Nr.267 - Henvendelse om opklassificering af veje i Nivåpark

Sagsnr.: 16/4406

 

Beslutningstema

Orientering om tidligere ulovlig beslutning og bekræftelse af nuværende vejstatus.

Sagsfremstilling og økonomi

Baggrund

Grundejerforeningen Nivåpark har henvendt sig til Fredensborg Kommune med et ønske om, at kommunen overtager de private fællesveje i Nivåpark som offentlige veje.

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget har bedt om at få sagen forelagt.

 

Grundejerforeningen henviser til et tilsagn fra daværende Karlebo Kommune, der i et brev af 11. januar 1993 har oplyst, at grundejerforeningens ansøgning om kommunal overtagelse af foreningens fire boligveje var blevet forelagt Udvalget for teknik og miljø med det resultat at kommunen på visse nærmere angivne betingelser kunne overtage asfaltkørebanerne inkl. chaussestensbegrænsningen. Karlebo Kommunes betingede tilsagn om en eventuel overtagelse vedrørte kun en del af vejarealets bredde, idet det var forudsat, at kommunen ikke skulle overtage arealet mellem selve kørebanen inkl. chaussestenskanten og de enkelte ejendomme. Der blev gennemført mangelgennemgang 16. februar 1993 og udbedring indgik på daværende tidspunkt som en af flere betingelser.

 

Vurdering af sagen

Administrationen har været i dialog med grundejerforeningen om spørgsmålet i perioden september til november 2015. Vi har her oplyst grundejerforeningen, at overtagelse af en del af vejarealets bredde er (og var) i strid med vejlovgivningen, hvilket fremgår af et brev fra Trafikministeriet fra 29. juli 1993.

 

Trafikministeriet udtalte at ”vejlovgivningen bygger på det princip, at en vej i sin helhed er enten offentlig vej eller privat fællesvej” og at ”kommunen må vælge mellem at bibeholde vejen i fuld bredde som offentlig vej eller nedklassificere vejen i fuld bredde til privat fællesvej”.

 

Trafikministeriets udtalelse vedrørte en situation, hvor en kommune ville nedklassificere en del af en offentlig vejs bredde til privat fællesvej. Selvom der i den konkrete sag var tale om nedklassificering, vil det samme princip naturligvis gælde i det tilfælde, hvor der er tale om at optage en del af en privat fællesvejs bredde som offentlig vej.

 

På baggrund af denne udtalelse må kommunen derfor konstatere, at en delvis optagelse af vejen i overensstemmelse med Karlebo Kommunes betingede tilsagn vil være i strid med vejlovgivningen.

 

Alene derfor vil kommunen ikke kunne imødekomme et ønske om optagelse af en del af vejene svarende til det betingede tilsagn fra 1993.

 

Endvidere skal det bemærkes, at det betingede tilsagn fra Karlebo Kommune er 22 år gammelt. Mange forhold har ændret sig siden og selvom vejene dengang var blevet optaget som offentlige veje, ville Karlebo Kommune og sidenhen Fredensborg Kommune efterfølgende kunne have besluttet at nedklassificere vejene, så de igen var blevet private fællesveje.

 

Af den nugældende privatvejslovs § 58, stk. 1 har kommunen pligt til løbende at vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at den bør optages som offentlig vej. Opklassificering bør ifølge lovbemærkningerne til § 58 ske, hvis vejen i overvejende grad anvendes til færdsel, der ikke har ærinde til eller betjener ejendomme ved den pågældende vej.

 

For de konkrete veje er det administrationens opfattelse, at der ikke er grundlag for at optage vejene som offentlige veje. Heri indgår en vurdering af, at de lukkede boligveje ikke har en sådan betydning for den almene færdsel, at de bør være offentlige. Der synes heller ikke at være andre saglige forhold som kunne begrunde, at vejene skulle optages som offentlige.

 

Sagsbehandling siden den 2. marts 2016

Udvalget har siden sagsbehandlingen den 2. marts 2016 modtaget et brev fra Grundejerforeningen i Nivåpark omkring Nivåparks vejstatus set i forhold til nabovejen i Nivådal (se bilag). På den baggrund har udvalget bedt om at sagen genbehandles.

