Nr.232 - Status i ventilationssagen vedrørende Egedalsvænge

Sagsnr.: 16/25168

 

Beslutningstema

Orientering om status i sagen om ventilationsanlægget i Egedalsvænge.

Sagsfremstilling og økonomi

Af protokollen fra Byrådets møde den 26. september 2016 fremgår, at


”Byrådet besluttede at anmode administrationen om i samarbejde med boligselskabet 3B at oprette en hotline.

 

Byrådet tilkendegav det vigtige i, at beboerne inddrages og løbende informeres om sagens udvikling. En model udarbejdes af administrationen og boligselskabet 3B og behandles på næste økonomiudvalgsmøde, som afholdes den 24. oktober.

 

Byrådet ønsker at følge sagen tæt. Derfor vil sagen fremover være et fast orienteringspunkt på økonomiudvalgets møder.”


Administrationen har med baggrund i denne beslutning arbejdet på at opstille modeller for henholdsvis en hotline-ordning og en model for inddragelse af beboerne, som sikrer at beboerne har mulighed for at henvende sig til 3B og /eller kommunen, og få besvaret spørgsmål og få råd og vejledning om, hvordan de skal forholde sig. Administrationen har i disse overvejelser lagt vægt på, at alle beboere skal have samme adgang til at benytte sig af tilbuddene og få hurtig og direkte kontakt til 3B og/eller kommunen. Administrationen har ligeledes lagt vægt på at sikre at alle borgere orienteres om disse muligheder og får adgang til information.

 

Siden sidste byrådsmøde har der været afholdt regelmæssige møder i den interne task force samt møder mellem administrationen og 3B, hvor sagens håndtering og fremdrift har været behandlet.


Etablering af hotline.

Administrationen er efter samråd med 3B nået frem til, at en hotline med fordel kan etableres med 2 indgange: en indgang hos 3B, og en indgang hos Fredensborg Kommune. Herved får beboerne en valgfrihed, der dog ikke kan ændre den egentlige ansvarsfordeling nedenfor. Henvendelserne til kommunen kan ske enten via henvisning fra 3B eller direkte til de medarbejdere hos kommunen, der behandler sagen.

 

Hotlinen er åbent i rådhusets normale telefontid (og i dagtimerne for 3B). 3B opsætter opslag i alle opgange på de fire sprog med oplysninger om hotlinen, og hvad den kan bruges til. Telefonnumre og mailadresser skal fremgå af opslaget.

 

 1. del – Henvendelser til 3B (modtage/behandle/screene/henvise)
 • Genhusning jf. 3Bs egen skrivelse.
 • Status for undersøgelser
 • Status for arbejder
 • Generel information om sagen
 • Øvrige forhold som ligger inden for driften af afdelingen

 

Beboerne kan enten direkte eller via henvisning fra 3B kontakte kommunen om:

 

 1. del – Henvendelser til kommunen
 • Vejledning om henvisning til/fra egen læge og oplysninger om helbredsmæssige forhold.
 • Byggetekniske forhold.
 • Kommunal genhusningsforpligtigelse.
 • Generel vejledning om indeklima. 
 • Kommunens rolle og ansvar
 • Øvrige myndigheders rolle (fx embedslægen og AMA)
 • Tilsynsforpligtelse i forhold til 3B
 • Politiske forhold og henvendelser
 • Øvrige henvendelser til kommunen

 

Beboerinddragelse

De helt centrale fora, hvor beboerinddragelse sker er beboermøder. Administrationen foreslår derfor, at beboerinddragelsen især skal foregå via følgende tiltag:

 

 • Der deltager fast kommunale repræsentanter i 3B’s beboerinformationsmøder. På møderne vil kommunen kunne orientere beboerne og besvare spørgsmål om forhold af fælles interesse for alle beboere.
 • Der oprettes en hotline, jf. ovenfor
 • Kommunen annoncerer en fast reserveret time, hvor beboere fra Egedalsvænge, der ønsker at drøfte problemer elle på anden vis forelægge en sag, kan komme uden forudgående aftale. Beboerne vil naturligvis også uden for den reserverede time, der specielt er afsat, kunne aftale møde med administrationen.

 

 

Siden sidst – Status pr. 12. oktober

3B har bestilt yderligere undersøgelser hos Teknologisk Institut. Kommunen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik har været med til at fastlægge undersøgelsernes art og omfang. Undersøgelserne starter den 17. oktober.

 

Kommunen har siden 2. september modtaget i alt 13 beboerhenvendelser, heraf 2 hvor beboerne oplyser, at de ikke har nogen sygdomssymptomer. De øvrige henvendelser handler om forskellige sygdomssymptomer af varierende karakter. Administrationen har hovedsagelig kunnet foreslå beboerne at gå til egen læge. 3B, der tidligere har givet de beboere, der er syge, tilbud om genhusning, har i perioden givet 4 tilbud, hvoraf den ene har accepteret en anden bolig i Egedalsvænge, når den nye bolig er undersøgt. 3B arbejder fortsat på at finde løsninger for de 3 øvrige beboere.

 

Administrationen har aftalt møde med Styrelsen for Patientsikkerhed til den 27. oktober. Administrationen er endvidere bekendt med, at der planlægges møde mellem Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik med henblik på at drøfte og koordinere den lægefaglige vurdering.

 

3B er i gang med at vælge en ny ekstern rådgiver. Administrationen har ligeledes besluttet at indgå aftale med en ekstern rådgiver med speciale i ventilation og indeklima.

 

Kommunen deltog med 2 repræsentanter til beboermødet i Egedalsvænge den 11. oktober. Ca. 50 engagerede beboere var mødt op, de fleste gengangere fra sidste møde.

 

Teknologisk Institut var inviteret til mødet og de redegjorde for de undersøgelser, de som uvildige eksperter havde foretaget og skulle foretage. Beboerne havde mange spørgsmål til Teknologisk institut, der sagligt og klart redegjorde for sagens udfordringer og kompleksitet. Beboerne var tilfredse med, at Teknologisk Institut deltog og med tilsagnet om, at Styrelsen for Patientsikkerhed ville deltage i næste beboerinformationsmøde om 2 – 3 uger.

 

Kommunens repræsentanter havde mulighed for at redegøre for Byrådets engagement i sagen og for de beslutninger, kommunen har truffet med hensyn til nedsættelse af task force, gennemførelse af møderække med 3B, forslag om etablering af hotline, beboerinddragelse og møde med Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunens repræsentanter redegjorde endvidere for den type af henvendelser, kommunen har modtaget fra beboerne, fra de praktiserende læger og fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Byfornyelsesloven m.fl.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.