Nr.266 - Orientering om drøftelser med mobilselskaber om mobildækning i Fredensborg Kommune

Sagsnr.: 16/10999

 

Beslutningstema

Orientering om igangsat projekt med mobilbranchen om bedre mobildækning i Fredensborg Kommune.

Sagsfremstilling og økonomi

Økonomiudvalget behandlede den 23. maj 2016 en sag om lejebetingelserne for en standardposition for mobilantenner på en kommunal bygning eller mast på kommunal jord.


Økonomiudvalget udsatte sagen med henblik på afholdelse af et møde med teleselskaberne om mobildækningen og lejevilkårene i kommunen.


Borgmesteren afholdt den 31. august 2016 et møde med repræsentanter for teleindustrien, hvor kommunens ønske om fuld mobildækning i Fredensborg Kommune blev drøftet. Borgmesteren tilkendegav på mødet, at der politisk er en positiv holdning til en nedsættelse af niveauet for leje af kommunale arealer, hvis mobilselskaberne kan garantere bedre mobildækning i hele kommunen. Der blev på mødet aftalt en proces for det videre samarbejde. Referat af mødet er vedlagt som bilag.


Der blev den 12. oktober 2016 afholdt møde mellem kommunen og mobilbranchens rejsehold, hvor man i fællesskab drøftede 8 områder i kommunen, hvor der er særlig dårlig dækning. Mødereferat er vedlagt.


Teleselskabernes rejsehold udarbejder herefter en analyse af, hvad der teknisk skal til for at sikre mobildækningen i disse områder. Den tekniske analyse forventes at foreligge medio december, og der afholdes nyt møde med rejseholdet den 26. januar 2017.


Efterfølgende vil borgmesteren forelægge en sag for Byrådet med den foretagne analyse og oplæg til en fremtidig prispolitik.

Bevilling

I budgetforligets anlægsprogram vedr. Fremtidens Fredensborg er der afsat følgende til ”Udvikling af digital infrastruktur, herunder udbredelse af fibernet og forbedret mobildækning” (beløb i 1.000 kr.):

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2017-

2022

2.600

3.100

1.500

1.500

0

0

8.700
Det nuværende budget for lejeindtægter er i 2016 på 313.000 kr.

Retsgrundlag

Teleloven.

Kompetence

Økonomiudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 14-11-2016

Orienteringen blev taget til efterretning.