Nr.223 - Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

Sagsnr.: 15/38338

 

Beslutningstema

Byrådet skal endeligt godkende vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen.

Sagsfremstilling og økonomi

Byrådet besluttede på sit møde i maj måned, at godkende opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen (NSBV).


Byrådets godkendelse var betinget af, at opløsningen kunne gennemføres i overensstemmelse med samordningsaftalens § 18 således, at der mellem alle 5 kommuner var enighed om grundlaget for opløsningen og det økonomiske mellemværende for opløsningen.


På det grundlag forlægges med nærværende sag vilkårene for opløsningen af NSBV til Byrådets endelige godkendelse.


BDO har i samarbejde med de 5 deltagerkommuner og NSBV udarbejdet perioderegnskab for 1. januar – 31. maj 2016 og refusionsopgørelse pr. 31. maj 2016, der tilsammen udgør vilkårene for opløsningen af NSBV således, at opløsningen kan ske i overensstemmelse med samordningsaftalens § 18.


Perioderegnskabet og refusionsopgørelse m.m. er bilagt sagen.


Følgende hovedpunkter kan fremhæves:


Perioderegnskab:


-      Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed viser et merforbrug på kr. 437.000,

-      Perioderegnskabet viser en ultimo egenkapital pr. 31.5.2016 på kr. 20.000, der overføres til refusionsopgørelsen,

-      Serviceområdet udviser et merforbrug på kr. 1.198.000. Området er indtægtsstyret virksomhed, hvorfor resultatet ikke periodiseres og ikke indgår i opløsningen og refusionsopgørelsen

-      Det gælder dog ikke Brandskolen, som udskilles til fremtidig varetagelse af Helsingør Kommune, hvor resultatet dermed indgår i refusionsopgørelsen med kr. 497.000 – se note 7 i perioderegnskabet.


Refusionsopgørelse:


-      Refusionsopgørelsen omfatter 9 poster, som beløbsmæssigt samlet udgør kr. 4.942.331. Heraf skal Helsingør Kommune betale kr. 2.111.003 til det nye NSBV, bestående af de 4 øvrige deltagerkommuner

-      Hertil kommer overførsel fra perioderegnskab(egenkapital) og periodiseringer som samlet medfører en betaling fra Helsingør Kommune på kr. 134.461.


Samlet set skal Helsingør Kommune således i forbindelse med opløsningen af NSBV pr. 31. maj 2016 betale kr. 2.245.464.


Hertil kommer, at Helsingør Kommune til Fredensborg Kommune skal betale kr. 284.335 for opløsningen af det ”gamle” NSBV, jf. sag om opløsning af NSBV behandlet på Byrådets møde den 30. maj 2016. Denne betaling er uden bevillingsmæssig konsekvens, idet der er tale om beredskabsmidler, som forbliver i beredskabet.


Betalingen udgør den fulde og endelige afregning for opløsningen af NSBV.


Perioderegnskab og refusionsopgørelse forelægges til godkendelse i alle 5 deltagerkommuner og vil efter godkendelse – som vilkår for opløsningen – blive sendt til Statsforvaltningen til endelig godkendelse.


Den fælles beredskabskommission for NSBV har på sit møde den 13. september 2016 besluttet at anbefale, at ejerkommunerne godkender perioderegnskab og refusionsopgørelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Styrelseslovens § 60.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At perioderegnskab og refusionsopgørelse – som vilkår for opløsning af NSBV – godkendes til fuld og endelig afregning af opløsningen.
  2. At vilkårene fremsendes til Statsforvaltningens godkendelse.

Beslutning i Økonomiudvalget den 24-10-2016

Anbefaler administrationens indstillinger.