 

Vejene i Nivådal er optaget som offentlige veje selvom de har samme udformning og funktion som vejene i Nivåpark og næsten den samme alder. Dette skyldes at man i tiden omkring udbygningen af Nivå Park og Nivådal hos kommunen ændrede praksis for, om nye udstykninger af denne type, skulle optages med status som offentlige eller private fællesveje. Den ændrede praksis er samme praksis som anvendes i dag.

 

Kommunens nuværende praksis er, at veje der alene betjener et nyt boligområde bliver udlagt som private fællesveje. Hvis Nivådal var blevet udstykket i dag, ville kommunen kræve at vejene i området var blevet udlagt som private fællesveje. Det samme ville gælde for vejene i Nivåpark. Begrundelsen for denne praksis er at vejene alene betjener de beboere der bor langs vejen og at vejene ikke har et bredere offentligt formål. 

 

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede på mødet den 2. februar 2016 at der skal fremlægges en sag i 2018 omkring ligebehandling af boligveje. I forbindelse med denne sag, vil udvalget skulle tage stilling til hvilke kriterier der skal ligge til grund for hvilke veje der skal være offentlige eller private.

 

En stillingtagen i den konkrete sag kan potentielt være imod de principper der bliver besluttet på et senere tidspunkt. Administrationen fastholder derfor den tidligere indstilling og anbefaler at området indgår i forbindelse med sagen i 2018.

 

Sagsbehandling siden den 1. juni 2016

Administrationen har noteret 3 forhold som udvalget ønsker undersøgt.

 

  1. Bør vejene efter lighedsprincippet opklassificeres til offentlige veje
  2. Kan kommunen lovligt opklassificere vejene til offentlige veje
  3. Kan opklassificeringen kun gælde frem til 2018 hvor sagen om ligebehandling af boligveje skal fremlægges

 

Ad 1 Ligebehandling

De private fællesveje i Nivåpark adskiller sig ikke væsentligt fra mange andre private fællesveje i kommunen. En opklassificering alene på baggrund af et ønske om ligebehandling vil således få den konsekvens at mange andre private fællesveje i kommunen også bør opklassificeres, samt at alle nye udstykninger bør anlægges som offentlige veje. Det er administrationens vurdering at sådanne gennemgribende beslutninger om ligebehandling bør afvente en mere udførlig analyse af fordele og ulemper af, hvor man ønsker at lægge snittet mellem offentlige og private fællesveje. Det er administrationens vurdering at, hvis snittet lægges ved veje med den samme trafikale betydning som de fire sideveje i Nivåpark, vil det betyde at stort set alle private fællesveje i kommunen bør opklassificeres til offentlige, da de har samme perifere betydning for den offentlige trafik.

 

Ad 2 Lovlighed

Det er administrationens vurdering, at beslutningen fra 1993 om at opklassificere de fire sideveje til Nivåpark ikke overholder bestemmelserne i den daværende lov om offentlige veje. Dette betyder ikke at vejen ikke lovligt kan opklassificeres, men at en opklassificering ikke alene kan ske på baggrund af den tidligere beslutning. Endvidere var tilsagnet på daværende tidspunkt betinget af, at vejen af grundejerforeningen skulle bringes i en rimelig tilstand, hvilket ikke skete på daværende tidspunkt samt af principperne i Trafikministeriet brev af 29. juli 1993. Kommunen var derfor heller ikke på daværende tidspunkt forpligtet til at følge aftalen. En beslutning om at opklassificere kan begrundes i at man politisk mener, at man er bundet af hensigterne i den tidligere beslutning og derfor i denne særlige situation vil tillade en opklassificering. Spørgsmålet om ligebehandling vil dog fortsat være aktuelt og have de samme konsekvenser som beskrevet ovenfor.

 

Følgende kan citeres fra vejledningen til vejloven om nedlæggelse og nedklassificering af kommuneveje:

 

”Det er Byrådet der bestemmer, hvilke nye kommuneveje, der skal anlægges, og hvilke bestående kommuneveje, der skal flyttes, nedklassificeres eller nedlægges, samt hvilke private fællesveje der skal optages som kommuneveje. Det fremgår af vejlovens § 15.

 

Byrådet træffer sin beslutning på baggrund af en samlet trafikal vurdering. Derudover er der hverken i vejloven eller i forarbejderne mere om, hvilke hensyn Byrådet ellers skal varetage, når den planlægger og anlægger nye kommuneveje eller optager private fællesveje som kommuneveje.

