Nr.275 - Orientering om status på frikommuneforsøg I og frikommuneforsøg II under temaet Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren

Sagsnr.: 16/17619

 

Beslutningstema

Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Social- og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet orienteres om status på to frikommuneansøgninger under temaerne Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune og Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren, som Fredensborg Kommune er omfattet af.

 

Byråd og udvalg orienteres desuden om, at Fredensborg Kommune indgår i klyngesamarbejde omkring Voksne med komplekse problemstillinger.

 

Byråd og udvalg orienteres om status på frikommuneforsøg I 2012-2015, samt orienteres om evaluering af frikommuneforsøgsperioden.

Sagsfremstilling og økonomi

Nærværende sag forelægges til orientering i Byrådet, Økonomiudvalget, Social- og seniorudvalget og Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget.


Nye rammer i ny frikommuneforsøgsperiode II 2016-2020.  


Fredensborg Kommune har siden 2012 været udpeget af Social- og Indenrigsministeriet som frikommune i perioden 2012-2015. Ved Regeringen og KL´s økonomiaftale for 2016, aftalte man at igangsætte et nyt frikommuneforsøg for perioden 2016-2020


Rammerne for frikommuneforsøg II er dog anderledes end for frikommuneperiode I, hvor ni kommuner enkeltvis fik status som frikommune, og dermed mulighed for at søge om regelfrisættelse på alle kommunens ressortområder. 

I frikommuneperiode II søger kommunerne om at blive frikommune i et frikommunenetværk sammen med andre kommuner. Kommunerne søger samlet om at blive frikommunenetværk under et udvalgt tema fx Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren. I frikommuneperioden samarbejder kommunerne om at afprøve forsøg under det udvalgte tema. Det betyder, at kommunerne alene kan søge om regelfrisættelse eller hjemmel i ny lovgivning, som vedrører forsøg under det udvalgte tema.


Status på frikommuneforsøg II 2016-2020.

Den 1. juni 2016 søgte Fredensborg Kommune sammen med flere andre kommuner i Nordsjælland Social- og Indenrigsministeriet om at blive frikommunenetværk i perioden 2016-2020.


Fredensborg Kommune har taget del i to ansøgninger på henholdsvis det tværgående socialområde og sundhedsområdet. Den 10. oktober offentliggjorde Social- og Indenrigsministeriet otte ud af 43 ansøgende frikommunenetværk, som er udvalgt for perioden 2016-2020.


På det tværgående socialområde søgte Fredensborg Kommune i samarbejde med kommunerne Allerød, Ballerup, Frederikssund, Fredensborg, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommune om at afprøve forsøg under temaet Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren. Frikommunenetværket er udvalgt som frikommunenetværk for perioden 2016-2020.


I vedlagte bilag 1. beskrives det, hvordan Fredensborg Kommune vil arbejde med frikommuneforsøget under temaet Én plan for en sammenhængende indsats sammen med borgeren. Forsøget er under løbende udvikling. Derfor kan der ske ændringer i forsøgsbeskrivelsen i takt med, at forsøget beskrives og iværksættes. 


På sundhedsområdet søgte Fredensborg Kommune i samarbejdet med kommunerne Allerød, Frederikssund, Gribskov, Helsingør og Hillerød om at afprøve forsøg under temaet Den sunde borger – tættere samarbejde mellem praktiserende læger, region og kommune. Frikommunenetværket er ikke blevet udvalgt som frikommunenetværk for perioden 2016-2020.


For udvælgelsen af frikommunenetværk lægger ministeriet til grund, at kommunerne har søgt som del af et netværk, og at der i ansøgningen er tale om et vist ambitionsniveau for den firårige forsøgsperiode. Desuden at de beskrevne temaer rummer potentiale for at løse generelle samfundsmæssige problemstillinger. Endelig lægger ministeriet til grund, at kommunerne geografiske set repræsenterer landets samlede kommuner i forhold til størrelse og beliggenhed.


Byråd og Økonomiudvalg er blevet orienteret om udvælgelsen ved Økonomiudvalgsmødet den 24. oktober og Byrådsmøde den 31. oktober.


Status på frikommuneforsøg I 2012-2015.


Frikommuneforsøget I 2012-2015 afsluttedes den 31. december 2015. Som opfølgning på økonomiaftalen for 2015 er frikommuneloven i december 2014 ændret, således at perioden for igangsatte frikommuneforsøg er forlænget frem til den 1. juli 2017. Med forlængelsen kan alle igangsatte forsøg fortsætte, mens frikommunerne i foråret 2016 evaluerede. Regeringen og Folketinget skal efterfølgende beslutte, hvilke forsøg der skal føre til lovændringer, som kan komme alle 98 kommuner til gavn. Det forventes, at der tages beslutning om lovændringer i foråret 2017.


KL og Social- og Indenrigsministeriet har offentliggjort evalueringsrapporten for frikommuneforsøgene 2012-2015. Rapporten konkluderer, at ca. 60 procent af forsøgene ifølge kommunerne i høj grad har levet op til deres formål. Yderligere 25 procent af forsøgene har ifølge kommunerne i nogen grad levet op til forventningerne.


Evalueringen er vedlagt i en kort udgave i bilag 2.


Fredensborg Kommune har haft 52 forsøg med i frikommuneforsøgsrunde I 2012-2015. I alt 26 forsøg er blevet afsluttet eller afbrudt i forsøgsperioden af forskellige årsager. Det kan være fordi, der er blevet taget beslutning om lovændring, som betyder, at forsøget kan afsluttes som forsøg og gå i drift efter ny lovgivning eller anden årsag. Alle igangværende og afbrudte eller afsluttede forsøg kan ses i vedlagte frikommunevedtægt.


Frikommunevedtægten opdateres løbende og er senest blevet opdateret i oktober 2016. Inden årets udgang sendes frikommunevedtægten til godkendelse i Byrådet og behandling i de relevante fagudvalg. 


Frikommunevedtægten er vedlagt i bilag 3.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Eventuelle udgifter i forbindelse med ansættelser i forbindelse med forsøget holdes indenfor rammen af berørte centres budgetter.

Kompetence

Social- og Seniorudvalget, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet.

Indstilling

  1. At orienteringerne tages til efterretning.

Beslutning i Social- og Seniorudvalget den 07-11-2016

Orienteringerne taget til efterretning.

.

Beslutning i Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget den 09-11-2016

Orienteringerne taget til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Anbefaler fagudvalgenes indstilling.