende områdebestyrelse har besluttet, at alle

Bestyrelsesmedlemmer er på valg i efteråret 2016.

 

For medarbejderrepræsentanterne vil der ved det kommende valg, blive valgt én medarbejderrepræsentant fra hver aldersgruppe, sådan som det står i styrelsesvedtægten.

 

Dispensationsansøgningen gælder således alene i forhold til valget af forældre i en to-årig periode fra efterår 2016 til efterår 2018.

 

Valgene i de enkelte huse vil blive afviklet efter øvrige gældende valgregler i Styrelsesvedtægterne.

 

Administrationens bemærkning.

Administrationen anbefaler, at dispensationsansøgningen imødekommes for at understøtte det fortsatte arbejde med udvikling af én områdeinstitution i Børnehusene Fredensborg.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelsesvedtægten for dagtilbud

Kompetence

Byrådet.

Elektroniske bilag

Ansøgning om dispensation fra styrelsesvedtægten fra Børnehusene Fredensborgs bestyrelse

Indstilling

  1. At der gives dispensation for styrelsesvedtægten til Børnehusene Fredensborgs bestyrelse for perioden efterår 2016 til efterår 2018.

Beslutning i Børne- og Skoleudvalget den 03-10-2016

Administrationens indstilling anbefales.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Anbefaler Børne –og Skoleudvalgets indstilling.