Nr.231 - Økonomisk Orientering - September 2016

Sagsnr.: 16/12923

 

Beslutningstema

Økonomisk Orientering per 30. september 2016.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomisk Orientering giver en status for kommunens drifts- og anlægsbudget, likviditet, bevillingsreserver samt folketallet.


Status for drift og anlæg

 


Drift

Forbrugsprocenten på driftsbudgettet er ved udgangen af september 70,7 pct., hvilket er 1,6 procentpoint lavere end på samme tidspunkt i 2015. Årsagen til den lavere forbrugsprocent er, at budgettet i 2016 er højere end budgettet i 2015 pga. overførslerne fra både 2014 og 2015.
Driftsbudgettet i 2016 er, efter budgetrevision 30.06.2016, 2.432 mio. kr. mod 2.367 i 2015. Forbruget var ved udgangen september 1.720 mio. kr. mod 1.711 mio. kr. i 2015. Det højere forbrug sammenlignet med samme tidspunkt sidste år ses særligt på Beskæftigelsesområdet og Handicapområdet.


Anlæg

Ved udgangen af september 2016 har Fredensborg kommune afholdt anlægsudgifter for 19,7 mio. kr. og realiseret anlægsindtægter for 19,8 mio. kr., svarende til en nettoindtægt på 83.000 kr.
Der er en række årsager til at anlægsforbruget er relativt lavt.

Den væsentligste årsag er, at der er en række anlægsprojekter hvor størstedelen af betalingen først forventes at falde i årets sidste tre måneder. For disse anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 32 mio. kr. i de resterende måneder. Der er endvidere en række anlægsprojekter, hvor udgifterne ikke kan afholdes på nuværende tidspunkt, dette omfatter anlægsprojekterne ”Vedligeholdelse af Humlebækhallen”, ”Skolen ved Vilhelmsro” og ”Posthusgrund”. For ”Vedligeholdelse af Humlebækhallen” og Skolen ved Vilhelmsro” forventes størstedelen af udgiften først at falde i 2017, hvorfor der forventes en overførsel på 9 mio. kr. ved budgetrevision 30.11.2016.


Der er endvidere en række anlægsprojekter, der forventes regnskabsafsluttet i forbindelse med budgetrevision 30.11.2016 med et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Sidst er der en kategori af anlægsprojekter som på grund f.eks. af vejrlig ikke kan afholdes i 2016. Det er f.eks. projekter, hvor der skal udskiftes tag eller vinduer på en bygning. For disse projekter forventes en overførsel på 5,5 mio. kr.  Samlet set forventes overført 20 mio. kr. i forbindelse med budgetrevision 30.11.2016.


Tabel 1 Forbrugsprocent på drift og anlæg

 

september 2015

september 2016

Drift

72,3

70,7

Anlæg

71,7

-0,1


Kommunens likviditet

Kommunens likviditet er ved udgangen af september 98,9 mio. kr. likviditeten er således steget med 10,5 mio. kr. siden udgangen af august, hvor den var 88,4 mio. kr. Det skal bemærkes at der i likviditeten indgår et lån på 13 mio. kr., som er hjemtaget i 2016 til tilbagekøb af gadebelysningen fra DONG i 2018.


Tabel 2 Kommunens likviditet (365 dages gns. i mio. kr.)

 

Ultimo

september 2015

Primo

januar 2016

Ultimo
september 2016

Likviditet

19,6

35,1

98,9Figur 1. Udvikling i kommunens likviditet frem til 30. september 2016


Bevillingsreserver

Efter vedtagelsen af budget 2017-2020 er bevillingsreserverne på 30 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.  


Tabel 4. Status for kommunens bevillingsreserver (i mio. kr.)   

 

2016

2017

2018

2019

Driftsreserven

0,0

20,0

20,0

20,0

Anlægsreserven

0,0

10,0

10,0

10,0


Folketal

Per mandag 3. oktober 2016 var folketallet i kommunen 40.374 borgere. Folketallet er dermed vokset med 98 borgere siden starten af september. Som det fremgår af tabel 5 består fremgangen af en nettotilflytning på 83 personer og et fødselsoverskud på 15 personer. 

Tabel 4 Folketal i Fredensborg Kommune (primo)

 

januar 2015

januar 2016

september 2016

oktober 2016

Folketal

39.739

40.080

40.276

40.374


Tabel 5. Ændringer i folketallet fra 1. september til 3. oktober 2016

 

Ændring

Tilflytning

386

Fraflytning

-303

Fødsel

38

Dødsfald

-23

Befolkningstilvækst

98

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekenser.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.