Nr.271 - Analyse af brændstofforbrug, køretid m.m. ad alternativ rute for modulvogntog

Sagsnr.: 16/24749

 

Beslutningstema

Beslutning om igangsætning og finansiering af analyse af brændstofforbrug, køretid m.m. for at sammenligne alternative ruter for kørsel med modulvogntog, samt finansiering af denne. 

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Vejdirektoratet arbejder på at realisere en forligsaftale i folketinget om at forberede en række statsveje til kørsel med modulvogntog. Forliget er en del af Trafikaftalen 2014.


I Fredensborg kommune omfatter vejnettet til modulvogntog rute A6, som er en statsvej, der blandt andet løber gennem Fredensborg by.


Der er politisk enighed i Byrådet om at man ikke ønsker at der skal køre modulvogntog igennem Fredensborg by. Det skyldes især hensynet til trafiksikkerhed, utryghed og fremkommelighed i byen. Desuden stiller byrådet spørgsmålstegn ved det faktiske behov for kørsel med modulvogntog på denne strækning, set i forhold til de gener det vil give for byens borgere. Fredensborg kommune har argumenteret dette over for Vejdirektoratet og Folketingets trafikordførere.


Den 27. september 2016 blev der afholdt borgerøde i Fredensborg om modulvogntog med deltagelse af byrådspolitikere, folketingspolitikere og ca. 200 borgere fra Fredensborg by. Desuden har borgmesteren udvalgsformænd og administrationen indtil videre afholdt to møder med Vejdirektoratet om modulvogntog. 


Analyse af køretid, brændstofforbrug, længde mm. 

Fredensborg kommune har over for Vejdirektoratet foreslået en alternativ rute for modulvogntog. Forslaget går ud på at modulvogntog kører ad Isterødvejen og Helsingørmotorvejen i stedet for ad A6.


Denne alternative rute er længere, men foregår ad veje med færre krydsninger og trafikale foranstaltninger der kan begrænse fremkommeligheden. Det er derfor sandsynligt at den alternative rute tidsmæssigt og energiøkonomisk er konkurrencedygtig i forhold til Vejdirektoratets forslag.


Kommunen ønsker at få belyst fakta om køretid, brændstofforbrug, længde m.m. ad de to alternative ruter. Dette blev også efterspurgt på ovennævnte borgermøde. Desuden ønsker kommunen en vurdering af trafiksikkerheden på de to ruter.


På det seneste møde med Vejdirektoratet den 11. oktober 2016, tilkendegav Vejdirektoratet at de ikke agter at lave en sådan analyse, men at der gerne indgår i dialog om forudsætningerne for en sådan analyse, hvis kommunen vil få den udarbejdet. Det er hensigtsmæssigt for det videre forløb at der er enighed om analysens forudsætninger og analysegrundlag og dermed kan indgå i den samlede vurdering af alternativerne.


Administrationen har været i kontakt med rådgivende ingeniørfirma om at få udført en analyse af køretid, brændstofforbrug og trafiksikkerhed ad de to alternative ruter. Det forventes at en sådan analyse kan udføres for ca. 100.000 kr. og at den kan udføres i løbet af november-december måned.

Bevilling

Såfremt analysen ønskes udført kræver det bevilling på 100.000 kr.

Kompetence

Byrådet.

Indstilling

  1. At det besluttes om der igangsættes en analyse af køretid, brændstofforbrug, økonomi og rejsetid som beskrevet.
  2. At der såfremt analysen ønskes gennemført peges på finansiering på 100.000 kr.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-11-2016


Der ønskes igangsat en analyse af køretid, brændstofforbrug, økonomi og rejsetid som beskrevet.


Eventuel finansiering oversendes til Økonomiudvalget.


Det anbefales, at Transport- og Bygningsudvalget søges om foretræde med deltagelse af relevante repræsentanter fra hvert parti.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Anbefaler Plan-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling.


Der gennemføres en analyse ved ekstern bistand.


Økonomiudvalget anmoder administrationen om at sende brev til færdselssikkerhedskommissionen vedr. besigtigelse af rundkørsel ved Jernbanegade og krydset ved Endrupvej. Brevet sendes endvidere til formanden for Dansk Fodgænger Forbund og cyklistforbundet.


Økonomiudvalget anbefaler, at Borgmesteren inviterer Transport- og Bygningsudvalget til besigtigelse i Fredensborg.