Formålsbestemmelsen i vejlovens § 1 og de tilhørende bemærkninger vil være vejledende og kan give en ramme for Byrådets beslutninger.

 

Hvis der er tale om en nedklassificering af kommuneveje til private fællesveje, bør Byrådet være opmærksom på bestemmelsen i privatvejslovens § 58 og forarbejderne hertil. Af disse fremgår, at private fællesveje efter Folketingets vurdering først og fremmest skal anvendes til færdsel, der har ærinde til eller betjener ejendomme ved den pågældende vej eller er lokaltrafik til et afgrænset net af private fællesveje i området.

En beslutning om at nedlægge eller nedklassificere en kommunevej træffes på baggrund af en trafikal vurdering af vejen eller vejstrækningens betydning eller funktion i det samlede kommunale vejnet.

 

Afgørende for Byrådets praksis er, at den er gennemskuelig og hviler på prioritering mellem saglige hensyn, samt gør det muligt at tage konkret stilling i hver enkelt sag.”

 

Efter administrationens opfattelse vil en beslutning om at ændre Nivå Parks status fra privat fællesvej til offentlig-/kommunal vej ikke tjene til at gøre Byrådets praksis mere gennemskuelig, således at man alene ud fra en éntydig praksis ville kunne vurdere hvilken status en vej bør have. Administrationens anbefaling er dermed, at vejstatus for Nivåpark fastlægges i sammenhæng med den sag, der er planlagt til 2018 omkring ligebehandling af boligveje.

 

 

Ad 3 Midlertidig opklassificering

Lov om offentlige veje og Lov om private fællesveje beskriver ikke specifikt et scenarie med en midlertidig opklassificering. Det er dog efter lovens normale bestemmelser ingen bestemmelser, der siger, hvor længe en opklassificering skal gælde. En opklassificering vil således gælde til der besluttes noget andet. Alle afgørelse efter vejlovene skal dog have en tilhørende saglig begrundelse, som i tilfælde med op eller nedklassificering ofte vil være vejens benyttelse, karakter eller funktioner langs vejen. Det vil i tilfældet Nivå Park være svært at argumentere for, hvordan disse begrundelser skulle kunne ændre sig på to år, hvilket kan vanskeliggøre en senere nedklassificering. Spørgsmålet om ligebehandling vil fortsat være aktuelt i forhold til en midlertidig opklassificering og have de samme konsekvenser som beskrevet ovenfor.

 

Økonomi

Såfremt der besluttes en opklassificering kan det supplerende oplyses, at før vejene skal overgå til offentlig vej skal disse fra grundejernes side være vedligeholdt efter ”serviceklasse 3 - Sekundær lokalvej i by” til en standard der ikke kræver væsentlige reparationer i en 10-årig periode. Dette gælder for både belægninger og vejafvanding ved overleveringen. For at kunne bedømme vejbrøndenes tilstand skal hver enkelt efterses. En samlet udgift for grundejerne vil kræve nærmere undersøgelse.

 

Levetiden på en vej af denne karakter vil derefter typisk være 20 år og der vil derefter være udgifter til nye slidlag mv. Kommunens udgifter til vejvedligehold inkl. vintervedligehold og renhold for boligveje af denne type ligger typisk på ca. kr. 450,00 pr. m2 over en 20 årig periode.

De fire boligveje der er private fællesveje udgør 3.275 m2. til sammenligning udgør de offentlige veje i Nivå park 8.855 m2. Kommunen vil dermed påtage sig en udgift på ca. 1,5 mio. over en 20 årig periode. Denne udgift kan afholdes ved bevilling eller nedprioritering af vedligeholdelse på andre strækninger.


Sagsbehandling siden 16. august 2016


Bestemmelserne om (vinter-)vedligeholdelse fremgår af privatvejslovens kap. 12. §§ 79-81. Efter § 79 kan kommunalbestyrelsen bestemme at ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej og som har vejret, skal rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på vejen og renholde vejen på den del af vejen som ligger nærmest ejendommen.


I Fredensborg Kommune er dette bestemt for private fællesveje i byområder. Dette fremgår af kommunens regulativ for vintervedligeholdelse.


