Nr.227 - Orientering om status på frikommuneansøgninger

Sagsnr.: 16/17619

 

Beslutningstema

Økonomiudvalget skal orienteres om status på to frikommuneansøgninger under temaerne Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune og Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren, som Fredensborg Kommune er omfattet af. 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Den 1. juni 2016 søgte Fredensborg Kommune sammen med flere andre kommuner i Nordsjælland Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommunenetværk i perioden 2016-2020.

 

Fredensborg Kommune har taget del i to ansøgninger på henholdsvis det tværgående socialområde og sundhedsområdet.

 

På det tværgående socialområde søgte Fredensborg Kommune i samarbejde med kommunerne Allerød, Ballerup, Frederikssund, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommune om at afprøve forsøg under temaet Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.

 

Baggrund for ansøgningen er, at Kommunerne oplever en række udfordringer i forbindelse med den opdelte lovgivning på velfærdsområderne som fx Serviceloven, Lov om Aktiv Beskæftigelse og Sundhedsloven. Den opdelte lovgivning vanskeliggør arbejdet med at skabe helhedsorienterede borgerforløb. Det skaber dobbeltarbejde og til tider modsatrettede indsatser overfor borgere med komplekse problemstillinger. Derfor ser kommunerne potentiale i at afprøve nogle tværsektorielle forsøg, som man forventer, kan skabe en bedre og mere sammenhængende indsats med borgerens livskvalitet og livsduelighed som omdrejningspunkt. Formålet med forsøgene er, at borgerne oplever øget kvalitet i et sammenhængende forløb, og at kommunerne opnår en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne på området.

 

På sundhedsområdet søgte Fredensborg Kommune i samarbejdet med kommunerne Allerød, Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød om at afprøve forsøg under temaet Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune.

 

Baggrunden for ansøgningen er kommunerne oplever en række udfordringer på sundhedsområdet særligt i samarbejdet om borgeren på tværs af de tre sundhedssektorer. Derfor ser kommunerne potentiale i at afprøve nogle tværsektorielle forsøg, som man forventer, kan skabe en bedre og en mere effektiv sundhedsindsats med borgerens livskvalitet som omdrejningspunktet.

Formålet med forsøgene er, at borgerne oplever øget kvalitet i et mere sammenhængende behandlingsforløb, og at kommunerne opnår bedre økonomistyring og en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne på området.

 

Status efter offentliggørelse af udpegede frikommunenetværk den 10. oktober 2016.

 

Den 10. oktober 2016 har Social- og Indenrigsministeriet givet tilsagn om at frikommunenetværket Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren er udvalgt som frikommunenetværk for perioden 2016- 2020. Samtidig fik frikommunenetværket Den Sunde Borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune afslag på ansøgning om at blive frikommunenetværk.

 

Social- og Indenrigsministeriet har i alt modtaget ansøgninger fra 43 kommunenetværk, som ønskede at blive frikommunenetværk. Kun otte netværk er blevet udpeget som frikommunenetværk af ministeriet.

 

For udvælgelsen af frikommunenetværk lægger ministeriet til grund, at kommunerne har søgt som del af netværk, og at der i ansøgningen er tale om et vist ambitionsniveau for den firårige forsøgsperiode. Desuden at de beskrevne temaer rummer potentiale for at løse generelle samfundsmæssige problemstillinger. Endeligt lægger ministeriet det til grund, at kommunerne geografiske set repræsenterer landets samlede kommuner i forhold til størrelse og beliggenhed.

 

Som frikommunenetværk opnår kommunerne mulighed for at søge Social- og Indenrigsministeriet om at blive undtaget fra statslige regler eller få et ændret regelgrundlag i de tilfælde, hvor kommunerne støder på lovgivningsmæssige barrierer, som hindrer nytænkende projekter og innovation i at blive afprøvet i den kommunale praksis.

Forsøg må dog ikke være i strid med grundloven eller EU-regler, give frikommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde afgørende med borgernes retssikkerhed.

 

Frikommunenetværkene har mulighed for at søge Social- og Indenrigsministeriet om regelfrisættelse ad tre omgange i løbet af frikommuneperioden 2016-2020. 

 

  1. ansøgningsrunde
  1. december 2016
  1. ansøgningsrunde
  1. maj 2017
  1. ansøgningsrunde
  1. november 2017

 

På den måde har frikommunenetværkene mulighed for at opdage og søge frisættelse fra eventuelle lovmæssige barrierer, som man måtte støde på igennem forsøgsperioden. Samtidig åbner de tre ansøgningsrunder mulighed for, at kommunerne kan arbejde ad nye veje, hvis et forsøg skulle vise sig uhensigtsmæssigt og må afsluttes i forsøgsperioden. 

 

Frikommunenetværket Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren.

 

Med udpegelsen til frikommunenetværk under temaet Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren har Fredensborg Kommune fået en unik mulighed for at samarbejde med andre kommuner om at løse gennemgående problematikker på det sociale område. Alle de deltagne kommuner frikommunenetværket oplever behov for at udvikle nye metoder på det tværgående sociale område, som kan få betydning for såvel borgerens udvikling som kommunens økonomi.

 

Derfor vil frikommunenetværket bruge den fælles erfaringsmasse til at udvikle bæredygtige løsninger, som vil betyde, at borgere med komplekse problemer kommer bedre og hurtigere igennem det kommunale system og fx kommer i beskæftigelse og bliver selvforsørgende.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle udgifter i forbindelse med ansættelser i forbindelse med forsøget holdes indenfor rammen af berørte centres budgetter.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.