Af privatvejsloven fremgår endvidere om Kommunens udførelse af grundejernes pligter § 83 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen helt eller delvis sørger for at udføre de pligter, der er pålagt grundejerne efter § 79, for grundejernes regning. Kommunalbestyrelsen fastsætter fordelingen af udgifterne mellem grundejerne.


I en vejledende udtalelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om kommunernes mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje (se bilag), fremgår:

”(vinter-) vedligeholdelse af private fællesveje er en grundejerforpligtelse, som kommunerne ikke kan overtage for den enkelte grundejer.

Det er imidlertid antaget i tilsynsmyndighedernes praksis, at kommunerne kan varetage trafiksikkerhedsmæssige hensyn, herunder trafiksikkerhedsmæssige formål. Det er endvidere i tilsynsmyndighedernes praksis antaget, at en kommune kan varetage miljømæssige hensyn.


En kommune kan dog ikke anvende sine økonomiske midler til – ved privatretlige dispositioner eller på anden måde – udelukkende at opnå formål, der er omfattet af reguleringslovgivningen. En kommune kan derfor ikke anvende kommunalfuldmagtsreglerne som et alternativ til reguleringslovgivningen.”


”Det er Økonomi- og Indenrigsministeriets vurdering, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke indeholder hjemmel til, at kommunerne afholder udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje på landet henholdsvis private fællesveje i byer og bymæssige områder. Baggrunden herfor er, at der efter ministeriets opfattelse ikke foreligger en kommunal interesse i at afholde udgifter til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje udover de formål som allerede skal eller kan varetages i medfør af privatvejsloven.


Det er på den baggrund Økonomi- og Indenrigsministeriets opfattelse, at en kommune alene kan afholde udgifter til vedligeholdelse og istandsættelse af private fællesveje i byer og bymæssige områder i det omfang, det er hjemlet i gældende privatvejslov, det vil sige, når hensyn til den almene færdsel på en privat fællesvej begrunder dette.”


Udtalelsen er bilagt i sin helhed.


I den aktuelle sag vedrørende Nivåpark foreligger der efter administrationens vurdering ikke nogen kommunal interesse i at afholde udgifter til den almindelige vintervedligeholdelse. Administrationen må derfor konkludere, at der ikke lovligt kan indgås aftale om at kommunen eller NSPV forestår vintervedligeholdelsen på privat fællesvej i Nivåpark på kommunens regning. Administrationens indstilling til beslutning er dermed fortsat, at vejenes nuværende status som private fællesveje bibeholdes og dermed at grundejerne betaler for vintervedligeholdelse.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser under forudsætning af at indstillingen følges.

Retsgrundlag

Vejlovene.

Kompetence

Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Indstilling

  1. At vejenes nuværende status som private fællesveje bibeholdes.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-03-2016

Administrationens indstilling vedtaget efter afstemning.


For stemte 7: A, B, C, F og O.


I mod stemte 2: V, idet V ønsker at vejene opgraderes til kommuneveje på de vilkår, som trafikministeriet angiver.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 01-06-2016


Udvalget anmoder om, at administrationen forelægger sagen på næste møde på baggrund af de faldne argumenter for en opklassificering.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 16-08-2016

Med baggrund i de fremførte oplysninger om tidligere betingede tilsagn om kommunal overtagelse af vejene indgår spørgsmålet om opklassificering i den kommende generelle sag om ligebehandling af boligveje i 2018.

 

I perioden frem til 2018 er kommunen – med baggrund i sagens særlige forhold – indstillet på at vintervedligeholdelsen varetages af NSPV under forudsætning af, at dette vurderes lovligt.

 

Udgifter til vintervedligeholdelsen indeholdes i vintervedligeholdelsesbudgettet jf. sag om dette.

Beslutning i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget den 02-11-2016


Den administrative indstilling godkendt efter afstemning.
For stemte 5: B, O, C, F og Carsten Nielsen (A)

Imod stemte 2: V

Ergin Özer (A) undlod at stemme

Lars Søndergaard (V) begærede sagen i Byrådet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Økonomiudvalget anmoder administrationen om at rette henvendelse til tilsynet om de i sagen omtalte veje med baggrund i den tidligere Karlebo Kommunes betingede tilsagn  vil være lovlig, og dermed ikke danne præcedens.